Opdateret 16. december 2021

Halvvejs med MedCom12: Her får du en midtvejsstatus

MedCom er nu ved at være halvvejs i projektperioden MedCom12, som løber i 2021 og 2022, så det er tid til en midtvejsstatus på de forskellige MedCom12-projekter og -prioriteringer.

Status på moderniseringen

MedComs moderniseringsaktiviteter er den praktiske udmøntning af initiativ 2.1 i Strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsenet og foregår i to spor: Standarder og infrastruktur.

Standarder

Lad os starte med standarderne. Her er der fokus på udfasning af EDIfact-standarden til fordel for HL7/FHIR-standarden. Arbejdet er dog udfordret af it-leverandørernes prissætning af arbejdet med de to første FHIR-baserede MedCom-standarder der forelå i februar 2021, med henblik på begyndende implementering i 2022. Dette er nu på hold og der er igangsat en analyse, der skal føre frem til et styrket beslutningsgrundlag for realisering af MedComs FHIR-strategi. Denne forventes afsluttet i februar 2022, hvorfor der også sker en forsinkelse af EDIfact-udfasningen.

Infrastruktur

Pilotafprøvningen af en omlægning af MedCom-kommunikationen fra den ældre VANS-infrastruktur til den europæiskbaserede eDelivery og den Nationale Serviceplatform (NSP) blev i foråret 2021 forsinket på grund af uforudsete, tekniske udfordringer med centrale eDelivery-komponenter hos Digitaliseringsstyrelsen og EU. Pilotprojektet er nu tilbage på sporet med en forventning om, at den samlede afprøvning og evaluering kan gennemføres i første kvartal af 2022.

Du kan desuden tilmelde dig vores moderniseringsnyhedsbrev, hvor du løbende bliver opdateret på moderniseringen af MedCom-standarderne og infrastrukturen. Hvis du ikke allerede er tilmeldt, så kan du gøre det her.

Status på det nære sammenhængende sundhedsvæsen

MedComs bidrag til den digitale understøttelse af det nære sammenhængende sundhedsvæsen består både i deling af eksisterende dokumentationsdata mellem parterne (fx Samlet Patientoverblik og Sundhedsjournalen) og digitale meddelelser, hvor genbrug af eksisterende journaldata suppleres med yderligere data og tekst, der sigter på en god overlevering af patienten til andre sundhedsfaglige (fx epikriser, henvisninger og plejeforløbsplaner).

Sundhedsvæsenets daglige anvendelse af MedComs EDIfact- og OIOXML-standarder er under COVID-19 steget til et historisk højt niveau med mere end 6,5 mio. meddelelser pr. måned, hvilket dels skyldes parternes håndtering af testsvar, men også en øget anvendelse af bl.a. korrespondancemeddelelser.

MedCom har i 2021 gennemført knap 30 certificeringer af forskellige IT-leverandørers implementering af MedCom-standarder. Herudover er der aktuelt 40 igangværende certificeringsforløb. En del af de igangværende certificeringsforløb vedrører MedComs CDA-standarder til brug for datadeling i Det Samlede Patientoverblik, IT-løsning til Gravide og Patientrapporterede oplysninger (PRO).

I program for Digital Almen Praksis forventes især arbejdet med Diagnosekort at give væsentligt input til de næste skridt i Samlet Patientoverblik, sammen med en afprøvning af deling af praksissektorens forløbsplaner.

Udover arbejdet med CDA-standarder og leverandørcertificering, så bidrager MedCom til Samlet Patientoverblik med klargøring af den organisatoriske udbredelse i kommuner og praksissektor.

MedComs opgaver på PLO- og FAPS-området forventes herudover i 2022 at blive påvirket af udmøntningen af de nye overenskomster på området.

I Sundhedsjournal 3.0-projektet bistår MedCom med tilslutning af vagtlæger, privathospitaler, speciallægepraksis og kommuner samt kvalitetssikring af journaldata fra EPJ. Alle delprojekter forløber tilfredsstillende. Visning af laboratorierekvisitioner i Sundhedsjournalen er sat på pause pga. corona-travlhed.

Status på understøttelse af andre borgerrettede løsninger

Udbredelsen af digitale forløbsplaner i almen praksis er fortsat stigende og der er hidtil i 2021 udarbejdet godt 73.000 forløbsplaner, hvor hovedparten er med diabetespatienter.

MedComs fælles videoinfrastruktur (VDX) er indbygget i en række borgerrettede apps, herunder MinLæge, Kontakt Læge, Min Sundhedsplatform og Mit Sygehus. Hertil kommer, at der i efteråret 2020 er gennemført en såkaldt Proof of Concept (POC) for indbygning af VDX i MinSundhed og VDX indgår i FUT-løsningen. Siden lanceringen af videokonsultationer og det virtuelle venteværelse i MinLæge-appen den 1. april 2020, er der nu gennemført mere end 500.000 patientkonsultationer via VDX.

Arbejdet med at udbrede assisterede videokonsultationer via Kontakt Læge-appen har vist sig langt vanskeligere end antaget og det overvejes aktuelt, om det kommunale behov for at indgå i videokonsultation med borgers egen læge bedre lader sig løse via VDX’s mulighed for at planlægge videokonsultationer via link i SMS. En løsning, der i de første 10 måneder af 2021 er anvendt 20.500 gange.

Status på den udbredte anvendelse af videokonference

Anvendelsen af VDX er steget eksplosivt under corona-nedlukningerne. Hvor VDX i hele 2019 husede godt 37.000 videomøder, var tallet i 2020 knap 462.000 og alene i de første 10 måneder af 2021 er tallet steget til 649.000 videomøder. Den markant øgede anvendelse er lagt til grund for den nye VDX-kontrakt, der, udover tilstrækkelig kapacitet fra og med 2021, også fokuserer langt mere på videoløsningens kvalitet, herunder forbedret support og informationssikkerhed.

Status på informations- og cybersikkerhed

MedComs tre fællesoffentlige infrastrukturløsninger: Sundhedsdatanet (SDN), Videoinfrastruktur (VDX) og Hjemmemonitoreringsrepository (KIH), har også i 2021 været præget af stabil drift, pæne IT-revisionsrapporter og fravær af sikkerhedshændelser. Løsningerne forvaltes med afsæt i ISO27001-standarden og indgår i porteføljen for Fællesoffentlig Systemforvaltning (FSI).

Hvor får jeg en samlet projektoversigt?

Du kan tilgå en samlet oversigt over alle igangværende MedCom-projekter og -aktiviteter lige her. Her kan du finde en samlet liste og dermed blive løbende opdateret på det projekt, du er interesseret i.

Og nu hvor vi alligevel har dig, så kan du også blive løbende opdateret på hvad der rører sig i MedCom. Det gør du ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvis du ikke allerede er det i forvejen.

Vi glæder os til en spændende sidste halvdel af MedCom12 på den anden side af årsskiftet, og vi glæder os til yderligere og fortsat samarbejde med alle vores samarbejdspartnere.