Dokumenter sendt med MedCom i alt:

00000000
Du er her: Forsiden > Arkiv > SUP/e-journal

SUP/e-journal

I MedCom5-perioden vil MedComs SUP-projekt fra MedCom4 blive videreført i samarbejde med Danske Regioner og sundhed.dk, og i dette arbejde vil der være følgende delprojekter:

  1. Etablering af dataudtræksløsninger fra eksisterende og nye amter/regioner
  2. Understøttelse af kvalitetsarbejdet med tilsluttede amters dataudtræk
  3. Skabe forankring og medvirke til udbredelse af SUP/e-journal løsningen på sygehuse, i praksis/speciallægepraksis og i kommuner
  4. Løbende evaluering af den web-baserede anvendelse
  5. Forbedring af SUP/e-journalløsningen
  6. Gennemførelse af pilotforsøg baseret på web-service integration af SUP/e-journal-løsningen i eksisterende og kommende nye EPJ-systemer
  7. Medvirke til etablering af konsolideret adgang til SUP/e-journal for klinikere og borgere
  8. Medvirke til gennemførelse af EU-udbud af teknisk udviklings- og driftsløsning

ad 1:
Der vil fra dels nye og eksisterende amter være behov for at tilkoble yderligere systemer - enten af nye systemer i den grad de begynder at opsamle og tilbyde data eller af ældre systemer, som kan være på vej til udfasning, og hvor SUP/e-journal-databasen kan være en datacontainer, som gør data tilgængelige både i eget amt/region og i naboamter/regioner og over for borgere.

ad 2:
I forbindelse med tilslutning af nye systemer ligger der fra fællesskabet et ønske om, at data repræsenteres så præcist som muligt i SUP-databasen. Erfaringerne fra tidligere har vist, at kvalitetsprocessen er afgørende i denne fase, og MedCom lægger således op til en erfaringsudveksling og opsamling af lokale erfaringer, som kan deles af de tilsluttede amter. Der kunne her blive tale om en art online validering/visning af XML-udtræk på MedComs hjemmeside.

ad 3:
Indtil videre har amterne selv stået for forankring/gennemførelse af udbredelsesarbejdet lokalt i amtet/regionen. MedCom ser dette arbejde som afgørende for hele projektet, og målet vil være at formidle de gode erfaringer fra de enkelte amter/regioner - og advare om de dårlige erfaringer. Heri indgår overvejelser om frikøb af kliniske ressourcepersoner som gennemgående figurer, når en ny afdeling introduceres for SUP/e-journalløsningen.

ad 4:
MedCom foretager i dag indsamling af online evalueringer fra nuværende SUP-brugere. Det er målet med denne aktivitet dels at kunne opsamle brugernes erfaringer og relatere disse til sundhedsfaglig rolle og geografi mhp. at kvalificere de forbedringer, der skal ske af den aktuelle visning. Desuden vil evalueringerne kunne bruges i forbindelse med gennemførelsen af EU-udbud af SUP/e-journalløsningen.

ad 5:
Som nævnt under punkt 4 er der stadig behov for (kvalificerede) forbedringer, men aktivitetsniveauet vil a priori nok være for nedadgående, idet man med det kommende EU-udbud vil vente med afgørende ændringer.

ad 6:
Fra flere amter/regioner har den nuværende brugerstyring af adgang til SUP-databasen ikke været enkel at håndtere. Selv om der er forbedringer på vej, er det et ønske fra de deltagende amter/regioner, at man via web-services kunne skabe adgang til en integreret visning af SUP/e-journaldata i lokale systemer - typisk eksisterende og nye EPJ-systemer. Det har principielt været MedComs holdning, at dette ikke kan ske, inden web-brugergrænsefladen er godkendt at de kliniske brugere. Men etablering af integrationsløsninger på pilotbasis vil - fx ved anvendelse af MedCom's  "Den gode web-service" kunne etablseres og i bedste fald udbredes.

ad 7:
MedCom understøtter naturligvis Danske Regioners aktiviteter mhp. at give adgang til SUP-databasen for klinikere uden for sygehusene og borgere i de amter, der er tilsluttet SUP/e-journalprojektet.

ad 8:
MedCom understøtter naturligvis Danske Regioners aktiviteter mhp. at gennemføre et EU-udbud af SUP/e-journalløsningen.Siden er sidst opdateret 2-3-2011