Opdateret 21. august 2018

PraksislægeMedCom har siden 1995 haft særligt fokus på de kommunikationsstrømme, som foregår mellem de praktiserende læger, apoteker, laboratorier, regioner, sygehuse og kommuner samt opbygning af et landsdækkende sundhedsdatanet. De første elektroniske meddelelser til og fra lægepraksis var recepter, henvisninger, udskrivningsbreve, laboratoriesvar, laboratorierekvisitioner og sygesikringsafregninger. Over årene er der udviklet videre på den elektroniske kommunikation på flere områder, og denne udvikling er nærmere beskrevet nedenfor.

Opdaterede medicinoplysninger
Med indførelsen af det Fælles Medicinkort kan du søge oplysninger om aktuel medicinering via www.sundhed.dk, hvilket giver overblik, større sikkerhed og opdateret information til patienten og sundhedsfagligt personale.
Overblik over givne vaccinationer kan ligeledes ses på Det Danske Vaccinationsregister (DDV) sammen med FMK. 

Patienternes frie valg
Alle henvisninger fra praktiserende læge er tilgængelige på henvisningshotellet til:

  • speciallæger
  • fysioterapeuter
  • psykologer
  • fodterapeuter
  • kiropraktorer og
  • sygehuse

Efter henvisning fra den praktiserende læge vælger patienten enten en speciallæge eller en anden behandler, som herefter henter henvisningen ned i eget it-system via digital signatur.

Henvisninger til sygehuse og kommunal forebyggelse stiles direkte til de relevante afdelinger og videresendes fra henvisningshotellet. En oversigt, en såkaldt pakketabel, gør det nemt at finde den kommune- eller sygehusafdeling, henvisningen skal sendes til inden for generel henvisning, kræftpakker, hjertepakker og de kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud.  

Håndtering af laboratorieprøver
Alle laboratorieprøver bestilles på WebReq via lægesystemet. Laboratoriernes repertoire er altid opdateret, og lægen kommer ikke til at bestille noget, som ikke kan laves på laboratoriet.

På laboratoriesvarportalen findes blodprøvesvar, som er taget på alle landets laboratorier. Portalen tilgås via WebReq eller www.sundhed.dk med digital signatur. Her kan man søge resultaterne på de udførte laboratorieprøver og spare en opringning til laboratoriet.

Ved brug af WebReq kan du ligeledes se, om der allerede foreligger et svar inden for de seneste tre måneder på den prøve, man er ved at bestille.

Kommunikation med kommunerne
Elektronisk kommunikation mellem praktiserende læger og kommunerne kan spare tid for begge sektorer og reducerer behovet for telefonisk kontakt.  Den elektroniske kommunikation kan dreje sig om genbestilling af medicin, rekvirering og svar på prøver, LÆ-blanketter og ad hoc kommunikation med eksempelvis ældre- og børneområdet. 

Forløbsplaner
Som borger med KOL skal det være muligt at få adgang til egen forløbsplan via internettet. Forløbsplanen udformes af den praktiserende læge i samarbejde med borgeren og har til formål at give KOL-patienter et bedre overblik over deres forventede sygdomsforløb. Hensigten er, at borgeren vil anvende forløbsplanen til at styrke egenomsorg og kontrol med egen sygdom. Udover selve forløbsplanen, som indeholder borgerens helbredsoplysninger, får patienten adgang til små artikler om fx det at have KOL samt at se videoer, der bl.a. viser, hvordan man tager sin medicin. Da der aktuelt gennemføres en pilotafprøvning af den it-understøttede forløbsplan, er det ikke alle praktiserende læger, der på nuværende tidspunkt kan oprette elektroniske forløbsplaner.
Læs mere om it-understøttelse af forløbsplaner nedenfor.