Opdateret 14. januar 2019

Godt i gang og halvt fuldendt

banner

 

Fra MedCom ønsker vi alle vores samarbejdspartnere GODT NYTÅR og ser frem til at fortsætte den fælles indsats, for at få de mange MedCom11 projekter gennemført inden udgangen af 2019. Der er allerede realiseret mange markante milepæle i 2018, men der ligger også en stor opgave foran os i det kommende år. Vi har samlet et detaljeret overblik over status på vores mange aktiviteter her.

Da vi søsatte MedCom11 var der blandt MedComs ejere i stat, regioner og kommuner, samt den Nationale Bestyrelse for Sundheds-IT opbakning til, at vi i 2018 og 2019 har særlig fokus på:

  • Afprøvning af og roadmap for moderniseret udgave af MedCom kommunikationen, med særlig vægt på sikker deling af patientdata ved brug af internationale standarder
  • Det digitale grundlag for bedre samspil mellem social- og sundhedsområdet gennem deling af data i en moderniseret MedCom kommunikation
  • Landsdækkende implementering af fremtidens digitale lægepraksis’ rolle i det samarbejdende sundhedsvæsen
  • Yderligere kvalitetssikring af MedComs processer og risikobaseret styrkelse af informationssikkerheden

I moderniseringssporet er MedCom klar med den nye generation af standarder i form af HL7/CDA formater til brug for telemedicinsk hjemmemåling, PRO og det fælles patientoverblik (under ”Program for et samlet patientoverblik”, tidligere IT-understøttelse af komplekse patientforløb). Sideløbende hermed oparbejdes praktiske erfaringer med HL7/FHIR. Hertil kommer, at MedComs praktiske input til arbejdet med det fælles målbillede for fremtidens fælles infrastruktur på sundhedsområdet følger tidsplanen, og anviser en konkret vej til sammenhæng mellem en moderniseret meddelelsesudvekling i form af Digitaliseringsstyrelsens eDelivery-projekt og datadeling på forespørgsel via sundhedssektorens Nationale Service Platform (NSP) og/eller REST-services.

Arbejdet med det digitale grundlag for bedre samspil mellem social- og sundhedsområdet har i 2018 haft fokus på nødvendige forudsætninger i form af strukturering og opdatering af de kommunale oplysninger i SOR, justering af standard og koncept for kommunal advisering om sygehusforløb, samt juridiske, systemmæssige og arbejdsgangsrelaterede forudsætninger for ibrugtagning af FMK på social- og misbrugsområdet. Der er endvidere etableret en operationel styregruppe for social- og sundhedsområdet, for at styrke erfaringsudveksling og kvalificere MedComs tiltag. Endelig er der arbejdet med de systemmæssige forudsætninger for ibrugtagning af standard til kommunal henvisning fra de praktiserede læger.

Satsningen på fremtidens digitale lægepraksis har konkret betydet en udbredt ibrugtagning af forløbsplaner og PRO i almen praksis, ligesom det samlede program Digital Almen Praksis skaber grundlaget for praktiske forbedringer af IT-understøttelsen af den praktiserende læges arbejdsgange, samspillet med patienterne gennem APPen ”MinLæge”, samt forbedret epikrise fra sygehusene og behovet for styrket samspil med kommunale akuttilbud.

MedComs arbejde med styrkelse af informationssikkerheden pågår løbende i henhold til ISO27001 og i vekselvirkning med de nationale indsatser for implementering af GDPR, EU's net- og informationssikkerhedsdirektiv (NIS-direktivet) og udarbejdelse af national strategi og handlingsplan for at imødegå cyber-trusler. Konkret har Rigsrevisionen i maj 2018 gennemført en opfølgende IT-revision af Sundhedsdatanettet (SDN), med fokus på MedComs styring, governance, adgangsstyring og sikker drift. Resultatet af Rigsrevisionens IT-revision 2018 er, at MedCom samlet set har etableret en tilfredsstillende og dokumenteret styring af IT-sikkerheden i og omkring SDN.

Endelig er MedComs kvalitetsstyringssystem for test og certificering af IT-leverandørernes anvendelse af MedCom standarder den 16. maj 2018 re-certificeret i henhold til ISO9001 og pr. 1. oktober 2018 er selvsamme kvalitetsstyringssystem udvidet til også at omfatte dokumenterede processer for udarbejdelse og ændring af MedCom standarder.

 På udfordringssiden er der imidlertid udsigt til, at MedCom11’s fulde gennemførelse, herunder den lokale og regionale implementering af nye og justerede MedCom standarder, i flere projekter peger ind i 2020.

 Herudover har vi i MedComs styregruppe og den nationale bestyrelse fået opbakning til en fokuseret indsats i 2019 vedrørende: 

  • Næste skridt i moderniseringsindsatsen: Udarbejdelse af roadmap for udfasning af EDIFACT, koordineret med målbilledet for den fælles infrastruktur og POC for modernisering af MedCom infrastrukturen
  • Næste skridt i understøttelse af sammenhæng mellem social- og sundhedsområdet, med afsæt i konkrete ønsker fra den operationelle styregruppe for social- og sundhedsområdet, der har fokus på fremdrift på det mellemlange sigte via modernisering af sygehus-adviser og forbedret standard for korrespondance, herunder med mulighed for indlejring af bilag.

 MedComs styregruppe mødes næste gang den 13. marts 2019 og vi tager nu fat på at konkretisere ovennævnte tiltag til mødet i marts. Herudover har MedComs styregruppe bedt os overveje, om vi bedst når i mål med den fulde implementering af MedCom11-projekterne ved at forlænge MedCom11-perioden udover 2019, eller ved at opstarte et arbejdsprogram for MedCom12, der fra og med 2020 først og fremmest har fokus på at implementere i bund. Og den fulde implementering når vi kun gennem tæt samarbejde med stat, regioner, kommuner, praksissektor og sundhedssektorens IT-leverandører.

Under alle omstændigheder vil vi i MedCom-samarbejdet også i 2019 forfølge vores mantra:

”Vi gør det – vi gør det færdigt”.

Lars Hulbæk
Direktør