FAQ

Nej, MedCom er en fællesoffentlig, non-profil organisation ejet af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL. MedCom udarbejder og vedligeholder standarder for integration mellem it-systemer i sundhedsvæsenet, tester it-systemerne for deres implementering af standarderne samt laver projekter for national udbredelse af implementeringerne.

Læs mere om MedCom her.

En definition af, hvilke sundhedsfaglige oplysninger, der skal sendes i en specifik meddelelse eller deles mellem sundhedsvæsenets parter. 

MedCom-standarder tager udgangspunkt i en dansk profilering af internationale standarder, med inddragelse af klinisk referencegruppe.

De sundhedsfaglige oplysninger i meddelelsen vil altid omhandle en borger/patient. 

Standarderne gør det muligt at kommunikere mellem it-systemer, også tværsektorielt.

Ved telemedicin forstås de situationer, hvor sundhedspersonale anvender it-værktøjer til at kommunikere billeder, lyd og monitoreringsdata i forbindelse med patientarbejde eller uddannelse. Telemedicinske løsninger har i internationalt perspektiv typisk været motiveret af tre hovedfaktorer: geografiske afstande, faglig isolation og ressourceoptimering.

I dansk kontekst er her definitionen i den nationale begrebsbase: http://sundhedsdata.iterm.dk/?TermId=1447&SrcLang=da&TrgLang=en 

VANS (Value Added Network Service) er et kommunikationsnetværk, et elektronisk ”postvæsen”, som indsamler og fordeler de elektroniske MedCom-beskeder. VANS skal bare bruge de rigtige adresser – EAN-nummer (lokationsnummer) – og så leverer VANS MedCom-beskederne hos de rigtige modtagere.

Udover at kunne forsende beskederne kan VANS også tilbyde at mappe beskeder om mellem formater, fx fra EDIFACT til XML.

Der er p.t. tre VANS-operatører på markedet. 

SDN (Sundhedsdatanettet) er et sikret netværk til datakommunikation i den danske sundhedssektor (offentlige og private parter). SDN binder lokale, sikrede net sammen i en fælles infrastruktur. SDN anvendes bl.a. af NSP (Den Nationale Serviceplatform), FMK (Fælles Medicinkort), sundhed.dk, VDX (Videoknudepunktet), KIH-Databasen (hjemmemonitoreringsdatabase) og en række lokale tværsektorielle og tværregionale driftsløsninger.

SDN supplerer det kommercielle VANS-net, der anvendes til tværsektoriel udveksling af XML- og EDI-meddelelser.

Hvis du vil vide mere, kan du se her.

EDI-portalen er den nye portal til sikker udveksling af sundhedsdata mellem blandt andet tandlægeklinikker og hospitaler.

EDI-portalen er nu indbygget i alle praktiserende tandlægers it-journalsystemer og kan bruges til at sende og modtage følgende informationer:

- Korrespondancemeddelelse
- Henvisning til sygehus og røntgen
- Henvisning mellem tandlæger
- Journaler
- Patologirekvisitioner
- Mikrobiologirekvisitioner
- Bookingsvar
- Laboratoriesvar