Opdateret 28. august 2020

Hen mod MedCom12

MedCom arbejder sig mod en ny projektperiode, MedCom12, som kommer til at dække årene 2021 og 2022

Planlægning af MedCom12

MedCom arbejder normalt i projektperioder på to år. MedCom11, som forløb i 2018 og 2019, blev dog forlænget til også at omfatte 2020, så der var tid til at implementere allerede igangsatte aktiviteter, under hensyntagen til lokal implementeringskapacitet og opgavepresset i MedComs standardiseringsteam.

Vi er nu gået i gang med at planlægge programmet for MedCom12, som kommer til at dække årene 2021 og 2022. Som en del af planlægningen afholder vi i august-oktober 14 dialogmøder med ejere og samarbejdspartnere.

På dialogmøderne er hovedfokus på forslag til aktiviteter i MedCom12 arbejdsprogrammet og input til den praktiske gennemførelse af allerede prioriterede MedCom12 aktiviteter fra nationale aftaler og strategier diskuteres.

Hvad er der fokus på?

Tidsmæssigt er MedCom12 koordineret med den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet, der udløber i 2022. Allerede nu har vi en klar forventning om, at udfasningen af EDIFACT får en central placering i MedCom12, både i form af ibrugtagning af vores nye HL7/FHIR-formater af korrespondancemeddelelsen og advisering om sygehusophold, men også igangsætning af den næste gruppe af EDIFACTer, der skal omlægges til HL7/FHIR.

Derudover ved vi også allerede nu, at vores HL7/CDA-standarder skal anvendes i stor skala fra 2021 i de store nationale udbredelsesprojekter, især i forbindelse med telemedicin til KOL-patienter (FUT) og i det samlede patientoverblik, hvor lægepraksis, kommuner og sygehuse skal dele data om patientaftaler og synkronisere stamdata.

Parallelt med den begyndende udbredelse af disse første nationalt fastlagte HL7-standarder har vi i tæt samarbejde med vores samarbejdspartner også beskrevet og afprøvet en migrering fra det nuværende VANS-net til en moderniseret infrastruktur, baseret på eDelivery, som er et internationalt koncept, der også arbejdes med i andre dele af den offentlige sektor. Målet er at understøtte parternes datadeling i en opgraderet infrastruktur med større sikkerhed og bedre overblik i et åbent, internationalt leverandørmarked.

Forventninger til den nye projektperiode

Fælles for modernisering af både standarder og infrastruktur er at implementeringen, udover en prioriteret indsats internt i MedCom, er afhængig af et tæt og koordineret samarbejde med alle parter og IT-leverandører i sundhedsvæsenet.

Vi forventer også at videokonsultationer fortsat kommer til at fylde for vores systemforvaltningsteam. Erfaringerne fra Corona-nedlukningen af det danske samfund vil, sammen med det igangværende udbud af MedComs nationale videoinfrastruktur (VDX), udgøre et godt afsæt for en udbredt anvendelse af videomøder og videokonsultationer.

Både moderniseringen af den eksisterende MedCom kommunikation og en mere udbredt anvendelse af videokonferencer understøtter samarbejdet mellem borger og sundhedsvæsen, samt arbejdet med det nære, sammenhængende sundhedsvæsen. Med samme formål vil MedCom også i de kommende år bidrage til de fælles aftalte strategiske sundheds-IT-satsninger, herunder Det Samlede Patientoverblik, Sundhedsjournalen, IT-løsning til gravide, MinLæge, MinSundhed, Fælles Udbredelse af Telemedicin (FUT) og Patient Rapporterede Oplysninger (PRO).

Programmet for MedCom12 behandles på et prioriteringsseminar i MedComs styregruppe den 13. november, i den Nationale Bestyrelse for Sundheds-IT den 2. december og endeligt i MedComs styregruppe på mødet den 16. december 2020, hvorefter MedCom12 startes op den 1. januar 2021.