Opdateret 26. maj 2021

Om MedCom

Rygraden i det danske sundhedsvæsen

MedCom er bindeleddet i det samarbejdende sundhedsvæsen ved at udvikle og udbrede tværsektorielle digitale kommunikationsløsninger. Med andre ord er MedCom den digitale rygrad i samarbejdet mellem sygehus, kommuner og praktiserende læger.

MedCom blev stiftet i 1994 og er en non-profit organisation, ejet og finansieret af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL. MedComs styregruppe.

Det digitale sundhedsvæsen

Formålet med etableringen af MedCom var at standardisere og digitalisere de hyppigst forekommende kommunikationsstrømme mellem praktiserende læger, sygehuse og kommuner.

En lang række meget benyttede meddelelser er digitaliserede, og bjerge af papirblanketter er blevet overflødige. Det er for eksempel recepter, udskrivningsbreve fra sygehuse, henvisninger fra almen praksis til sygehuse, helbredserklæringer, meddelelser fra sygehuse til kommuner om indlæggelser, udskrivninger, genoptræningsplaner og fødselsanmeldelser. Udbredelsen er enestående i international sammenhæng.

Den digitale fremtid

I dag bliver blodprøveblanketterne overført papirløst, og borgeren kan se prøveresultatet på www.sundhed.dk. Det er også muligt at afholde videokonferencer. Borgerne kan måle blodtryk o.a. i hjemmet og indsende data via sikre forbindelser, så sundhedspersonalet på sygehuset og i den kommunale hjemmepleje kan se målingerne.

Samtidig er informationsteknologi taget i brug på områder, som man næppe drømte om i begyndelsen af 90’erne. For eksempel anvendes videomøder til sprogtolkning på hospitalerne, den kommunale hjemmesygeplejerske kan hente specialistviden om sårbehandling via telemedicinsk samarbejde, og borgerne kan kommunikere digitalt med egen læge om tidsbestilling receptfornyelse og prøvesvar.

De digitale muligheder synes uendelige. Udfordringen består derfor i nøje at vurdere nytten af de nye digitale løsninger i forhold til borgernes forventninger, den kliniske hverdag, de juridiske rammer og sundhedsvæsenets udfordringer. For at finde den gode løsning samarbejder vi med klinikere, it-leverandører og patientforeninger.