Opdateret 18. august 2021

Mødegodtgørelse

Offentligt ansatte kan få refunderet rejseudgifter ud fra oplysning om kørte kilometer samt rejsebilag.

Se i vejledningen hvorledes mødegodtgørelsesskemaet udfyldes.

Mødedeltageren skal udfylde det elektroniske mødegodtgørelsesskema samt vedhæfte rejsebilag. Kilometergodtgørelse gives til statens lave takst. Udbetales godtgørelsen til mødedeltageren direkte fra egen arbejdsgiver, kan denne sende en faktura til MedComs EAN-nr. 5798002472264 og få godtgjort udgiften.

Praktiserende læger/speciallæger og tandlæger kan, udover rejserefusion, tillige få godtgjort timeforbruget inkl. rejsetid vedr. møderne - dog max. 8 timer pr. møde, medmindre andet er aftalt med MedCom. Beløbet udbetales som B-indkomst.

Deltager man i mødefora som privatperson uden for normal ansættelse, kan der ske aflønning efter aftale med MedCom. Denne aftale laves dog kun i særlige tilfælde.

It-leverandører og øvrige momsregistrerede firmaer, der deltager i MedComs mødefora, kan få godtgjort ansattes rejseudgifter og timeforbrug ved fremsendelse af elektronisk faktura til EAN-nr. 5798002472264. Normalt ydes kun godtgørelse for én person pr. firma, medmindre andet er aftalt med MedCom. Der godtgøres for max. 8 timer pr. møde inkl. rejsetid.

Momsregistrerede firmaer får 720,00 kr. ekskl. moms. 

Kilometergodtgørelsen følger statens takster.


____________________________________________________________________________

*OBS, kilometergodtgørelsen B-beskattes for læger og tandlæger ved samtidig udbetaling af B-indkomst.