Opslagsværk A-Å

Dette er et alfabetisk opslagsværk, hvor man kan finde oplysninger om MedComs projekter og aktiviteter.

Sundhed på tværs af grænser til fordel for yderområderne. EU-støtte fra INTERREG III B

Baltic eHealth-projektet har sammenkoblet de nationale sundheds-netværk i Danmark, Norge og Sverige med de regionale netværk i Estland og Litauen og har derved skabt et baltisk sundhedsnetværk (BHN). Dette baltiske sundhedsdatanetværk har skabt nye muligheder indenfor sundhedsvæsnet.

I løbet af projektperioden etablerede Sygehus Fyn et samarbejde med hospitaler i Vilnius og Tallinn med henblik på at nedbringe ventetiden for fynske patienter ved at sende røntgenbilleder på tværs af grænser.

MedCom International repræsenterede Region Syddanmark i projektet.

Baltic eHealth-projektet modtog den prestigefulde pris: Computer World Honors Program Laureate Medal.

Projektet var aktivt fra 1. september 2004 til 31. august 2007.

I foråret 2017 blev mulige løsningsforslag, på baggrund af konklusioner og anbefalinger i analyserapporten, kvalificeret i samarbejde med interessenter i MedCom-netværket. Der var enighed om at anbefale udvikling af en ny automatisk advistype, som dækker patientens akutte ophold på sygehuset, uden at patienten er registreret som indlagt. 

Læs mere om projektet Beskedbaseret kommunikation ved akut ambulante og ambulante forløb.

Markedsvalidering af hjemmemonitoreringsudstyr i forbindelse med KOL-patienter.

Målet med Better Breathing-projektet var at markedsvalidere IKT- (Informations- og Kommunikationsteknologi) løsninger til forbedring af KOL- (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) patienters livskvalitet. Formålet var, at KOL-patienter kan opnå færre og kortere hospitalsindlæggelser og større tryghed og livskvalitet via digitalt udstyr og måleapparater, som installeres hjemme hos patienten. Dette giver patienterne mulighed for at konsultere lægen, modtage genoptræning og mødes med andre KOL- patienter – alt sammen i deres eget hjem.

MedCom International, som repræsenterede Region Syddanmark, var hovedkoordinator i dette projekt, der var budgetteret til knapt 15 millioner kroner. Projektet samlede 10 projektpartnere fra seks lande – Danmark, Belgien, Italien, Norge, Spanien og Storbritannien.

I fire forskellige regioner i Europa (Catalonien, Wales, Nordnorge og Region Syddanmark) markedsvaliderede man hver sin IT-løsning. I Danmark bistod en konsulentvirksomhed (MediSat) med udviklingen af en patientkuffert, der muliggør, at patienten kan kommunikere over videokonference med lægen fra hjemmet og foretage egne målinger, som vurderes på stedet.

Projektet startede 1. juni 2007 og blev afsluttet i februar 2009. Projektet er nu overført til Region Syddanmark og Odense Universitetshospital for videre udbredelse. 

Optimering af samarbejdet over den dansk-tyske grænse indenfor brystkræft.

Projektet var et INTERREG IV A-projekt med det formål at etablere et grænseoverskridende samarbejde indenfor forebyggelse, undersøgelse og behandling af brystkræft i Syddanmark og Slesvig-Holsten. Hovedformålet med projektet var at opbygge et fælles grundlag til opbygningen af et grænseoverskridende Brystkræftcenter, et såkaldt "Cross-border Breast Cancer Centre", der skal fremme grænseoverskridende medicinske services indenfor forebyggelsen og behandlingen af brystkræft. Projektet varede i 18 måneder.

Projektet havde to danske partnere (Region Syddanmark og MedCom) samt 11 tyske partnere. MedComs rolle har været at sammenbinde det danske sundhedsdatanet med tyske partnere samt at se på, hvordan den elektroniske kommunikation kan foregå over grænsen.

Projektet var aktivt fra januar 2009 til december 2010.
 

KL har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen etableret en database om børns sundhed.

Formålet med Børnedatabasen er at hjælpe kommunerne med at løfte forebyggelsesopgaven på børneområdet, således at kommunernes planlægning af børnesundhedsindsatsen kan målrettes. Samtidig kan databasen bidrage til mere viden om, hvad der virker af kommunale forebyggelsesindsatser på børneområdet.

Børnedatabasen indeholder i første omgang en række enkle data:

  • Højde og vægt, som måles i forbindelse med sundhedsplejerskebesøg og børneundersøgelser hos henholdsvis alment praktiserende læge og skolelæge
  • Om barnet er udsat for passiv rygning i spædbarnsalderen, hvilket registreres af sundhedsplejersken i forbindelse med det første besøg i hjemmet
  • Hvor længe barnet ernæres udelukkende af mors mælk, hvilket også registreres af sundhedsplejersken

Der er alene tale om en database, der kan generere ledelsesinformation ved at gøre det muligt at sammenligne sig med skoledistrikter indenfor kommunens egne grænser, andre kommuner og på landsplan. Hvordan er fx vores børns vægtudvikling i forhold til kommuner, vi gerne vil sammenligne os med?

Databasen kan ikke benyttes til at hente individdata om det enkelte barn.

På længere sigt kan børnedatabasen udvides med flere data for at kvalificere vores viden om børnesundhed, fx om astma, psykisk trivsel, alkoholadfærd og rygevaner.

Børnedatabasen er etableret under Sundhedsstyrelsen som en del af SEI-systemet. Sundhedsstyrelsen udstiller MedCom-snitflade for indberetning af børnedata baseret på Den Gode Webservice. De nuværende registreringer i forbindelse med børneundersøgelserne kan dermed overføres direkte fra de elektroniske fagsystemer (børnejournaler og lægepraksisjournaler) til børnedatabasen.

Etablering af elektronisk indberetning til børnedatabasen sker ved henvendelse til børnejournalleverandøren.

Vejledninger:
Sundhedsdatastyrelsens foreskrifter om registrering i BDB
Bekendtgørelse om kommunernes indberetning i BDB

Se også:
Sundhedsdatastyrelsen
SEI - driftsstatus
Godkendte systemer (pdf)
Dokumentation på SVN