Opdateret 6. november 2020

Differentieret visning for klinikere og borgere

I august iværksatte MedCom et analysearbejde, på opdrag fra MinLæge styregruppen, med formål at afdække hvordan visninger for henholdsvis fagprofessionelle og borgere i forskellige sundhedsapplikationer som Sundhedsjournalen og Apps som MinSundhed og MinLæge kan variere, og hvordan MedCom kan teste og certificere de forskellige visninger. Hidtil har fokus været på så ensartet visning som muligt, for at sikre dialogen mellem borger og kliniker. Borgerrettede Apps entrerer nu den sundhedsteknologiske scene, hvor der i stigende grad er behov for at borgerne forstår de viste sundhedsoplysninger, aktualiseret af Coronapandemiens prøvesvar.

Der er sammensat en arbejdsgruppe bestående af PLO, deres konsulent Virgilerne, og Primærsektorens Leverandør ServicePlatform (som repræsenterer MinLæge), og Sundhed.dk (som repræsenterer MinSundhed), samt region nord (der er FSA for sundhedsjournalen). I arbejdsgruppen deltager også FSA for laboratoriesvarportalen, repræsentanter fra de faglige kliniske laboratoriespecialer for biokemi, mikrobiologi og patologi, samt læge-/patient-håndbogen fra lægeforeningen. Som repræsentant for borgerne deltager foreningen Danske Patienter.

Desuden er projektet tilknyttet en civilingeniørstuderende fra SDU, der bringer den internationale forskning på området ind i arbejdet.

Arbejdsgruppen indleder med at se på laboratoriesvarområdet, men det er målsætningen at komme frem til nogle generiske guidelines, hvorfor også det fælles medicinkort (FMK) er inviteret med i arbejdsgruppen. Projektet ønsker at inddrage systemer med borgeradgang til EPJ-systemer, som fx Sundhedsplatformen, da samme laboratoriesvar vises her, som i de øvrige systemer.

Møderækken for analysearbejdet afholdt et møde i oktober for at identificere emner til drøftelse, med afsæt i tidligere foretagne undersøgelser og rapporter på området. November benyttes til at drøfte de identificere emner, og sammensætte en anbefaling til fremtidige regler og guidelines for de brugerrettede forskellige visninger. Arbejdsgruppens arbejde forventes afsluttet i december, med en indstilling til MedComs styregruppe, så de nye regler forventeligt kan træde i kraft med MedCom12 opstarten i 2021.

Illustration af prøvesvar