Opdateret 7. november 2017

HospitalsansatMedComs arbejde har direkte betydning for dig som hospitalsansat, hvad enten du er ansat på et offentligt eller et privat hospital.

Tæt kommunikation mellem parterne
MedCom har siden 1995 haft særligt fokus på kommunikationen mellem:

  • praktiserende læger
  • speciallæger
  • apoteker
  • laboratorier
  • regioner
  • sygehuse
  • kommuner 

Et landsdækkende sundhedsdatanet blev opbygget i løbet af 90’erne, og de første fokusområder for elektronisk kommunikation var bl.a. recepter og henvisninger.

Henvisninger er elektroniske
Alle henvisninger til sygehuse kan sendes elektronisk med mulighed for at vedlæggelse af bilag. Med henvisningshotellet er det nu også muligt at sende elektroniske henvisninger til specifikke pakkeforløb på hospitalsafdelinger. 

Adgang til data på tværs af regioner
Sundhedsjournalen giver i dag adgang til data fra både sygehuse og almen praksis på tværs af regioner. Adgang til fælles data om patienternes medicinering sker via det Fælles Medicinkort.

 Sundhedsjournalen er en del af arbejdsdagen på alle danske sygehuse. Den giver klinikere på både sygehuse og i almen praksis adgang til klinisk relevant information. Desuden kan borgere via sundhedsjournalen få indsigt i egen patientjournal og dermed få en øget viden om egen sygdom. Det fremmer borgernes aktive deltagelse i behandling og egenomsorg.

Adgangen til e-journal sker via en knapløsning fra sygehusenes EPJ-system og fremover er e-journal en vigtig datakilde til sundhedsjournalen.

Telemedicin
Der bliver afholdt flere videokonferencer på sygehusene, både i form af videotolkning til erstatning af fremmødetolkning, men også til telemedicinsk behandling i psykiatrien og somatiske udskrivningskonferencer. Her holdes videomøder som en del af samarbejdet mellem hospitalerne og andre samarbejdsparter, og det sundhedsfaglige personale sparer derved transporttid.

Den plejekrævende borger
For at servicere den plejekrævende borger, er kommuner og sygehuse ekstra opmærksomme ved indlæggelser og udskrivning af borgeren for at skabe et sammenhængende patientforløb på tværs af sektorerne. Eksempelvis sendes plejerapporter og elektroniske genoptræningsplaner fra sygehuset til kommunerne. 

Hurtig indsats til nyfødte
Når en fødsel finder sted på sygehus, sender fødeafdelingen en fødselsanmeldelse til kvindens hjemkommune. I fødselsanmeldelsen informerer sygehuset om såvel barn/børn, graviditet og fødsel. Oplysningerne anvendes i kommunen som opstart af børne-/ungejournalen, der ligger til grund for det videre forløb i den kommunale sundhedstjeneste, herunder sundhedsplejerskens arbejde. 

Projekter
Som hospitalsansat vil du måske komme i berøring med nogle af de kommende projekter. Det kan handle om at modne den telemedicinske infrastruktur, at implementere genoptræningsplaner, at implementere yderligere kommunikation mellem hjemmepleje og sygehus, etablering af Sundhedsjournal version 2.0 eller henvisninger vedrørende den kommunale forebyggelse.