Opdateret 9. februar 2022

Praksislæge

 

Ikon af lægetaskeMedCom har siden 1995 haft særligt fokus på de kommunikationsstrømme, som foregår mellem de praktiserende læger, apoteker, laboratorier, regioner, sygehuse og kommuner samt opbygning af et landsdækkende sundhedsdatanet. De første elektroniske meddelelser til og fra lægepraksis var recepter, henvisninger, udskrivningsbreve, laboratoriesvar, laboratorierekvisitioner og sygesikringsafregninger. Over årene er der udviklet videre på den elektroniske kommunikation på flere områder, og denne udvikling er nærmere beskrevet nedenfor.

Digital almen praksis

Programmet for Digital Almen Praksis er blevet iværksat med det formål at løfte digitaliseringen af fremtidens almen lægepraksis til et nyt niveau. Formålet er at optimere og lette arbejdsgangene for de praktiserende læger og deres patienter og dermed frigøre tid og rum til andre opgaver og sikre bedre sammenhæng i behandlingen.

Programmet består af en række projekter som fremgår af listen nedenunder.

Opdaterede medicin- og vaccinationsoplysninger

Med indførelsen af det Fælles Medicinkort kan du søge oplysninger om aktuel medicinering og givne vaccinationer via www.sundhed.dk, hvilket giver overblik, større sikkerhed og opdateret information til patienten og sundhedsfagligt personale.
Information om det Fælles Medicinkort (FMK) og Det danske vaccinationsregister (DDV) kan ses på https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort

Patienternes frie valg

Alle henvisninger fra praktiserende læge er tilgængelige på Den Nationale HenvisningsFormidling (DNHF) til:

  • speciallæger
  • fysioterapeuter
  • psykologer
  • fodterapeuter
  • kiropraktorer og
  • sygehuse

Efter henvisning fra den praktiserende læge vælger patienten enten en speciallæge eller en anden behandler, som herefter henter henvisningen ned i eget it-system via digital signatur.

Henvisninger til sygehuse og kommunal forebyggelse stiles direkte til de relevante afdelinger og videresendes fra Henvisningshotellet. En oversigt, en såkaldt pakketabel, gør det nemt at finde den kommune- eller sygehusafdeling, henvisningen skal sendes til inden for generel henvisning, kræftpakker, hjertepakker og de kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud.  

Håndtering af laboratorieprøver

Alle laboratorieprøver bestilles på WebReq via lægesystemet. Laboratoriernes repertoire er altid opdateret, og lægen kommer ikke til at bestille noget, som ikke kan laves på laboratoriet.

På laboratoriesvarportalen findes blodprøvesvar, som er taget på alle landets laboratorier. Portalen tilgås via WebReq eller www.sundhed.dk med digital signatur. Her kan man søge resultaterne på de udførte laboratorieprøver og spare en opringning til laboratoriet.

Ved brug af WebReq kan du ligeledes se, om der allerede foreligger et svar inden for de seneste tre måneder på den prøve, man er ved at bestille.

Kommunikation med kommunerne

Elektronisk kommunikation mellem praktiserende læger og kommunerne kan spare tid for begge sektorer og reducerer behovet for telefonisk kontakt.  Den elektroniske kommunikation kan dreje sig om genbestilling af medicin, rekvirering og svar på prøver, LÆ-blanketter, henvisning til kommunal forebyggelse og ad hoc-kommunikation med eksempelvis ældre- og børneområdet. 

Forløbsplaner

Som borger med KOL, type 2-diabetes og/eller iskæmisk hjertesygdom skal det være muligt at få adgang til egen forløbsplan via internettet. Forløbsplanen udformes af den praktiserende læge i samarbejde med borgeren og har til formål at give KOL- og diabetespatienter et bedre overblik over deres forventede sygdomsforløb. Hensigten er, at borgeren vil anvende forløbsplanen til at styrke egenomsorg og kontrol med egen sygdom. Udover selve forløbsplanen, som indeholder borgerens helbredsoplysninger, får patienten adgang til små artikler om fx det at have sygdommen samt at se videoer, der bl.a. viser, hvordan man tager sin medicin.

Håndtering af elektroniske hjemmemålinger

Hjemmemålinger kan bestilles elektronisk til patient via WebPatient. Så modtager patienten automatisk besked om bestillingen sammen med vejledning for hjemmemåling og link til WebPatient via mail og/eller SMS. Patienten logger ind på www.web-patient.dk med NemID og afgiver svar på de undersøgelser og spørgsmål, som de kan klare i eget hjem. Praksis ser resultaterne i eget lægesystem få minutter efter, at patienten har afsendt dem.