Dokumenter sendt med MedCom i alt:

00000000
Du er her: Forsiden > Arkiv > Arkiv Internationale Projekter

Arkiv Internationale Projekter

For yderligere information om de afsluttede projekter, kontakt intl@medcom.dk eller 6543 2030.

 

 

Baltic eHealth 


Sundhed på tværs af grænser til fordel for yderområderne. EU-støtte fra INTERREG III B

Baltic eHealth projektet har sammenkoblet de nationale sundheds-netværk i Danmark, Norge og Sverige med de regionale netværk i Estland og Litauen og har derved skabt et baltisk sundhedsnetværk (BHN). Dette baltiske sundhedsdatanetværk har skabt nye muligheder indenfor sundhedsvæsnet.

I løbet af projektperioden etablerede Sygehus Fyn et samarbejde med hospitaler i Vilnius og Tallinn med henblik på at nedbringe ventetiden for fynske patienter ved at sende røntgenbilleder på tværs af grænser.

MedCom International repræsenterede Region Syddanmark i projektet.

Baltic eHealth projektet modtog den prestigefulde pris: Computer World Honors Program Laureate Medal.
 

 

Better Breathing


Markedsvalidering af hjemmemonitoreringsudstyr i forbindelse med KOL patienter

Målet med Better Breathing projektet var at markedsvalidere IKT (Informations- og Kommunikation Teknologi) løsninger til forbedring af KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) patienters livskvalitet. Formålet var, at KOL patienter kan opnå færre og kortere hospitalsindlæggelse og større tryghed og livskvalitet via digitalt udstyr og måleapparater, som installeres hjemme hos patienten. Dette giver patienterne mulighed for at konsultere lægen, modtage genoptræning og mødes med andre KOL patienter – alt sammen i deres eget hjem.

MedCom International, som repræsenterede Region Syddanmark, var hovedkoordinator i dette projekt, der var budgetteret til knapt 15 millioner kroner. Projektet samlede 10 projektpartnere fra seks lande – Danmark, Belgien, Italien, Norge, Spanien og Storbritannien.

I fire forskellige regioner i Europa (Catalonien, Wales, Nord Norge og Region Syddanmark) markedsvaliderede man hver sin IT løsning. I Danmark bistod en konsulentvirksomhed (MediSat) med udviklingen af en patient kuffert, der muliggør at patienten kan kommunikere over videokonference med lægen fra hjemmet og foretage egne målinger som vurderes på stedet.

Projektet startede 1. juni 2007 og blev afsluttet i februar 2009. Projektet er nu overført til Region Syddanmark og Odense Universitets Hospital for videre udbredelse.
 

 

BREAST HEALTH (www.crossborderbreasthealth.net)
 

Optimering af samarbejdet over den dansk-tyske grænse indenfor brystkræft

 

Projektet var et INTERREG IV A projekt med det formål at etablere et grænseoverskridende samarbejde indenfor forebyggelse, undersøgelse og behandling af brystkræft i Syddanmark og Slesvig-Holsten. Hovedformålet med projektet var at opbygge et fælles grundlag til opbygningen af et grænseoverskridende Brystkræftcenter, et såkaldt "Cross-border Breast Cancer Centre", der skal fremme grænseoverskridende medicinske services indenfor forebyggelsen og behandlingen af brystkræft. Projektet varede i 18 måneder.

Projektet havde to danske partnere (Region Syddanmark og MedCom) samt 11 tyske partnere. MedComs rolle har været at sammenbinde det danske sundhedsdatanet med tyske partnere, samt at se på, hvordan den elektroniske kommunikation kan foregå over grænsen.
 

 

CALLIOPE
 

CALL for InterOPErability = CALLIOPE. Markedsføring og udbredelse af epSOS løsningerne

Formålet med CALLIOPE projektet var at skabe et fælles europæisk netværk og forum for for eHealth interoperabilitet med hovedfokus på at hjælpe medlemslandene med at implementere interoperabilitet i sundhedssektoren. Projektet var en del-mængde af epSOS projektet og samlede 27 organisationer fra 15 europæiske lande. MedCom deltog som partner i projektet.

CALLIOPE udgør et forum hvor beslutningstagere, sundhedsfagligt personale, patienter og andre interessenter kan dele deres visioner, erfaringer og retningslinjer for god praksis i forbindelse med etableringen af interoperabilitet i eHealth services.

CALLIOPE projektet har arbejdet på at oprette et netværk af lande, som endnu ikke er en del af epSOS, men som ønsker at blive det. Et særligt samarbejdsorgan mellem epSOS og CALLIOPE kaldet CALLepSO er etableret for at kunne fungere som "indslusningsformidler" for nye kandidatlande.

 

 

CoCo


"Coordination and Continuity in Health Care" er hovedoverskriften for CoCo projektet, der samlede 11 regionale sundhedsudbydere fra 10 forskellige lande. Projektet fokuserede på kommunikationen mellem den alment praktiserende læge og den øvrige sundhedssektor i form af elektroniske meddelelser. Byggestenene i projektet var regionale projekter, hvor CoCo tilbød standarder, retningslinier og andre systemer til regionerne.

 

 

DREAMING

 

Det nyligt afsluttede DREAMING projekt var et europæisk pilotprojekt med dansk deltagelse fra Region Syddanmark og Langeland Kommune. Projektet afprøvede velfærdsteknologiske hjemmemonitoreringsløsninger til måling af vitale såvel som miljømæssige faktorer i kronisk syge ældre borgeres eget hjem. Derudover afprøvedes der i projektet konkret sundhedsarbejde og anden interaktion mellem borger, sundhedspersonale, pårørende og venner via videokonference over borgerens eget TV.

Projektet kørte som et klinisk randomiseret udrulningsforsøg, hvor én gruppe borgere modtog behandling og omsorg via hjemmemonitoreringsudstyr samt videokonference, hvorimod en anden gruppe af samme størrelse modtog den normale behandling af sundhedsprofessionelt personale uden brug af velfærdsteknologi. Kronikergrupperne som deltog i DREAMING var KOL, hjerteinsufficiens samt diabetes, og deltagerne var over 65 og led ikke af demens.

Region Syddanmark var specielt involveret for at køre projektledelse, markedsføring og rapportskrivning. Derudover havde regionen en rolle i at sikre en stabil udrulning hos pilotpartneren, Langeland Kommune.

Projektet var finansieret af EU’s ICT-PSP program, objective 2.2 – "ICT for ageing well" og bestod af 13 partnere fra 6 forskellige lande i EU (Danmark, Estland, Italien, Spanien, Sverige og Tyskland). Koordinator i projektet var Tesan Televita SRL fra Italien og projektet var finansieret med 2,77 millioner Euro.
 

 

GAP


GAP, “Guard, Anticipation and Prediction”, et projekt til forudsigelse og intervention af forskellige helbredsmæssige risici for befolkningen i Europa.

Projektet adresserede ved hjælp af specifikke seminarer og undersøgelser alle aspekter af risikovurderinger, evalueringer og styringsværktøjer designet til forudsigelse og intervention i forbindelse med sundhedsrisici, terrorisme, (organiseret) kriminalitet, naturkatastrofer, samt betydelige uheld i den industrielle sektor. For at løse disse har projektet blandt andet trukket på erfaringer fra de nuværende beredskabsstrukturer i Europa.

Projektet ønskede at opnå udarbejdelse af en generisk model som kunne sætte generelle internationale standarder i tilfælde af helbredsmæssige risici på europæisk plan samt sætte standarder for fremtidig forskning og internationale politikker på området. Behovet for dette er blevet afdækket. Projektet har desuden afsluttet udarbejdelsen af den generiske model.

Region Syddanmark deltog i projektet med en mindre konsulentrolle. Projektet startede 1. januar 2008 og sluttede i december 2008.

 

 

HC-INTEREST


Hovedformået med det nordiske projekt HC-INTEREST ”Health Care record INTEoperability and REcord STructure” var at fremme udbredelsen af elektroniske patientjournaler i norden. På langt sigt var ønsket, at informationer i forskellige patientsystemer ville kunne blive kommunikeret og genbrugt på tværs af regionale og nationale grænser. HC-INTERREST blev derved fundamentet til en nordisk harmonisering indenfor den elektroniske patientjournal. Projektet blev finansieret af NORDUnet2 programmet.
 

 

Health Optimum I.D.


Optimering af sundhedsydelser ved hjælp af telemedicin i fem regioner i Europa – herunder Region Syddanmark

Health Optimum I.D. projektet var et toårigt projekt, der den 31.8.09 sluttede og blev overdraget til Region Syddanmark, hvor det har været forankret. Projektet samlede fem regioner i Danmark, Italien, Spanien, Sverige, og Rumænien og formålet var at støtte allerede igangsatte telemedicinske initiativer for dermed at dæmme op for de stigende udgifter indenfor sundhedsvæsnet. Desuden igangsatte projektet kommunikation på tværs af landegrænser således, at værdifulde erfaringer nemt kan spredes til alle deltagere.

I løbet af projektperioden har ni projekter indgået i Health Optimum projektet:

Sundhedsydelse ved hjælp af digitale billeder/systemer:

 • Tele-neurokirurgi: Projektet åbnede op for, at specialister fra et større hospital kan vurdere digitale røntgenbilleder over afstand, og derved eventuelt undgå patienttransport fra fx mindre hospitaler.
 • Tele-KAG: Videokonferenceforbindelse mellem to hospitaler i regionen blev etableret, hvorved kardiologer kunne yde specialistbehandling over afstand til patienter i regionen.
 • Tele-trombolyse: Direkte patientkonsultation mellem patienter og specialister over afstand samt mulighed for at indhente ”second opinion” læger imellem. Begge dele foregik ved hjælp af videokonference udstyr.

Sundhedsydelse over afstand:

 • Tele-diabetes: Her etableredes et telemedicinsk samarbejde mellem sygehuse og sundhedscentre/lægehuse i forbindelse med personer der lider af sukkersyge. Projektet afprøvede et allerede etableret samarbejde på Sygehus Fyn mellem Ærøskøbing og Svendborg.
 • Tele-kardiologi: Etablerede et telemedicinsk samarbejde mellem sygehuse i forbindelse med patienter, der skulle have foretaget en ultralydsskanning, som det allerede var etableret på Sygehus Fyn mellem Ærøskøbing og Svendborg.
 • Operations-forberedelse: Forberedelse af operationer mellem sygehuse i lighed med det projekt, der er gennemført mellem Odense Universitets Hospital og Middelfart sygehus.
 • Tele-dialyse: Etablering af videokonference mellem geografisk adskilte afdelinger indenfor dialyse. Projektet gav dialysepatienter mulighed for at komme i lægekonsultation de dage, hvor der ikke er en nefrolog tilstede, da kommunikationen kunne foregå over videokonference udstyr.

Sundhedsydelse ved hjælp af tele-behandling:

 • Tele-alkoholbehandling: Når patienter med et alkoholmisbrug indlægges, kan de have behov for opfølgende samtaler ved et alkoholbehandlingscenter. Formålet med projektet var, at patienten allerede fra den første indlæggelsesdag kunne møde en terapeut over video konference på sygehuset.

Sundhedssamarbejde mellem sygehuse og kommuner:

 • Udskrivningskonference mellem kommune og sygehuse. Formålet var at forbedre kommunikationen og optimere tidsforbruget når en borger blev udskrevet fra sygehuset. Ved hjælp af videokonferenceudstyr mødtes enheder på afstand og diskuterede det videre patientforløb.

Der er udarbejdet en rapport, der beskriver resultaterne i Region Syddanmark, samt hvordan telemedicinske løsninger kan implementeres i en organisation. Efter en afslutningsevaluering af EU i Rumænien d. 20.-21. oktober 2009 er Health Optimum projektet nu slut. Evalueringen var succesfuld, hvor udbredelsen af de telemedicinske løsninger i Region Syddanmark blev rost.

 

 

ICT and Ageing Users - Markets and Technologies


Europæisk kortlægning og analyse af markedet for informations- og kommunikationsteknologi indenfor ældresektoren

Det primære formål med studiet var at identificere eksisterende markedsbarrierer, der hindrer optagelsen af teknologier, samt at identificere anbefalinger til handling med fokus på opfyldelse af behov og markedspotentiale i Europa. Tre vigtige områder var identificeret som værende arbejdsfokus: Forbedring af ældres livskvalitet (aktiv alderdom) på arbejdspladsen, forbedring af ældres livskvalitet i samfundet/social deltagelse, samt forbedring af ældres livskvalitet i hjemmet/selvstændighed i eget hjem.

Studiets sekundære formål var at analysere de etiske problemstillinger, der opstår i relation til de tre ICT områder nævnt ovenfor. National dataindsamling var derfor nødvendig indenfor indsamling af dokumentation vedr. markedsbarrierer samt deres betydning på nationalt plan, indenfor identifikation af gode arbejdsgange (good practice cases) samt indenfor indsamling af dokumentation vedr. etiske problemstillinger og identifikation af gode arbejdsgange mhp. ovennævnte arbejdsområder.

Dette foregik via skrivebords-research samt semi-strukturerede interviews med relevante eksperter. Projektet blev ledt af empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH. Første studie af danske forhold blev foretaget af MedCom International i sommeren 2008. Andet studie blev foretaget af MedCom International i sommeren 2009.

Denne opfølgning byggede videre på erfaringerne fra første dataindsamlingsrunde, men fokuserede primært på implementeringsprojekter indenfor fire områder:
 

 • Telecare – implementerede velfærdsteknologier, som støtter ældre til at leve længere og mere uafhængigt.
 • Telehealth – implementerede telemedicinske projekter, som støtter aldersbetingede og dermed tit kroniske sygdomme.
 • Telecare og telehealth kombineret – implementerede projekter, hvor velfærdsteknologi samt telemedicin er kombinerede med henblik på at gøre livet bedre for ældre borgere.
 • Smart Homes – implementerede projekter, der har udmundet sig i ’intelligente hjem’ til ældresektoren.

Det primære formål med anden runde af studiet var stadig at identificere eksisterende markedsbarrierer, der hindrer optagelsen af teknologier, samt at identificere anbefalinger til handling med fokus på opfyldelse af behov og markedspotentiale i Europa. Den anden runde fokuserede blot mere på teknologier, der er implementeringsparate.


ICT for Health (http://www.ictforhealth.net/)

ICT for Health projektet ser på, hvordan man kan skabe øget fokus på sundheds-IT i Østersøområdet. Udover arbejdet med at fremme sundheds-IT, inkluderer aktiviteterne i ICT for Health pilotprojekter indenfor selvmonitorering af hjertepatienter, undervisning af fagpersonale og patienter med kroniske sygdomme samt udviklingen af en multilingual sundheds portal.


Region Syddanmark er specielt involveret i at dokumentere Good Practice i forbindelse med brugen af ICT i sundhedssektoren, især med fokus på ældre med kroniske sygdomme.


Arbejdspakker:

· Projektledelse og forvaltning

· Kommunikation og information

· Strategier til forbedring af borgernes og de sundhedsfaglige medarbejderes socialkompetence til anvendelse af sundheds-IT

· Hjælp til selvhjælp til borgere med kroniske hjertesygdomme gennem livslang læring og selvmonitorering

· Uddannelse af sundhedsfaglige medarbejdere og borgere med kroniske sygdomme i brugen af sundheds-IT

· Facilitering af dokumentation af sundhedsdata i en flersproglig personlig sundhedsportal for mobile borgere


Projektet er finansieret af EU’s Østersøprogram 2007-2013 (Den Europæiske Regionale Udviklingsfond) og består af 19 partnere fra 8 forskellige lande i Østersøregionen. Lead Partner er University of Applied Sciences i Flensborg og projektet er finansieret med 3,65 mio. EURO. 

 

JUST


JUST ”Just in time health emergency interventions”, bestod af 15 partnere i syv forskellige EU lande. JUST leverede IT-støtte til uddannelse og træning i nødsituationer. Blandt andet blev en interaktiv multimedie CD plus en hjemmeside produceret, hvis formål var at lære frivillige at assistere personer i livstruende situationer (hjertestop, astma anfald eller bevidstløshed).

 

 

MethoTelemed


Metodologisk undersøgelse af telemedicinske løsninger

I projektperioden 01/02-09 – 31/01-10 udviklede MethoTelemed teamet, som bl.a. bestod af forskere fra Norge, Skotland og Danmark, en europæisk model for evaluering af telemedicinske løsninger.

Projektet fokuserede på omfanget af relevante interessenter, samt på de aspekter, som er relevante for arbejdet med telemedicin. Alle interessenter samt aspekter blev overvejet i metodologien, som kan undersøge kvaliteten og effektiviteten af de telemedicinske løsninger, der findes i Europa. Hovedformålet med projektet var at foreslå metodologier til undersøgelse af telemedicinske løsninger til brug for akademiske forsøg og poliske beslutninger. Derved skal projektet skabe et bedre og mere ensartet beslutningsgrundlag for implementering af telemedicin i Europa.

Projektet fulgtes tæt af eksperter i EU kommissionen. Over 1500 artikler er gennemgået og der er udarbejdet en model - Model for ASsessment of Telemedicine – MAST, som består af både praktiske redskaber til anvendelse lokalt i evalueringsprocessen samt en grundig gennemgang af baggrunden for modellen inkl. litteraturstudierne.

Målet med MAST er at lave en slags standardmodel for evaluering af modne telemedicinske løsninger, og der er stor interesse og behov for en sådan model både herhjemme og i Europa. Modellen står nu sin praktiske prøve i et EU-projekt med titlen RENEWING HEALTH, hvor evalueringsdelen af storskalaimplementering af telemedicin i ni europæiske regioner vil blive baseret på MAST.

Projektet blev ledet af MedCom i samarbejde med det Norske Center for Telemedicin (NST). Derudover var projektet støttet af det Norske Center for Viden, WHO observatorium samt Stirling Universitetet. Projektledelsen af selve projektet var uddelegeret til Odense Universitetshospital ved Claus Duedal Pedersen.

 

 

OpenECG (www.openecg.net)


OpenECG, der var et EU finansieret eTen projekt, sigtede mod at øge kendskabet til samt udbrede brugen af de elektroniske EKG-standarder. OpenECG samlede repræsentanter fra nationale hjertecentre, sygehusdirektører samt producenter og forhandlere af EKG udstyr. Ideen var at en åben EKG portal ville hjælpe producenter og systemintegratorer med at skabe udstyr og software, der sammen ville kunne sikre problemfri udveksling af EKG. Via portalen er det nu muligt for systemansvarlige og brugere at finde den nødvendige information til at lave passende og klare specifikationer i forbindelse med køb af nye IT-systemer.
Projektet blev afsluttet den 30. juni 2004.
 


PERSONA

 

PERSONA projektet arbejdede på at sikre, at ældre borgere kan blive længst muligt i eget hjem og i eget nærområde ved hjælp af IT understøttelse

Formålet med PERSONA var at sikre ældre borgeres evner til at leve selvstændigt i eget hjem længere ved hjælp af velfærdsteknologi. Kernen i projektet var, at man ved hjælp af velfærdsteknologi og PERSONA redskaber kan forbedre den ældres livskvalitet. Blandt de 20 projektpartnere var der to danske: Region Syddanmark og Odense Kommune.

Odense Kommunes bidrag til projektet har primært været at stille en ældrebolig til rådighed som testcenter. 

 

 

PICNIC


PICNIC “Professionals and Citizens Network for Integrated Care” var et EU finansieret projekt, der involverede regionale systemleverandører, teknologiske centre, virksomheder og universiteter i ni EU-lande. Formålet med PICNIC var at støtte og hjælpe de regionale systemleverandører med at implementere den næste generation af sikre, brugervenlige sundhedsdatanet og at samle det europæiske marked for sundhedstelematik-tjenester. PICNIC udviklede og tilbød Open Source komponenter til webtjenester (Collaboration Server) for sundhedsdatanet samt en struktur for det lokale sundhedsdatanet.

 

 

PrimaCom


PRIMAry care physicians COMmunication network blev etableret med det formål at evaluere pilotprojekter i Ungarn og Slovenien i samarbejde med andre europæiske projekter. Dette involverede at udvikle nødvendige retningslinier, håndbøger og træning i projekter. Samtidig blev der også etableret et samarbejde dels mellem kliniske sundhedsprofessionelle og dels mellem systemleverandører i Danmark, Italien, Ungarn og Slovenien.

 

 

Propractition


Propractition-projektet fokuserede på den fortsatte uddannelse af sundhedsprofessionelle, der benyttede sig af internettets fordele. Formålet var at uddanne personale, således at der ville opstå samarbejde på tværs af regionsgrænser blandt læger.
 


R-Bay


R-Bay projektet havde som formål at etablere en sikker platform, hvor radiologiske opgaver og ekspertviden udbydes på tværs af europæiske landegrænser. Dette gjorde muligheden for specialist viden tilgængelig uanset geografisk beliggenhed.

R-Bay projektet var en udløber af Baltic eHealth projektet. I løbet af Baltic eHealth projektet kom et samarbejde op og stå mellem sygehuse (røntgenafdelinger) i den baltiske region og det er erfaringer fra dette, som R-Bay projektet byggede videre på. Det danske sundhedsvæsen har – ikke ulig mange andre lande – en mangel på radiologer, hvorfor R-Bay projektet foreslog at opbygge en europæisk database, hvor radiologer kan sætte deres ”ydelser/kunnen” til salg. Sygehuse kan så, i mangel af speciallæger, købe sig til, at disse radiologer kan analysere røntgenbillederne.

En central IT platform gør det muligt på sikker vis at udveksle, lagre og analysere digitale røntgenbilleder. R-Bays kerneservice var, at alle brugere har en enkelt samlet adgang til de andre brugere - lige meget om de er kunder eller udbydere. Det vil gøre teleradiologi meget mindre ressourcekrævende, mere fleksibelt og markedsbaseret. Dog viser resultaterne og erfaringerne fra projektet, at juridiske, kulturelle og linguistiske barrierer stadig på nuværende tidspunkt har stor indflydelse og komplicerer ydelser på tværs af landegrænser. R-Bay er ikke desto mindre blevet indført som regional eller national løsning pga. de umiddelbare fordele i forbindelse med udveksling af røngtenbilleder fra én afdeling eller organisation til en anden.

MedCom International, som repræsenterer Region Syddanmark, var hovedkoordinator i dette projekt, der var budgetteret til knapt 15 millioner kroner. I projektet har Sygehus Fyn Svendborg samt Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg kunnet sende røntgenbilleder til beskrivelse hos East-Tallinn Central Hospital i Estland og Vilnius Universitetshospital i Litauen.

Projektet startede i august 2007 og sluttede i juni 2009. Projektet samlede 11 projektpartnere fra otte lande - Danmark, England, Finland, Holland, Estland, Litauen, Norge og Tjekkiet.

 

SUND VÆKST 

 

SUND VÆKST projektet fokuserede på regional udvikling samt tværsektorielt samarbejde. Alle syv delprojekter i SUND VÆKST projektet bestod således både af offentlige som private partnere.

MedCom var tovholder og projektleder for to af de seks hovedaktiviteter i projektet: Robotteknologien ”genoptræningsflisen” og patientkufferten.

I delprojektet ”robotteknologi som redskab til genoptræning og forebyggelse af apopleksipatienter” samarbejdede den private virksomhed Entertainment Robotics og OUH Svendborg Sygehus samt Neurorehabiliteringen i Ringe om at udvikle et robotteknologisk værktøj til genoptræningen af apopleksipatienter. En videre projektpartner har været Svendborg Kommune, der har bidraget til det tværsektorielle samarbejde.

Projektet arbejdede gennem anvendelse af nye IT- og sensorbaserede redskaber for at udvikle nye metoder og processer til genoptræning af apopleksipatienter.

I delprojektet ”IT undersøttet hjemmebehandling af patienter med KOL” samarbejdede den private virksomhed Medisat og OUH Svendborg Sygehus samt OUH Odense om at fremme udviklingen af telemedicinsk specialbehandling af KOL patienter. Videre partnere var Svendborg, Faaborg-Midtfyn samt Odense Kommune, der har bidraget til det tværsektorielle samarbejde.

SUND VÆKST projektet kørte sideløbende med driftsudrulningen af patientkufferten på OUH Odense samt OUH Svendborg Sygehus.

Projektet blev finansieret af den Europæiske Fond for Regional Udvikling.
 

 

TELE-Tolkning


Afprøvning af IKT udstyr til optimering af tolkeydelser i Region Syddanmark

Tolkeprojektet havde til formål at afprøve en telemedicinsk service til sikring af en mere fleksibel og effektiv tolkebetjening af patienter og pårørende og dermed forbedre den kliniske kvalitet af tolkningen. Projektet opstartede et samarbejde med tilsvarende regioner/institutioner i andre dele af verden og skabte mulighed for at skabe et erhvervsudviklingsprojekt af services, der kunne sælges til andre regioner, kommuner og praktiserende læger.

Tolkeservice projektet blev afprøvet på flere forskellige sygehuse i Region Syddanmark med opstart i slutningen af januar 2008. Projektet sluttede d. 30.06.08, og en MTV-rapport (medicinsk teknologivurdering) blev skrevet. Projektet er blevet videreført i MedCom regi med henblik på national udbredelse. Projektet blev støttet af Cisco Systems.
 

 

universAAL (http://universaal.org/index.php/en/)

universAAL er et såkaldt platform-projekt indenfor Ambient Asstisted Living (AAL), i Danmark bedre kendt som velfærdsteknologi.

Projektet samler 5 tidligere AAL-platforme til én fælleseuropæisk løsning, hvori fremtidens velfærdsteknologiske løsninger kan udvikles, findes og anskaffes. Projektet henvender sig dermed blandt andre til udviklere, sundhedsprofessionelle brugere og indkøbere, såvel som endelige slutbrugere af velfærdsteknologiske løsninger.

universAAL handler i høj grad om interoperabilitet imellem de nuværende AAL-løsninger, der findes på det europæiske såvel som internationale marked for velfærdsteknologi. Med andre ord, er der brug for universAAL som platformen, der samler de forskellige løsninger på markedet og gør dem tilgængelige for alle.

Projektet udvikler blandt andet en arbejdsplads for udviklere af sådanne AAL-løsninger, et område for indkøbere, og et sted hvor brugere (offentlige og private) kan købe og downloade velfærdsteknologiske løsninger og services.

Ydermere står projektet som en af flere parter bag oprettelsen af en stort anlagt AAL-forening, den såkaldte AAL Open Association AALOA.

Region Syddanmark er projektpartner og repræsenterer primært projektets slutbrugere som for eksempel kan være sygeplejersker, læger, indkøbsansvarlige, pårørende og borgere. Derudover har Regionen i projektet blandt andet ansvar for slutbrugerevaluering og validering af projektets arbejde såvel som udbredelsesaktiviteter.

Projektet er finansieret af det syvende rammeprogram, FP7 indenfor området ICT & Ageing. Det samlede EU budget for projektet er 10,5 millioner euro.

 

Welfare Tech Region (http://www.welfaretech.dk/)

Welfare Tech er en klynge for udvikling, udbredelse og implementering af velfærdsteknologier inden for social- og sundhedsområdet, som er finansieret gennem projektet kaldet Welfare Tech Region.

Gennem privat-offentlig forretningsudvikling, videndeling og tværfagligt samarbejde arbejder medlemmerne i Welfare Tech for at udvikle nye teknologier og produkter, som kan øge kvaliteten og produktiviteten i den offentlige service, og samtidig skabe nye job og eksportmuligheder i den private sektor.

MedCom er partner i følgende delprojekter i Welfare Tech Region:
 

 • Projektudvikling og ansøgninger
 • Netværk og konferencer
 • International tiltrækning og relationerProjektet er finansieret af den Europæiske Fond for Regional Udvikling. 
 


WHO / European eHealth Consumer Trends Survey
 

Europæisk undersøgelse af borgernes brug af og holdninger til internettet i forbindelse med sundhed og sundhedsvæsnet

I løbet af projektperioden blev der foretaget to undersøgelser i hvert land. Den første i løbet af efteråret 2005 – den anden komparative undersøgelse i foråret 2007. Undersøgelserne blev i løbet af projektperioden offentliggjort i de enkeltes landes lægevidenskabelige tidsskrifter – samt internationale tidsskrifter for den samlede europæiske undersøgelse (BMC Public Health – 2007,7:53).

Den første undersøgelse blev foretaget i oktober 2005, hvor danskernes brug af internettet indenfor sundhed og sundhedsvæsnet blev undersøgt. Undersøgelsen viste, at for mange danskere er det blevet almindeligt at bruge internettet til sundhedsformål. Den praktiserende læges position som den primære kilde til sundhedsinformation er dog ikke truet. Danskerne bruger snarere internettet som supplement til lægen, og en hel del – især kvinderne – bruger informationerne fra internettet i dialog med deres læge. Danskerne efterspørger i stigende grad løsninger, der gør, at de via nettet kan komme i kontakt med de forskellige aktører i sundhedssektoren.

I foråret 2007 blev den samme undersøgelse foretaget igen for at kortlægge om danskernes brug af internettet til sundhedsformål havde ændret sig siden 2005. I denne nye undersøgelse er det værd at bemærke at 83 % af alle mænd og 74 % af alle kvinder er positivt stemte over for elektronisk udstyr, som vil overvåge deres helbred, i deres eget hjem. En ny artikel omhandlende disse resultater blev offentliggjort i Ugeskrift for Læger i oktober 2007. Denne artikel sidestillede disse nye resultater med undersøgelsen i 2005 for at spotte eventuelle tendenser inden for danskernes syn på telemedicin.


 
WISE
 

Tretten organisationer i ti EU lande deltog i WISE-projektet ”Working In Synergy for Europe”, hvor formålet var at udveksle viden og erfaring indenfor sundhedsdatanetværk i Europa. WISE blev derved en paraplyorganisation for et antal EU projekter, herunder CoCo. Idéen var at se på regionale og nationale initiativer indenfor sundhedskommunikationen og at udveksle erfaringerne og løsningerne på et europæisk plan.Siden er sidst opdateret 8-10-2015