Opslagsværk A-Å

Dette er et alfabetisk opslagsværk, hvor man kan finde oplysninger om MedComs projekter og aktiviteter.

Hovedformået med det nordiske projekt HC-INTEREST ”Health Care record INTEoperability and REcord STructure” var at fremme udbredelsen af elektroniske patientjournaler i norden. På langt sigt var ønsket, at informationer i forskellige patientsystemer ville kunne blive kommunikeret og genbrugt på tværs af regionale og nationale grænser. HC-INTERREST blev derved fundamentet til en nordisk harmonisering indenfor den elektroniske patientjournal. Projektet blev finansieret af NORDUnet2 programmet.

Optimering af sundhedsydelser ved hjælp af telemedicin i fem regioner i Europa – herunder Region Syddanmark.

Health Optimum I.D.-projektet var et toårigt projekt, der den 31. august 2009 sluttede og blev overdraget til Region Syddanmark, hvor det har været forankret. Projektet samlede fem regioner i Danmark, Italien, Spanien, Sverige og Rumænien, og formålet var at støtte allerede igangsatte telemedicinske initiativer for dermed at dæmme op for de stigende udgifter indenfor sundhedsvæsnet. Desuden igangsatte projektet kommunikation på tværs af landegrænser således, at værdifulde erfaringer nemt kan spredes til alle deltagere.

I løbet af projektperioden har ni projekter indgået i Health Optimum-projektet:

Sundhedsydelse ved hjælp af digitale billeder/systemer:

 • Tele-neurokirurgi: Projektet åbnede op for, at specialister fra et større hospital kan vurdere digitale røntgenbilleder over afstand og derved eventuelt undgå patienttransport fra fx mindre hospitaler.
 • Tele-KAG: Videokonferenceforbindelse mellem to hospitaler i regionen blev etableret, hvorved kardiologer kunne yde specialistbehandling over afstand til patienter i regionen.
 • Tele-trombolyse: Direkte patientkonsultation mellem patienter og specialister over afstand samt mulighed for at indhente ”second opinion” læger imellem. Begge dele foregik ved hjælp af videokonferenceudstyr.

Sundhedsydelse over afstand:

 • Tele-diabetes: Her etableredes et telemedicinsk samarbejde mellem sygehuse og sundhedscentre/lægehuse i forbindelse med personer, der lider af sukkersyge. Projektet afprøvede et allerede etableret samarbejde på Sygehus Fyn mellem Ærøskøbing og Svendborg.
 • Tele-kardiologi: Etablerede et telemedicinsk samarbejde mellem sygehuse i forbindelse med patienter, der skulle have foretaget en ultralydsskanning, som det allerede var etableret på Sygehus Fyn mellem Ærøskøbing og Svendborg.
 • Operationsforberedelse: Forberedelse af operationer mellem sygehuse i lighed med det projekt, der er gennemført mellem Odense Universitetshospital og Middelfart Sygehus.
 • Tele-dialyse: Etablering af videokonference mellem geografisk adskilte afdelinger indenfor dialyse. Projektet gav dialysepatienter mulighed for at komme i lægekonsultation de dage, hvor der ikke er en nefrolog til stede, da kommunikationen kunne foregå over videokonferenceudstyr.

Sundhedsydelse ved hjælp af tele-behandling:

 • Tele-alkoholbehandling: Når patienter med et alkoholmisbrug indlægges, kan de have behov for opfølgende samtaler ved et alkoholbehandlingscenter. Formålet med projektet var, at patienten allerede fra den første indlæggelsesdag kunne møde en terapeut over videokonference på sygehuset.

Sundhedssamarbejde mellem sygehuse og kommuner:

 • Udskrivningskonference mellem kommune og sygehuse. Formålet var at forbedre kommunikationen og optimere tidsforbruget, når en borger blev udskrevet fra sygehuset. Ved hjælp af videokonferenceudstyr mødtes enheder på afstand og diskuterede det videre patientforløb.

Der er udarbejdet en rapport, der beskriver resultaterne i Region Syddanmark, samt hvordan telemedicinske løsninger kan implementeres i en organisation. Efter en afslutningsevaluering af EU i Rumænien d. 20.-21. oktober 2009 er Health Optimum-projektet nu slut. Evalueringen var succesfuld, hvor udbredelsen af de telemedicinske løsninger i Region Syddanmark blev rost.

Der er udviklet specifikke kommunikationsstandarder for henvisninger til henholdsvis praktiserende fysioterapeuter og til praktiserende fodterapeuter. Henvisningerne sendes via Henvisningshotellet (REFHOST): blev d. 29. januar 2021 lukket og erstattet med Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF), så henvisningen kan hentes på hotellet, når patienten henvender sig til klinikken.

Det er afgørende for afregningen til fysioterapeuterne og fodterapeuterne, at henvisningen sker elektronisk.

Lægepraksis har implementeret kommunikationsstandarden. Sygehusene skal på tilsvarende vis sikre, at alle henvisninger er elektroniske enten ved at implementere standarderne i EPJ-systemerne eller ved at benytte REFHOST og indtaste henvisningen direkte på hotellet. Regionerne har mulighed for at implementere en knapløsning til REFHOST fra deres EPJ-systemer, så brugerne let og hurtigt kan komme på REFHOST.

Baggrund
Ifølge National Strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsnet 2013-2017 skal sygehusene have implementeret alle MedCom-standarder 100 %.

Målsætninger
100 % implementering betyder:

 • At alle henvisninger til sygehuse og røntgenafdelinger bliver elektroniske
 • At alle relevante bilag kan vedlægges til den elektroniske henvisning
 • At alle henvisninger besvares med et bookingsvar
 • At alle henvisninger, der videresendes til private eller andre klinikker, sendes elektronisk

Implementeringen omfatter teknisk implementering i relevante systemer, test og certificering hos MedCom samt organisatorisk ibrugtagning, så personalet ikke længere også skal håndtere en papirbaseret arbejdsgang med breve, indskanninger mv.

Partnere

 • Sygehusene og leverandører til sygehusenes EPJ-systemer, røntgensystemer og bookingsystemer
 • Lægepraksis og lægesystemerne
 • Henvisningshotellet

Opfølgning
MedCom følger status og stiller statistik til rådighed på siden https://medcom.medware.dk - se Andre udtræk/MedCom-pejlemærker.

Henvisningshotellet (REFHOST) blev d. 29. januar 2021 lukket og erstattet med Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF).

Henvisningshotellet – REFHOST – er udviklet til håndtering af henvisninger til primærsektorens behandlere for at sikre patienternes frie valg af behandler. Senere også udviklet til håndtering af henvisninger til sygehuse, røntgenafdelinger og kommunal forebyggelse.

REFHOST er etableret i 2008 efter aftale mellem Danske Regioner og Foreningen af praktiserende speciallæger og alment praktiserende læger. Senere i 2009 kom fysioterapeuter og psykologer på REFHOST, i 2010 kiropraktorerne og i 2011 fodterapeuterne.

Grundidéen er, at de praktiserende lægers henvisninger til speciallægehjælp, kan sendes elektronisk til REFHOST. Patienterne har efterfølgende frit valg mellem de relevante behandlere. Henvisningen opbevares på REFHOST, indtil patienten har valgt en behandler, som derefter henter henvisningen via sit it-system eller internettet.

Efter aftale mellem læge og patient, er der også mulighed for at sende en elektronisk henvisning direkte til en bestemt speciallæge, fysioterapeut, psykolog, kiropraktor eller fodterapeut. I de tilfælde vil en kopi af henvisningen blive opbevaret på REFHOST. Hvis patienten siden beslutter at benytte en anden behandler end den, henvisningen i første omgang blev sendt til, vil den nye behandler kunne hente henvisningen på REFHOST.

Også henvisninger til sygehusbehandling og til kommunal forebyggelse sendes i dag med kopi til REFHOST. REFHOST opbevarer og distribuerer således i dag alle elektroniske henvisninger fra praktiserende læger.

Region Syddanmark er fællesregional systemansvarlig for REFHOST. 

 

I forbindelse med etablering af REFPARC (blev den 29. januar 2021 lukket og erstattet med Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF)), henvisningshotel for sygehushenvisninger er der udviklet en central henvisningsserver, som gør det muligt at visitere elektroniske henvisninger imellem regionernes hospitaler og til privathospitaler og hermed eliminere de nuværende arbejdsgange med postforsendelse af papirjournaler ved viderevisitering.
Den centrale henvisningsserver gør det muligt at videresende den originale henvisning med tilknyttet information om:

 • SKS-kode og lokationsnummer på den nye modtagerafdeling
 • Viderevisiteringsdato
 • Diagnose, der viderevisiteres for - hvilken behandling ønskes
 • Reference på afsender (fx ordrenummer)
 • Betalingsinformation
 • Et tekstfelt til supplerende informationer

Henvisningsforløbet kan følges i en historik, hvor visitationskontorerne kan se kvitteringerne fra de modtagende afdelinger.

Den afdeling, som oprindeligt har modtaget henvisningen før visiteringen, informeres via en korrespondancebesked om, at henvisningen er viderevisiteret til en anden afdeling med angivelse af henvisningens oprindelige henvisningsdato. Desuden sendes en korrespondancebesked til oprindelige henviser, typisk en praktiserende læge med besked om, hvem der har overtaget henvisningen.

Det tilstræbes gennem møder med regionernes visitationsenheder at tilpasse procedurerne i forhold til de enkelte regioners arbejdsgange.

MedComs standarder for hjemmepleje-sygehusmeddelelser er opdateret på baggrund af behandling af ændringsønsker i MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe og kommune-sygehusleverandørgruppe, som er gennemført i MedCom9-perioden (2014 -15). Beslutning om opdatering af standarderne er tiltrådt af MedComs styregruppe juli 2015.

Læs mere om hjemmepleje-sygehusstandarder 1.0.3.