Dokumenter sendt med MedCom i alt:

00000000
Du er her: Forsiden > Arkiv > Konsolidering/udbredelse

Konsolidering/udbredelse

MedComs standarder og sundhedsdatanettet benyttes i daglig drift af godt 5000 lægepraksis, sygehuse, apoteker, kommuner, fysioterapeuter, tandlæger, kiropraktorer m.v. og af alle IT-leverandører til sundhedssektoren. Som følge af den store benyttelse modtager MedCom løbende henvendelser vedrørende benyttelse af standarderne, aftestning, yderligere udbredelse, tilslutning til sundheds-DIX'en, certificering af leverandører og udvikling af kodetabeller, statistik og anden dokumentation.

Samtidig stilles krav om løbende teknisk modernisering - dom det fx er tilfældet som følge af VTU's Hvidbog om overgang til en fælles serviceorienteret IT-arkitektur (SOA) for den offentlige sektor.

I forbindelse med etableringen af de nye regioner bliver der anskaffet nye systemer, og eksisterende skal sammenkobles for at kunne udveksle data. Det kan ikke umiddelbart forudses, hvilke behov der opstår, men støtte til regionerne og kommunerne i form af anvendelse og tilpasning af MedComs standarder er oplagt og vil være væsentligt for at sikre sammenhæng mellem de investeringer, der allerede er foretaget og de investeringer i nye systemer, der vil ske.

Af denne grund etableres en projektlinie 5, der løbende skal sikre konsolidering og fortsat udbredelse af kommunikationen samt løbende teknisk modernisering med følgende hovedpunkter:

Konkrete projektforslag i perioden 2006-2007:

  • Udbredelsesaktiviteter
  • Sundhedsdatanettet
  • Statistik
  • Leverandørtest og -certificering
  • Standarder og rådgivning

Udbredelsesaktiviteter: Under denne del videreføres igangværende MedCom-projekter, der endnu ikke er afsluttede, og en række delprojekter til understøttelse af nye overenskomster igangsættes. Alle MedComs standarder, der er i brug i dag, tilrettes og justeres efter aktuelt behov, bl.a. på laboratorieområdet og henvisningsområdet. Nye standarder udarbejdes, hvor der er behov for det.

Mini-IRSK gøres færdig: På grund af den forsinkede levering af modulerne fra de forskellige leverandører vil der være behov for tæt opfølgning i første kvartal 2006. Projektet foreslås derfor fortsat med opfølgning af implementering i resten af 2006.

Målsætning:
Alle afdelinger på alle sygehuse er med inden udgangen af 2006.

Henvisninger: I den nye overenskomst mellem Danske Regioner og PLO fastlægges, at e-henvisninger skal anvendes i takt med, at sygehusene kan modtage, og der etableres et henvisningshotel, som skal anvendes til alle henvisninger til speciallæger, fysioterapeuter og psykologer.
Der etableres derfor et reelt MedCom-udbredelsesprojekt med amterne med milepæle osv. for at få alle sygehusafdelinger, alle privathospitaler, alle fysioterapeuter og alle psykologer med på e-henvisninger.
Projektet kører i hele MedCom5-perioden.

Målsætning:
80 % af alle sygehushenvisninger er på EDI 31.12.07.
80 % af alle øvrige henvisninger er på EDI 31.12.07.

Laboratorieområdet:
WebReq:
Praktiserende læger skal alle anvende elektronisk laboratorierekvisition senest fra 01.08.2007. Derfor satses der massivt på, at WebReq udbredes i alle amter og på alle laboratorier.
Satsningen går på hjælp til opstart hos de enkelte laboratorier, herunder kurser og træning for laboratoriepersonale og implementeringspersoner. Desuden inddragelse af klinisk immunologi og sygehusambulatorier. Der søges etableret amtslig/regional organisering af området med kontaktpersoner og implementeringspersoner.
Projektet forventes at køre i hele MedCom5-perioden.

Målsætning:
80 % af alle laboratorierekvisitioner fra praktiserende læger er elektroniske 31.12.07.

Elektronisk rekvisition fra laboratoriesystemer til servicelaboratorier: Med mini-IRSK-projektets succes med import af svar fra servicelaboratoier er der behov for at få hele kommunikationsstrømmen gjort elektronisk. Alle biokemilaboratoriesystemer kan modtage rekvisitioner. Der udvikles og implementeres moduler til afsendelse af rekvisitioner på disse "sendeprøver" til servicelaboratorier. Projektet gennemføres i 2007.

Målsætning:
Alle sendeprøver rekvireres elektronisk fra biokemi til servicelaboratorier 31.12.07.

Ambulante laboratorierekvisitioner til rekvisitionshotel: WebReq-løsningen indeholder nu også et rekvisitionshotel, som kan anvendes, hvor patienter ikke får foretaget blodprøvetagning hos rekvirenten. Speciallæger bestiller ofte prøverne, men prøvetagningen sker hos patientens egen læge. Her hentes rekvisitionen så automatisk fra WebReqs rekvisitionshotel og af den, der skal tage blodprøverne. En tilsvarende løsning søges etableret, hvor sygehusambulatorierne gennem deres rekvirerings-/svarsystemer bestiller prøver på patienter, som får foretaget prøvetagning hos egen læge.

Målsætning:
Etablering af pilotprojekter i 2 amter med overførsel af rekvisitioner til WebReq-serveren inden 31.12.07.

Videreudvikling af standarder: I forbindelse med indførelsen af nye løsninger, som ex laboratorieopslag på sundhed.dk, og indførelse af nye laboratoriesystemer er der opstået en række nye behov for tilretning af eksisterende MedCom-standarder og indgåelse af sundhedsfalige aftaler om anvendelsen.
Der etableres sundhedsfaglig gruppe på laboratorieområdet med henblik på afklaring af præsentationen af svar på laboratorieundersøgelser i de nye medier samt udarbejdelse af ny standard til biokemiområdet i forbindelse med indførelse af Labka2-løsningen.

Målsætning:
Nye anbefalinger udarbejdes og implementeres inden 31.12.07.

Ekg: Projekt omkring standardisering på ekg-området med etablering af brug af fælles standarder og udvikling af ekg-viewer som open source og gratis applikation. Der etableres en officiel ekg-gruppe, der fastlægger standarden og implementerer den i 2-3 pilotprojekter med bl.a. overførsel af ekg'er fra lægepraksis til sygehuse.

Målsætning:
Fastlæggelse af standard, udvikling af ekg-viewer, etablering af ekg-gruppe og implementering i 2-3 pilotprojekter.Siden er sidst opdateret 22-12-2011