Opslagsværk A-Å

Dette er et alfabetisk opslagsværk, hvor man kan finde oplysninger om MedComs projekter og aktiviteter.

Slå op under Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) i stedet.

Læs om MedComs systemforvalterrolle af KIH-databasen her.

I 2012 offentliggjorde regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner den telemedicinske handlingsplan: Telemedicin – en nøgle til fremtidens sundhedsydelser. I handlingsplanen er Klinisk Integreret hjemmemonitorering (KIH) et udviklingsområde med meget høj prioritet. Her er der fokus på at styrke det gode patientforløb gennem tværsektorielt samarbejde og udbygning af national telemedicinsk infrastruktur.

KIH-projektet blev til på baggrund af en koordination af tre ansøgninger til den daværende ABT-fond. Ansøgningerne var fra hospitaler i Region Hovedstaden og Region Midt. MedCom fik til opgave at koordinere de tre ansøgninger til en samlet projektbeskrivelse. Beslutningen blev, at Region Hovedstaden skulle være hovedansøger, Region Midt skulle have formandskab for styregruppen og MedCom skulle forestå programledelse.

Projektet blev gennemført i perioden april 2012 til 31. december 2014 og omfattede 1.126 borgere, to regioner, fem hospitaler, to evalueringspartnere, fem kliniske delprojekter, tekniske delprojekter, kommunal involvering og mange leverandører.

KIH var et tværregionalt og tværsektorielt storskalaprojekt vedrørende udvikling og afprøvning af telemedicinske løsninger, der understøtter patienters aktive inddragelse i eget behandlingsforløb, muliggør behandling af patienter i eget hjem samt understøtter den nationale infrastruktur. De telemedicinske løsninger blev afprøvet i fem delprojekter med hver sin patientgruppe: Diabetes, Gravide med komplikationer, KOL, Gravide uden komplikationer og patienter med inflammatoriske tarmsygdomme.

Læs om resultaterne fra KIH-projektet i den tilhørende slutrapport og bilagsrapport. KIH-brochuren opsummerer resultaterne.

Forvaltningsansvaret for KIH Databasen (fællesnationale database til opsamling og deling af data opsamlet i borgerens hjem) er nu forankret i MedCom. Dataansvarlig er Region Hovedstanden mens Region Nord drifter (er Databehandler). Læs mere her.

Læs om kommunal henvisning her

Læs om korrekt anvendelse af FMK her

Mellem sygehuse, kommuner, lægepraksis og apoteker udveksles korrespondancemeddelelse.

Korrespondancemeddelelsen omtales ofte som sundhedsvæsenets "sikre kliniske e-mail." Den er en fritekstmeddelelse, som anvendes til udveksling af patienthenførbare oplysninger, hvor der ikke findes andre MedCom-standarder til formålet eller som supplerende meddelelse til anden MedCom-standard, eksempelvis sygehushenvisning eller som supplerende meddelelse til hjemmepleje-sygehusstandarder.

Anvendelsen af korrespondancemeddelelsen mellem parterne fastlægges dels af kommunikationsaftaler under sundhedsaftaler samt lokale samarbejdsaftaler. For samarbejdet mellem lægepraksis og kommunerne sker aftaler om anvendelse gennem KLU, de kommunalt lægelige udvalg.

Udbredelsen af MedComs korrespondancemeddelelse har været jævnt stigende siden ibrugtagning. Du kan se specifik monitorering af udbredelsen nedenfor. 
MedCom standarden findes i EDI-format, DIS91 og XML-format, XDIS91.

Link til standarddokumentationen her.

Vejledning til kommunerne om korrespondancemeddelelsen

Find it-systemer, som er godkendte til korrespondancemeddelelsen

Læs om kvalitetsstyring her

Læs om Kvalitetsstyring af standardiseringsprocesser her