Opdateret 13. november 2019

Ordforklaringer

Forkortelse Betydning
API Application Programming Interface. Er en software, der tillader et stykke software at ”tale” med et andet stykke software
BRS BehandlingsRelationsService
CDA Clinical Document Architecture (HL7 standard)
CFCS Center for Cybersecurity (FE)
CIMT Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (OUH) eller Center for IT, Medico og Telefoni (Region Hovedstaden)
DAK-E Tidligere anvendt for kvalitets mål i Almen Praksis (er erstattet af KiAP)
DDB Den Dynamiske Blanket
DDS DokumentDelingsService
DGB Den Gode Blanketservice
DGOP Tidligere version af GGOP
DGWS Den Gode Webservice
DKO Dansk Kirurgisk Selskab
DMDD Dansk Medicinsk Data Distribution
DNHF Den nationale henvisningsformidling (afløseren for Henvisningshotellet, REFHOST)
DNS Domain Name System
DSAM Dansk Selskab for Almen Medicin
EDI Electronic Data Interchange
EDIFACT Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport
EOJ Elektronisk OmsorgsJournal
EPJ Elektronisk PatientJournal
EWS Early Warning Score
FHIR Se HL7 FHIR
FMK Fælles MedicinKort
FNUX Fælles National Udveksling (XML)
FOSA Fælles Offentlig System Administrator
FSA Fælles System Administrator
FSI Fællesoffentlig Sundheds It-løsninger. Organisationen for fællesoffentlig samarbejde om sundheds-it
FSlll Fælles Sprog 3
GGOP Den Gode Genoptræningsplan
HL7 Health Level Seven International, International standardiseringsorganisation
HL7 - FHIR HL7 - Fast Healthcare Interoperability Resources
ICD The International Classification of Diseases (WHO)
ICF International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
ICPC International Classification of Primary Health Care. ICPC-2-DK er den danske udgave af seneste ICPC version,
IHE Integrating the Healthcare Enterprise
 IP IP-adresser kan sammenlignes med telefonnumre, som anvendes i kommunikation på nettet
ISO  International Organization for Standardization
KiAP Kvalitet i Almen Praksis (tidligere DAK-E)
KIH Klinisk Integreret Hjemmemonitorering
KL Kommunernes Landsforening
KSH KvalitetsStyringsHåndbog
KSS KvalitetsStyringsSystem
LKO Laboratorie Konsulent Ordningen.
LOINC  Logical Observation Identifiers Names and Codes
LPR LandsPatientRegistreret (LPR3: Ny version release nov.2018)
MDS Mikrobiologisk Data Systemkoder
MEDRUC MedCom standard som anvendes ved afregning til sygesikringen. Se RUC
MIBA MikrobiologiDataBanken
NAT Network Address Translation. Er en internetprotokol som benyttes til at opdele et netværk.
NKN Nationale Kortnavne
NPN Nationalt Prøve Nummer
NPU Nomenklatur for Egenskaber og Enheder (Nomenclature for Properties and Units)
NSP National Service Platform
NSPOP NSP driftsorganisation
PAS Patient Administrations System
PKO Praksis Konsulent Ordningen. Et netværk af praktiserende læger som skal medvirke til at styrke samarbejdet mellem de praktiserende læger og sygehuse,
kommunerne og andre ydergrupper
PLO Praktiserende Lægers Organisation
PLSP Primærsektorens Leverandør Service Platform
PRO Patient Rapporterede Oplysninger
RefHost Henvisningshotel,bliver afløst, se DNHF
RKKP

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program. Opsamler kvalitetsdata fra lægepraksis. Lægepraksissystemerne uploader
statistikinformation til webservice hos RKKP. https://www.rkkp.dk/

RSI Regionernes Sundhedsteknologi og Innovation. Regionernes samarbejde omkring sundheds-it
RUC Ressource forbrug og omkostningsmeddelelse. Praktiserende lægers afregning til sygesikring
RUSA Rådgivende Udvalg for Standarder
SDN SundhedsDataNettet
SDS SundhedsDataStyrelsen
SDX Sundhedsdatanet Exchange Point. Er Sundhedsdatanettets knudepunkt
SJ3 Sundhedsjournalen version 3
SKA Skabelon 
SLA Service Level Agreement, som beskriver et aftalemæssigt forhold.
SOP Standard Operating Procedure
SOR Sundhedsvæsenets OrganisationsRegister 
SP SundhedsPlatform (Epic) Region Hovedstaden og Region Sjælland
Splunk SIEM værktøj til loganalyse i SDN
SPOC Single Point Of Contact – eksempelvis ift. support
SSL Secure Sockets Layerer en standard sikkerhedsteknologi, som gør det muligt at etablere en sikret forbindelse
SUM Sundheds- og Ældreministeriet
SUP Standard Udtræk af Patientdata
SUT System Under Test
SVN Subversion - dokumentations revisions system
TLS Transport Layer Security er en protokol, der muliggør kryptering af følsomme oplysninger
UUID Universally Unique Identifier, se https://en.wikipedia.org/wiki/Universally_unique_identifier
VANS Value Added Network Supplier
VDX Videoknudepunkt
VPN Virtual Private Network. Er betegnelsen på en teknik, som anvendes for at skabe punkt til punkt-forbindelser, såkaldte "tunneler", gennem et andet datanet
XDS Cross-Enterprise Document Sharing
XML Extensible Markup Language
XSLT Extensible Stylesheet Language Transformations