FAQ

Nej, MedCom er en fællesoffentlig, non-profit organisation ejet af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL. MedCom udarbejder og vedligeholder standarder for integration mellem it-systemer i sundhedsvæsenet, tester it-systemerne for deres implementering af standarderne samt laver projekter for national udbredelse af implementeringerne.

Her kan du læse mere om MedCom.

En definition af, hvilke sundhedsfaglige oplysninger, der skal sendes i en specifik meddelelse eller deles mellem sundhedsvæsenets parter. 

MedCom-standarder tager udgangspunkt i en dansk profilering af internationale standarder, med inddragelse af klinisk referencegruppe.

De sundhedsfaglige oplysninger i meddelelsen vil altid omhandle en borger/patient. 

Standarderne gør det muligt at kommunikere mellem it-systemer, også tværsektorielt.

VANS (Value Added Network Service) er et kommunikationsnetværk, et elektronisk ”postvæsen”, som indsamler og fordeler de elektroniske MedCom-beskeder. VANS skal bare bruge de rigtige adresser – EAN-nummer (lokationsnummer) – og så leverer VANS MedCom-beskederne hos de rigtige modtagere.

Udover at kunne forsende beskederne kan VANS også tilbyde at mappe beskeder om mellem formater, fx fra EDIFACT til XML.

Der er p.t. tre VANS-operatører på markedet: KMD, TrueCommerce og MultiMed.

SDN (Sundhedsdatanettet) er et sikret netværk til datakommunikation i den danske sundhedssektor (offentlige og private parter). SDN binder lokale, sikrede net sammen i en fælles infrastruktur. SDN anvendes bl.a. af NSP (Den Nationale Serviceplatform), FMK (Fælles Medicinkort), sundhed.dk, VDX (Videoknudepunktet), KIH-Databasen (hjemmemonitoreringsdatabase) og en række lokale tværsektorielle og tværregionale driftsløsninger.

SDN supplerer det kommercielle VANS-net, der anvendes til tværsektoriel udveksling af XML- og EDI-meddelelser.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om sundhedsdatanettet her.

EDI-portalen er den nye portal til sikker udveksling af sundhedsdata mellem blandt andet tandlægeklinikker og hospitaler.

EDI-portalen er nu indbygget i alle praktiserende tandlægers it-journalsystemer og kan bruges til at sende og modtage følgende informationer:

- Korrespondancemeddelelse
- Henvisning til sygehus og røntgen
- Henvisning mellem tandlæger
- Journaler
- Patologirekvisitioner
- Mikrobiologirekvisitioner
- Bookingsvar
- Laboratoriesvar

SOR (Sundhedsvæsenets Organisationsregister) er et register, der indeholder organisations- og adressedata om sundhedsvæsenet. Registeret anvendes af en række fagsystemer i sundhedsvæsenet. 

SOR indeholder data om hospitaler, primærsektoren (fysioterapeuter, praktiserende læger, tandlæger mv.) og i mindre grad om kommunens sundhedsorganisation. 

Lokationsnummeret er dit "telefonnummer" til at sende og modtage MedComs EDIFACT- eller XML-meddelelser, fx i form af epikriser eller hjemmepleje-sygehusmeddelelser.

Lokationsnummeret er et entydigt og globalt nummer, der er konstrueret af GS1 Denmark efter samme principper som stregkoderne på alle fysiske varer. Dit lokationsnummer identificerer derfor lige præcis din organisatoriske enhed.

Det er GS1 Denmark, som ejer og uddeler lokationsnumre, men det er Sundhedsdatastyrelsen, som administrerer og tildeler dem til specifikke brugere i sundhedsvæsenet.

SOR-EDI er en brugergrænseflade til systemleverandørerne og regionerne til administration af meddelelsestyper på lokationsnumre.