Opdateret 23. januar 2017

Mødegodtgørelse

Offentligt ansatte kan få refunderet rejseudgifter* ud fra oplysning om kørte kilometer samt indsendelse af originale rejsebilag.

Praktiserende læger/tandlæger kan, udover rejserefusion, tillige få godtgjort timeforbruget inkl. rejsetid vedr. møderne i henhold til aftalen mellem Sundhedsministeriet  og PLO ift. Fremtidens digitale lægepraksis - dog max. 8 timer pr. møde. Beløbet udbetales som B-indkomst.

Deltager man som privatperson uden for normal ansættelse aflønnes efter aftale med MedCom. Denne aftale laves dog kun i særlige tilfælde.

Momsregistrerede firmaer kan få godtgjort ansattes rejseudgifter og timeforbrug ved fremsendelse af elektronisk faktura til EAN-nr. 5798002472264. Normalt ydes kun godtgørelse for én person pr. firma, med mindre andet er aftalt med MedCom. Som for læger/tandlæger og privatpersoner gælder, at der godtgøres for max. 8 timer pr. møde.

Momsregistrerede firmaer får 720,00 kr. ekskl. moms. Kilometergodtgørelsen følger statens takster.

____________________________________________________________________________

*OBS, kilometergodtgørelsen B-beskattes for læger og tandlæger ved samtidig udbetaling af B-indkomst.