Opdateret 9. oktober 2020

VDX-status

I april 2020 lavede vi en nyhed om øget videoanvendelse i VDX. Nu følger så en opdateret status på udviklingen og anvendelsen.

Overordnet
I foråret skete en kraftig stigning i antallet af videokonferencer som følge af Covid-19, herunder også i anvendelsen af den fællesoffentlige og tværsektorielle videoinfrastruktur, VDX (videoknudepunktet). Artiklen kan du finde her.

Anvendelsen af VDX toppede i starten af maj 2020. Herefter faldt anvendelsen over sommeren frem mod en vis stabilisering i august til medio september. Stabiliseringen skete dog på et højere anvendelsesniveau end før Covid-19.

Lige nu stiger anvendelsen af VDX igen – i takt og sammenhæng med den aktuelle udvikling i Covid-19-situationen. VDX-anvendelsen er således samlet set vokset markant hos regioner, enkelte kommuner samt i almen praksis. Særligt ses stor anvendelse i Region Midtjylland og almen praksis. For almen praksis leverer VDX videomotoren i det virtuelle venteværelse i appen MinLæge.

MedCom har i samarbejde løbende foretaget de nødvendige og betydelige kapacitetstilpasninger i takt med det øgede træk på VDX, herunder med VDX-leverandørerne. Kapaciteten er på væsentlige parametre forøget med op til en faktor 6. 

Kapacitetsudvidelsen og de øgede forventninger til VDX-anvendelsen - også efter Covid-19 - indgår som en del af det igangværende VDX-udbud – og med en ny VDX-kontrakt, som forventes implementeret ikke senere end Q1 2021.

VDX-statistik
I nedenstående fremgår statistik over udviklingen i anvendelsen af VDX baseret på antal videomøder:

 Udvikling i anvendelsen af VDX baseret på antal videomøder

(Videomøder er opgjort ud fra antal videomøder med 2 eller flere deltagere og ekskl. testkald).

Mere om VDX
Læs mere om VDX og muligheder for anvendelse her.