Opdateret 7. januar 2022

Lovændring vedtaget om deling af visse oplysninger mellem kommuner og den øvrige sundhedssektor

Folketinget har pr. 21. december 2021 enstemmigt vedtaget forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven (Udveksling af visse oplysninger mellem kommuner og sundhedssektoren for at sikre bedre sammenhængende behandling og omsorg for borgere).

Lovændringen har betydning for muligheden for at dele visse servicelovsaftaler i aftaleoverblikket i Et Samlet Patientoverblik, samt muligheden for at modtage sygehusadviser vedr. borgere, som opholder sig akut ambulant på sygehuset. Begge dele vedrører dermed projekter, MedCom aktuelt arbejder med.

Et Samlet Patientoverblik

Med lovændringen får kommunerne lovhjemmel til at dele visse servicelovsaftaler i Aftaleoverblikket i Et Samlet Patientoverblik automatisk og uden borgerens samtykke.

Lovændringen giver hjemmel til at dele aftaler under følgende paragraffer i Lov om social service:

  • Forebyggende hjemmebesøg efter § 79 a.
  • Personlig hjælp, omsorg og pleje efter §§ 83-84 og 86

Lovændringen træder i kraft 1. marts 2022.

Deling af aftaler under sundhedsloven er allerede omfattet af sundhedslovens bestemmelser om bedre digitalt samarbejde. Borgeren kan ved tilkendegivelse frabede sig, at der indhentes oplysninger i den fælles digitale infrastruktur, og kan derudover anvende Min Spærring til at spærre for oplysninger, som deles i Et Samlet Patientoverblik.

MedCom har projektledelsen for bl.a. kommunernes implementering af Fælles Stamkort og Aftaler. Du kan læse mere om projektets status her.

Sygehusadvisering

Med lovændringen er der skabt lovhjemmel til udvidet advisering om sygehusophold, så det udover indlæggelser også omfatter akut ambulante sygehusophold. Det giver mulighed for et bedre samarbejde mellem kommuner og sygehuse i de forløb, hvor patienten ikke er indlagt. Advisering om akut ambulant sygehusophold er en del af indholdet i den nye standard for sygehusadvis, som MedCom har udviklet i samarbejde med kommune- og sygehusrepræsentanter.

Derudover udvides adviseringen om sygehusophold til at omfatte borgere, der har ophold på et midlertidigt eller længerevarende botilbud efter §§ 107 og 108 i serviceloven.

Lovændringen er trådt i kraft 1. januar 2022.

Du kan læse mere om det nye advis om sygehusophold og status på implementering på vores FHIR - Advis om sygehusophold-side.

Vil du læse mere?                                                                              

Så kan du finde den endelige lovtekst, samt kan du se behandlingen af lovforslaget.