Opdateret 11. oktober 2021

Hospitalsansat

Ikon af hospital

MedComs arbejde har direkte betydning for dig som hospitalsansat, hvad enten du er ansat på et offentligt eller et privat hospital.

Tæt kommunikation mellem parterne

MedCom har siden 1995 haft særligt fokus på kommunikationen mellem:

Praktiserende læger, speciallæger, apoteker, laboratorier, regioner, sygehuse og kommuner

...og har det fortsat.

Henvisninger er elektroniske

Alle henvisninger til sygehuse kan sendes elektronisk med mulighed for at vedlæggelse af bilag. Med henvisningshotellet er det nu også muligt at sende elektroniske henvisninger til specifikke pakkeforløb på hospitalsafdelinger. 

Adgang til data på tværs af regioner

Sundhedsjournalen giver i dag adgang til data fra både sygehuse og almen praksis på tværs af regioner. Adgang til fælles data om patienternes medicinering sker via det Fælles Medicinkort.

Sundhedsjournalen er en del af arbejdsdagen på alle danske sygehuse. Den giver klinikere på både sygehuse og i almen praksis adgang til klinisk relevant information. Desuden kan borgere via sundhedsjournalen få indsigt i egen patientjournal og dermed få en øget viden om egen sygdom. Det fremmer borgernes aktive deltagelse i behandling og egenomsorg.

Adgangen til e-journal sker via en knapløsning fra sygehusenes EPJ-system og fremover er e-journal en vigtig datakilde til sundhedsjournalen.

Der bliver løbende lavet udvidelser og forbedringer af Sundhedsjournalen. Bl.a. kigger man nu anvendelsen af og dataleverancen til Sundhedsjournalen til/fra danske privathospitaler, man kigger på datakvaliteten i de offentlige hospitalers dataleverance til e-journal samt laver en analyse af forretningsmæssige, juridiske og økonomiske forudsætninger for etablering af dataleverance fra almen praksis og speciallægepraksis.

Telemedicin

Der bliver afholdt flere videokonferencer på sygehusene, både i form af videotolkning til erstatning af fremmødetolkning, men også til telemedicinsk behandling i psykiatrien og somatiske udskrivningskonferencer. Her holdes videomøder som en del af samarbejdet mellem hospitalerne og andre samarbejdsparter, og det sundhedsfaglige personale sparer derved transporttid.

Den plejekrævende borger

For at servicere den plejekrævende borger, er kommuner og sygehuse ekstra opmærksomme ved indlæggelser og udskrivning af borgeren for at skabe et sammenhængende patientforløb på tværs af sektorerne. Eksempelvis sendes plejerapporter og elektroniske genoptræningsplaner fra sygehuset til kommunerne. 

Hurtig indsats til nyfødte

Når en fødsel finder sted på sygehus, sender fødeafdelingen en fødselsanmeldelse til kvindens hjemkommune. I fødselsanmeldelsen informerer sygehuset om såvel barn/børn, graviditet og fødsel. Oplysningerne anvendes i kommunen som opstart af børne-/ungejournalen, der ligger til grund for det videre forløb i den kommunale sundhedstjeneste, herunder sundhedsplejerskens arbejde.