Opdateret 19. oktober 2021

Kommunernes adgang til Sundhedsjournalen

Behov og mulighed for levering af data

I forbindelse med Sundhedsjournal 3.0-projektet har MedCom, i samarbejde med konsulentvirksomheden IQVIA, udarbejdet en rapport omkring den nuværende Sundhedsjournal på sundhed.dk og kommunernes adgang hertil. Rapporten blev godkendt på Sundhedsjournal-styregruppemødet d. 5. oktober 2021.

I dag har det kommunale område ikke adgang til at se oplysninger om borgere, som de har i aktuel behandling, via Sundhedsjournalen, hvilket kan være en barriere for videndeling på tværs af sundhedssektoren. Derfor er rapportens formål også at afdække behovene for adgang til digitale sundhedsoplysninger via Sundhedsjournalen, samt hvordan kommunerne ønsker disse oplysninger fremstillet.

Med udgangspunkt i den kommunale akutfunktion og kommunale misbrugscentre deltog 17 casekommuner, som er repræsentativt udvalgt i forhold til organisering, størrelse, befolkningstæthed og geografisk placering, og resultaterne viser bl.a., at:

  • kommunernes akutfunktioner har primært adgang til digitale sundhedsoplysninger, der måtte være indsamlet i eget dokumentationssystem samt til sundhedsoplysninger, som løbende deles med sygehuset, ved fx indlæggelse og udskrivning.
  • kommunerne har generelt et behov for hurtig og nem adgang til borgernes aftaler med sundhedsvæsenet, epikriser, laboratoriesvar, stamdata, vaccinationer, tidspunkt for sidste indlæggelse og diagnoseoversigt.

På baggrund af resultaterne, anbefales det, at det kommunale område på nem og hurtig vis kan tilgå digitale sundhedsoplysninger via Sundhedsjournalen. På baggrund af casekommunernes efterspørgsler, bør kommende versioner af Sundhedsjournalen undersøge muligheden for at kunne individualisere indholdet på individ-, funktions- eller kommunalt niveau. Ydermere bør det undersøges om Sundhedsjournalen kan indeholde en søgefunktion og en statusrubrik med væsentlig og relevant information på borgeren, samt inkludere en simpel og hurtig adgang til de mest væsentlige habituelle værdier på borgeren.

Du kan her læse mere om delprojektet, Kommunal adgang til Sundhedsjournalen.

Den fulde rapport finder du her.