Opdateret 10. marts 2017

Analyserapport vedr. beskedbaseret kommunikation ved akutte og ambulante forløb mellem kommuner og sygehuse er nu færdig

Som del af MedCom10-programmet er der foretaget en analyse af behov og muligheder for beskedbaseret kommunikation mellem kommuner og sygehuse om fælles ikke-indlagte patienter i akutte forløb og i planlagte ambulante forløb. Analysen er udført af MedCom i samarbejde med en nedsat analysearbejdsgruppe under MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe.

På baggrund af analysen er der udarbejdet en analyserapport, som nu er klar til udgivelse. Analysen er primært baseret på spørgeskemaundersøgelser om såvel tekniske som kliniske forhold, suppleret med dataindsamling om akutmodtagelser og specifikke sundhedsaftaler på området. I alt er der modtaget 1394 besvarelser på de forskellige spørgeskemaer. 

Den overordnede konklusion på analysen vedr. akutte ikke-indlagte patienter er, at sygehuse og kommuner samstemmende vurderer, at de nuværende muligheder for beskedbaseret kommunikation ikke er tilstrækkelige. Dette skal ses i lyset af, at mange patienter behandles i akutmodtagelser uden indlæggelse. 

På det planlagte ambulante område er konklusionen ligeledes et overvejende udækket behov for beskedbaseret kommunikation. Dette behov vurderes fra sygehusside at kunne dækkes af de tekniske muligheder for anvendelse af korrespondancemeddelelse, mens der fra kommunernes side ses et behov for optimering af både tekniske og organisatoriske muligheder for anvendelse af korrespondancemeddelelse til sygehusene. 

MedCom er aktuelt i gang med at præcisere analysens anbefalinger mhp. indstilling til fælles initiativer til MedComs styregruppe. 

Analyserapporten findes her, og I kan læse mere om analysen på MedComs hjemmeside her