Opslagsværk A-Å

Dette er et alfabetisk opslagsværk, hvor man kan finde oplysninger om MedComs projekter og aktiviteter. Historiske projekter og aktiviteter vil også være at finde i opslagsværket.

ANTILOPE var et tematisk netværk finansieret af EU-kommissionen. Netværket bestod af organisationer inden for Europa, som støtter op om anvendelse og test af eksisterende standarder og specifikationer, som understøtter interoperabilitet inden for sundheds-it.

Antilope byggede videre på resultaterne og anbefalingerne fra HITCH-projektet og havde til formål at promovere og fremme brugen af testguidelines og testværktøjer samt anerkendte profiler og standarder (på baggrund af Kommissionens eHealth European Interoperability Framework) på europæisk og nationalt niveau. Dette blev opnået ved at udarbejde dokumentation og undervisningsmateriale, som blev brugt til at udbrede projektets resultater.

Udbredelsen skete ved, at lokale partnere arrangerede en række møder rundt om i Europa i løbet af 2014. Der blev i alt afholdt 10 møder eller "summits", som de blev kaldt på engelsk. Det første møde fandt sted i Odense den 21. januar 2014. Dette møde henvendte sig til de nordiske og baltiske lande. Læs mere om denne event på Antilopes hjemmeside: http://www.antilope-project.eu/.

Møderne var forbeholdt lokale eksperter og beslutningstagere, som blev præsenteret for undervisningsmaterialet og opfordret til at implementere Antilopes anbefalinger om interoperabilitet inden for sundheds-it. Feedback fra møderne blev dokumenteret og brugt til at forbedre Antilope's resultater.

Antilope bestod af 23 partnere fra 13 lande. De 23 partnere bestod af standardiseringsorganisationer, nationale og regionale sundhedsmyndigheder, kompetececentre og andre relevante organisationer. Læs mere om de enkelte partnere på Antilope's officielle hjemmeside.

Antilope startede i februar 2013 og hade en løbetid på 23 måneder. Projektet havde et budget på €998.998. MedCom var den overordnede koordinator på projektet. 

Efter projektets afslutning har MedCom opdateret sit kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom-standarder med udgangspunkt i guidelines fra Antilope-projektet. Den 24. maj 2017 gennemgik kvalitetsstyringssystemet en audit og opnåede ISO9001:2015-certificering.

Kontakt:
Mie H. Matthiesen, mhm@medcom.dk

Sundhed på tværs af grænser til fordel for yderområderne. EU-støtte fra INTERREG III B

Baltic eHealth-projektet har sammenkoblet de nationale sundheds-netværk i Danmark, Norge og Sverige med de regionale netværk i Estland og Litauen og har derved skabt et baltisk sundhedsnetværk (BHN). Dette baltiske sundhedsdatanetværk har skabt nye muligheder indenfor sundhedsvæsnet.

I løbet af projektperioden etablerede Sygehus Fyn et samarbejde med hospitaler i Vilnius og Tallinn med henblik på at nedbringe ventetiden for fynske patienter ved at sende røntgenbilleder på tværs af grænser.

MedCom International repræsenterede Region Syddanmark i projektet.

Baltic eHealth-projektet modtog den prestigefulde pris: Computer World Honors Program Laureate Medal.

Projektet var aktivt fra 1. september 2004 til 31. august 2007.

I foråret 2017 blev mulige løsningsforslag, på baggrund af konklusioner og anbefalinger i analyserapporten, kvalificeret i samarbejde med interessenter i MedCom-netværket. Der var enighed om at anbefale udvikling af en ny automatisk advistype, som dækker patientens akutte ophold på sygehuset, uden at patienten er registreret som indlagt. 

Læs mere om projektet Beskedbaseret kommunikation ved akut ambulante og ambulante forløb.

Markedsvalidering af hjemmemonitoreringsudstyr i forbindelse med KOL-patienter.

Målet med Better Breathing-projektet var at markedsvalidere IKT- (Informations- og Kommunikationsteknologi) løsninger til forbedring af KOL- (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) patienters livskvalitet. Formålet var, at KOL-patienter kan opnå færre og kortere hospitalsindlæggelser og større tryghed og livskvalitet via digitalt udstyr og måleapparater, som installeres hjemme hos patienten. Dette giver patienterne mulighed for at konsultere lægen, modtage genoptræning og mødes med andre KOL- patienter – alt sammen i deres eget hjem.

MedCom International, som repræsenterede Region Syddanmark, var hovedkoordinator i dette projekt, der var budgetteret til knapt 15 millioner kroner. Projektet samlede 10 projektpartnere fra seks lande – Danmark, Belgien, Italien, Norge, Spanien og Storbritannien.

I fire forskellige regioner i Europa (Catalonien, Wales, Nordnorge og Region Syddanmark) markedsvaliderede man hver sin IT-løsning. I Danmark bistod en konsulentvirksomhed (MediSat) med udviklingen af en patientkuffert, der muliggør, at patienten kan kommunikere over videokonference med lægen fra hjemmet og foretage egne målinger, som vurderes på stedet.

Projektet startede 1. juni 2007 og blev afsluttet i februar 2009. Projektet er nu overført til Region Syddanmark og Odense Universitetshospital for videre udbredelse. 

Optimering af samarbejdet over den dansk-tyske grænse indenfor brystkræft.

Projektet var et INTERREG IV A-projekt med det formål at etablere et grænseoverskridende samarbejde indenfor forebyggelse, undersøgelse og behandling af brystkræft i Syddanmark og Slesvig-Holsten. Hovedformålet med projektet var at opbygge et fælles grundlag til opbygningen af et grænseoverskridende Brystkræftcenter, et såkaldt "Cross-border Breast Cancer Centre", der skal fremme grænseoverskridende medicinske services indenfor forebyggelsen og behandlingen af brystkræft. Projektet varede i 18 måneder.

Projektet havde to danske partnere (Region Syddanmark og MedCom) samt 11 tyske partnere. MedComs rolle har været at sammenbinde det danske sundhedsdatanet med tyske partnere samt at se på, hvordan den elektroniske kommunikation kan foregå over grænsen.

Projektet var aktivt fra januar 2009 til december 2010.
 

KL har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen etableret en database om børns sundhed.

Formålet med Børnedatabasen er at hjælpe kommunerne med at løfte forebyggelsesopgaven på børneområdet, således at kommunernes planlægning af børnesundhedsindsatsen kan målrettes. Samtidig kan databasen bidrage til mere viden om, hvad der virker af kommunale forebyggelsesindsatser på børneområdet.

Børnedatabasen indeholder i første omgang en række enkle data:

 • Højde og vægt, som måles i forbindelse med sundhedsplejerskebesøg og børneundersøgelser hos henholdsvis alment praktiserende læge og skolelæge
 • Om barnet er udsat for passiv rygning i spædbarnsalderen, hvilket registreres af sundhedsplejersken i forbindelse med det første besøg i hjemmet
 • Hvor længe barnet ernæres udelukkende af mors mælk, hvilket også registreres af sundhedsplejersken

Der er alene tale om en database, der kan generere ledelsesinformation ved at gøre det muligt at sammenligne sig med skoledistrikter indenfor kommunens egne grænser, andre kommuner og på landsplan. Hvordan er fx vores børns vægtudvikling i forhold til kommuner, vi gerne vil sammenligne os med?

Databasen kan ikke benyttes til at hente individdata om det enkelte barn.

På længere sigt kan børnedatabasen udvides med flere data for at kvalificere vores viden om børnesundhed, fx om astma, psykisk trivsel, alkoholadfærd og rygevaner.

Børnedatabasen er etableret under Sundhedsstyrelsen som en del af SEI-systemet. Sundhedsstyrelsen udstiller MedCom-snitflade for indberetning af børnedata baseret på Den Gode Webservice. De nuværende registreringer i forbindelse med børneundersøgelserne kan dermed overføres direkte fra de elektroniske fagsystemer (børnejournaler og lægepraksisjournaler) til børnedatabasen.

Etablering af elektronisk indberetning til børnedatabasen sker ved henvendelse til børnejournalleverandøren.

Vejledninger:
Sundhedsdatastyrelsens foreskrifter om registrering i BDB
Bekendtgørelse om kommunernes indberetning i BDB

Se også:
Sundhedsdatastyrelsen

CALL for InterOPErability = CALLIOPE. Markedsføring og udbredelse af epSOS-løsningerne. Projektet startede 1. juni 2008 og varede 30 måneder.

Formålet med CALLIOPE-projektet var at skabe et fælles europæisk netværk og forum for eHealth- interoperabilitet med hovedfokus på at hjælpe medlemslandene med at implementere interoperabilitet i sundhedssektoren. Projektet var en delmængde af epSOS-projektet og samlede 27 organisationer fra 15 europæiske lande. MedCom deltog som partner i projektet.

CALLIOPE udgør et forum, hvor beslutningstagere, sundhedsfagligt personale, patienter og andre interessenter kan dele deres visioner, erfaringer og retningslinjer for god praksis i forbindelse med etableringen af interoperabilitet i eHealth services.

CALLIOPE-projektet har arbejdet på at oprette et netværk af lande, som endnu ikke er en del af epSOS, men som ønsker at blive det. Et særligt samarbejdsorgan mellem epSOS og CALLIOPE kaldet CALLepSO er etableret for at kunne fungere som "indslusningsformidler" for nye kandidatlande.

"Coordination and Continuity in Health Care" er hovedoverskriften for CoCo-projektet (1996-1999), der samlede 11 regionale sundhedsudbydere fra 10 forskellige lande. Projektet fokuserede på kommunikationen mellem den alment praktiserende læge og den øvrige sundhedssektor i form af elektroniske meddelelser. Byggestenene i projektet var regionale projekter, hvor CoCo tilbød standarder, retningslinier og andre systemer til regionerne.

Henvisningshotellet (REFHOST) blev d. 29. januar 2021 lukket og erstattet med Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF).

Formålet med pilotprojektet har været at gennemføre en teknisk og en brugermæssig afprøvning af ”virtuelt venteværelse” og videokonsultationer i almen praksis. Projektet blev gennemført i perioden oktober 2019 – marts 2020.

Som følge af Corona-situationen er implementeringen af de Virtuelle venteværelser fremskyndet. Løsningen har været i drift og tilgængelig for alle praktiserende læger i Danmark siden april 2020. Det betyder, at alle praktiserende læger kan tilbyde videokonsultation via det virtuelle venteværelse til deres patienter.

Patienter, som har NemID tilgår det virtuelle venteværelse via MinLæge-appen. Patienter, som ikke anvender NemID og har en kontakt i kommunen, kan med hjælp fra kommunens medarbejder tilgå det virtuelle venteværelse via KontaktLæge-appen. Løsningen er udviklet i et samarbejde mellem PLSP, Trifork, PLO og MedCom.

Se afslutningsrapporten her: https://www.medcom.dk/media/11779/virtuelt-ventevaerelse.pdf

Kort om den tekniske løsning

Lægen logger på systemet med sin medarbejdersignatur.

Lægen har en liste over de patienter, som er i kø og kan se patientens status og ventetid, samt en kort information om, hvorfor patienten ønsker en videokonsultation. Det er lægen, som styrer, hvornår det virtuelle venteværelse er åbent/lukket. Patienten orienteres om dette via MinLæge-appen/KontaktLæge-appen.

For hver videokonsultation anvendes et nyt og unikt videomøderum. Videokonsultationen starter først, når lægen er klar.

Har du brug for support til det virtuelle venteværelse, kontakt din lægesystemleverandør.

Borgere, som anvender MinLæge-appen

Borgeren/patienten skal have downloadet MinLæge-appen på deres mobil, tablet, iPhone eller iPad. Ved første log on, kræves brug af nøglekortet. Du kan finde en videovejledning og læse vejledningen på følgende link: https://minlaegeapp.dk/wp-content/uploads/2021/04/guide_videokonsultation_klinik_14042021.pdf

For mere information, se endvidere: https://www.medcom.dk/projekter/digital-almen-praksis/min-laege-borgerrettet-app

Har du brug for support, se her: https://www.medcom.dk/opslag/support/videokonsultation-i-minlaege

Kommune, som hjælper borger via KontaktLæge-appen

Kommunen skal have downloadet KontaktLæge-appen på deres mobile enheder (iOS og Android). Medarbejderen logger på med deres medarbejder-brugernavn og kode. Vejledning til KontaktLæge-appen https://minlaegeapp.dk/wp-content/uploads/2021/04/Kontaktlaege_guide_videokonsultation_14042021.pdf.

For mere information se endvidere: https://www.medcom.dk/projekter/kontaktlaege

Har du brug for support, se her: https://www.medcom.dk/opslag/support/videokonsultation-i-kontaktlaege
 

Digital signatur og NemID

Digital signatur og NemID

Det er nødvendigt at have en signeret løsning fra Nets DanID for at kunne anvende de nationale elektroniske løsninger som eksempelvis det Fælles Medicinkort, henvisningshotellet REFHOST osv.

Ved oprettelse af NemID-medarbejdersignaturer er det vigtigt at vælge nøglefil fremfor nøglekort.
De nationale løsninger, sundhed.dk, SEI (Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetning), REFHOST.dk og FMK-online kan anvende NemID-medarbejdersignatur med nøglefil. Det er vigtigt, at du kontakter din systemleverandør, inden du beslutter dig for at flytte signaturdata til NemID-medarbejdersignatur.

Digital signatur
Kontrol af din digitale signatur

Kræver login med din digitale signatur.
Resultatet vil bl.a. vise, hvilken organisation og CVR-nr. signaturen er tilknyttet, hvem der er LRA-administrator, og om der er tilknyttet et CPR-nr.
Klik på nedenstående link:
https://www.certifikat.dk/test

Administrationsmodul/selvbetjening til klinikker, der anvender digital signatur

LRA-administration er et online værktøj, hvor klinikkens administrator for digital signatur kan udstede og administrere kollegaers medarbejdersignaturer
www.danid.dk/lra
OBS: De klinikker, der i dag anvender digital signatur, skal kontakte deres systemleverandør for råd og vejledning, før der eventuelt skiftes til NemID.

Generelle vejledninger til digital signatur (medarbejdersignatur m/ CPR)

https://www.nets-danid.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/support/

https://www.sundhed.dk/borger/service/hjaelp/hjaelp-sundhedsfaglig/ofte-stillede-spoergsmaal/signatur-for-sundhedsfaglige/

NemID
Bestilling af signatur til nyoprettede klinikker (NemID-medarbejdersignatur)

Den første i klinikken, der bestiller en NemID-medarbejdersignatur, bliver automatisk administrator og kan oprette og ændre signaturer for øvrige medarbejdere under samme CVR-nummer.
https://www.nets.eu/dk-da/l%C3%B8sninger/nemid/medarbejdersignatur
OBS: De klinikker, der i dag anvender digital signatur, skal kontakte deres systemleverandør for råd og vejledning, før der skiftes til NemID.

Administrationsmodul/selvbetjening til klinikker, der anvender NemID-medarbejdersignatur

NemID-selvbetjening til erhverv benyttes til at oprette og administrere NemID-medarbejdersignaturer. Det er klinikkens NemID-administrator, der har adgang til selvbetjeningsmodulet.
Log på NemID selvbetjening til erhverv

Andre vejledninger til NemID-Erhverv

https://www.nets-danid.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/support/noeglefil/


Andre hjælpeværktøjer
Driftsstatus for nationale løsninger og DanID

På hjemmesiden vises driftsstatus for sundhedsdatanettet, receptserveren, fælles medicinkort, DanID og Den Nationale Serviceplatform. Status vises som rød, gul eller grøn.
https://www.nspop.dk/

Vejledning for registrering af medhjælpere (pdf)
Alle medarbejdere, der ikke er læger, skal registreres på FMK-online for at kunne anvende FMK i eget lægesystem eller EPJ.

DREAMING-projektet var et europæisk pilotprojekt med dansk deltagelse fra Region Syddanmark og Langeland Kommune. Projektet afprøvede velfærdsteknologiske hjemmemonitoreringsløsninger til måling af vitale såvel som miljømæssige faktorer i kronisk syge ældre borgeres eget hjem. Derudover afprøvedes der i projektet konkret sundhedsarbejde og anden interaktion mellem borger, sundhedspersonale, pårørende og venner via videokonference over borgerens eget TV.

Projektet kørte som et klinisk randomiseret udrulningsforsøg, hvor én gruppe borgere modtog behandling og omsorg via hjemmemonitoreringsudstyr samt videokonference, hvorimod en anden gruppe af samme størrelse modtog den normale behandling af sundhedsprofessionelt personale uden brug af velfærdsteknologi. Kronikergrupperne, som deltog i DREAMING var KOL, hjerteinsufficiens samt diabetes, og deltagerne var over 65 og led ikke af demens.

Region Syddanmark var specielt involveret for at køre projektledelse, markedsføring og rapportskrivning. Derudover havde regionen en rolle i at sikre en stabil udrulning hos pilotpartneren, Langeland Kommune.

Projektet var finansieret af EU’s ICT-PSP-program, objective 2.2 – "ICT for ageing well" og bestod af 13 partnere fra 6 forskellige lande i EU (Danmark, Estland, Italien, Spanien, Sverige og Tyskland). Koordinator i projektet var Tesan Televita SRL fra Italien, og projektet var finansieret med 2,77 millioner Euro.

Projektet startede i foråret 2008 og sluttede i foråret 2012.

e-journal/Sundhedsjournal

MedCom har i perioden 2003-2013 stået for udvikling, videreudvikling, drift og systemforvaltning af e-journalen, som for klinikere på sygehuse, praksis og speciallæger og borgere har vist alle offentlige sygehuses journaloplysninger – herunder diagnoser, behandlinger og notatoptegnelser.

Fra 2014 har Region Nordjylland overtaget systemforvaltningsopgaven af e-journal. MedComs styregruppe er blevet bedt om at bistå Region Nordjylland med denne opgave, så derfor bistår MedCom med følgende opgaver: faglig, teknisk og sikkerhedsmæssig rådgivning og support, udfærdigelse af monitorerings- og udbredelsesstatistik, bistå med rådgivning i udbudsforretning, forberedelse og gennemførelse af halvårlige auditeringsworkshops – herunder optimering af anvendelse af Behandlingsrelationsservicen hos Sundhedsdatastyrelsen.


E-journal er en af 3 større datakilder til Sundhedsjournalen, som blev etableret primo 2014. Sundhedsjournalen viser data fra bl.a. e-journal, Laboratorieportalen og Fælles Medicinkort. Region Nordjylland har systemforvaltningsansvaret for både Laboratoriesvarportalen og Sundhedsjournalen, og MedCom understøtter ligeledes dette arbejde. MedCom er således repræsenteret i Forretningstyregruppen for Sundhedsjournal og Brugergruppen for Sundhedsjournal.
Sundhedsjournalen er aktuelt i gang med en et større videreudviklingsprojekt: Sundhedsjournal 3.0, som dækker over en række forskellige forbedringstiltag. Projektet er planlagt til at finde sted i perioden 2018-2022 og er opdelt i 3 delperioder. Delprojekterne er disse:

 • Opkobling/data fra private hospitaler
 • Datakvalitet/homogenitet i e-journal
 • Opkobling Almen Praksis og Speciallægepraksis
 • Opkobling Vagtlægesystemer
 • Privatmarkering af labsvar og aftaler
 • Forældreadgang til børns data
 • Fuldmagt og samtykke (også Færøerne og Grønland)
 • Præhospital Patientjournal
 • Kommunale EOJ-data
 • Visning af laboratorierekvisitioner for borgere
 • Visning af donorregister og livstestamente for klinikere
 • Personlig opsætning af Sundhedsjournalen
 • Screeninger
 • Sundhedsjournal App

MedCom deltager i arbejdet med Sundhedsjournal 3.0 med ansvaret for de 4 fremhævede delprojekter. Læs mere om delprojekterne.

 

Baggrund

I dag sender stort set alle laboratorier prøver videre til analyse på eksterne servicelaboratorier. Med prøverne følger en “sendeseddel” på papir, som indeholder en lang række oplysninger om prøve-ID og demografiske data. Prøverne mærkes med lokalt aftalte mærkninger som for eksempel rekvisitionsnumre, CPR-nummer og navn.

Medarbejderne på det laboratorium, der modtager prøverne, indtaster data fra prøverne manuelt. Når der er svar på prøverne, sendes svarene tilbage til laboratoriet eller direkte til den oprindelige rekvirent. Oftest har svarene form af elektroniske EDI-svar. Minii-IRSKprojektet i 2004 viste, at der undervejs sker fejlindtastninger. Det er derfor oplagt at fjerne fejlene ved at erstatte sendesedlerne med en elektronisk rekvisition.

Alle laboratoriesystemer kan i dag modtage WebReq-rekvisitioner efter standarderne REQ01og alle laboratoriesystemer kan i dag sende rekvisitioner i REQ01 standarden. I 2009 blev REQ02 rekvisitionsstandarden for mikrobiologi smeltet sammen med REQ01 så der i dag er en fælles standard mellem de forskellige laboratoriespecialer.

Udviklingen af standarden er sket i den såkaldte “3-kantsproblematik”- projektgruppe, og standarden sikrer, at der kan kommunikeres elektronisk mellem de fleste typer laboratorier i Danmark.

Formål

Med projektet er, at der udvikles og implementeres et nyt sende- og modtagemodul i de eksisterende laboratoriesystemer. Det sker for at undgå en række mulige fejlkilder ved manuel håndtering. Samtidig giver det mulighed for at kommunikere elektronisk mellem de forskellige typer laboratorier i Danmark.

Status

Siden 2015 er at stort set alle prøver rekvireret elektronisk mellem laboratorierne. Enkelte mangler dog stadig og arbejder med papir. Der følges kun op med statistisk.

Kontakt

Billede af Marianne Broholm

Marianne Broholm
Konsulent

Årligt skifter op mod 20 % af patienterne i de større byer praktiserende læge. Det betyder, at journaloplysninger skal flyttes fra en læges IT-system til en anden læges IT-system.

Til det formål er der udviklet en FNUX-standard, Fælles National Udveksling i XML, en mere struktureret og teknisk moderne XML-version end det tidligere anvendte PLO-format. Teknisk anvendes EDIFACT-formatet MEDBIN.

Implementering af FNUX har været undervejs siden 2010. Projektet, der er ret omfattende med betydelige krav til (re)-programmering af lægesystemerne, har været gennem et langt udviklings- og testforløb med løbende tilpasninger af test og udvikling, resulterende i gentagne testforløb.

PLO, Praktiserende Lægers Organisation, støtter op om FNUX-projektet, og alle lægesystemleverandører (på nær en enkelt) har tilkendegivet, at de udvikler og implementerer FNUX.
Ved praksisophør overføres lægejournalerne elektronisk til arkivering i Sundhedsstyrelsen. Dette sker p.t. i PLO-formatet.

Tandlægejournaler overføres tilsvarende til Embedslægeinstitutionen på papir, da der endnu ikke findes en elektronisk udgave.

Formålet er altså at implementere og udbrede FNUX-standarden, så alle læger kan udveksle journaler i struktureret format.

Se også:

FNUX: tekniske oplysninger

FNUX-formatet: status på, hvilke lægesystemer, der kan modtage (pdf).

FNUX-formatet: status på, hvilke lægesystemer, der kan afsende (pdf).

FNUX statistik.

I overenskomsten mellem Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter og Danske Regioner er aftalt etablering af en fodstatusdatabase, hvor resultater på udførte fodstatusundersøgelser fremover opsamles og videre skal anvendes, når patienten henvender sig til ny fodterapeut.
Dette betyder, at der skal etableres en kopifunktion til fodstatusdatabasen af de nuværende fodstatusskemaer, der sendes til henvisende lægepraksis.
Yderligere skal fodterapisystemerne kunne hente tidligere udførte fodstatusskemaer fra databasen, når ny patient henvender sig.
Der skal derfor ændres i de eksisterende fodterapisystemer med henblik på at få nævnte funktionalitet iværksat.

MedCom lavede en ny standard for at understøtte dette og har testet systemerne. Har ikke andre aktiviteter på området p.t.

Systemansvar ligger hos Danske Regioner.

Baggrund

 

Almen praksis modtager traditionelt mange epikriser fra regionernes sygehuse og har ofte oplevet, at epikriserne har været uoverskuelige og manglet relevante oplysninger til brug for det videre patientforløb. Epikriserne har været karakteriseret ved meget fritekst og uden tydelig skelnen mellem epikriser til orientering og epikriser, der kræver handling. Det har været tidskrævende for lægen at orientere sig i epikriser til orientering og epikriser med krav om handling, og i tillæg kan der være flere nødvendige handlinger i en enkelt epikrise.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed lavede i 2017 en analyse af indberettede UTH´er ved sektorovergange, som viste, at forkerte og mangelfulde oplysninger øger risikoen for fejl i behandlingen af patienten.

 

Formål

 

Formålet med projektets løsning var at højne kvaliteten af epikriser og via disse øge patientsikkerheden i sektorovergange gennem information, koordination af behandling og kommunikation i samarbejde mellem sekundær og primær sundhedssektor. Epikriserne skal tilrettes, så de er prioriterede og målrettede ift., hvad der forventes af opfølgning fra den praktiserende læge.

 

Resultat

 

Projektet blev forankret i det samlede program: Digital Almen Praksis, som blev besluttet igangsat i Den Nationale bestyrelse for IT 4. oktober 2017. Programledelsen er fortsat forankret i MedCom. Projektet har bidraget til at styrke sammenhæng og kvalitet i behandlingen i almen praksis og det digitale samarbejde mellem sektorerne i sundhedsvæsenet.

 

Ultimo 2019 blev løsningen færdigimplementeret i de 5 regioners EPJ-systemer samt udbredt hos de praktiserende læger. Det betyder, at udskrivnings-, ambulant- og skadestueepikriser, når de modtages i lægens system, sorteres ift., om der kræves handling, eller det er til orientering. Epikriserne er nu prioriteret med farvekoder eller lignende, så lægen allerede i sin indbakke kan se, om en epikrise kræver handling. Derudover er der indført unikt UUID-nr., som gør det muligt at præsentere patientens forløb fra henvisning til epikrise og dermed opfølgning på, om der er modtaget en epikrise på en henvisning, og forløbet på sygehuset således er afsluttet. Selve epikrisetekstfeltet er blevet opdateret med nationalt besluttede overskrifter, som altid står i samme rækkefølge. 

 

Efter at udvikling og implementering af de 3 epikrisestandarder blev afsluttet, er der desuden tilrettet standard for vagtlægeepikrise og speciallægeepikrise. Begge er teknisk klar til drift i de respektive lægesystemer, men indtil videre er det kun vagtlægeepikrisen, som er kommet organisatorisk i drift. Speciallægeepikrisen kan ikke sættes i drift, idet de regionale EPJ-systemer endnu ikke kan modtage den tilrettede standard. 

 

Evaluering

 

Forskningsenheden på Syddansk Universitet har udarbejdet en evalueringsrapport, som er udgivet november 2021. 

Se også

Projektinitieringsdokument (PID) (pdf)
Møder og referater
Projektmonitorering (pdf)
Afslutningsrapport (pdf)

 

Når en fødsel finder sted på sygehus, sender alle fødeafdelinger en fødselsanmeldelse til den kommunale sundhedstjeneste i kvindens hjemkommune. I fødselsanmeldelsen informerer sygehuset om såvel barn/børn, graviditet og fødsel. Oplysningerne anvendes i kommunen som opstart af børne-/ungejournalen, der ligger til grund for det videre forløb i den kommunale sundhedstjeneste, herunder sundhedsplejerskens arbejde.

Den elektroniske fødselsanmeldelse blev implementeret i regioner og kommuner som en del af MedCom8-programmet. MedCom-standarden for fødselsanmeldelse blev i den forbindelse opdateret og dokumenteret i XML-format. Forsendelse sker via VANS-kuvert.

I dag kan alle kommuner modtage fødselsanmeldelsen gennem MedCom-XML-standarden. 

Standard for fødselsanmeldelse

GAP, “Guard, Anticipation and Prediction”, et projekt til forudsigelse og intervention af forskellige helbredsmæssige risici for befolkningen i Europa.

Projektet adresserede ved hjælp af specifikke seminarer og undersøgelser alle aspekter af risikovurderinger, evalueringer og styringsværktøjer designet til forudsigelse og intervention i forbindelse med sundhedsrisici, terrorisme, (organiseret) kriminalitet, naturkatastrofer samt betydelige uheld i den industrielle sektor. For at løse disse har projektet blandt andet trukket på erfaringer fra de nuværende beredskabsstrukturer i Europa.

Projektet ønskede at opnå udarbejdelse af en generisk model, som kunne sætte generelle internationale standarder i tilfælde af helbredsmæssige risici på europæisk plan samt sætte standarder for fremtidig forskning og internationale politikker på området. Behovet for dette er blevet afdækket. Projektet har desuden afsluttet udarbejdelsen af den generiske model.

Region Syddanmark deltog i projektet med en mindre konsulentrolle. Projektet startede 1. januar 2008 og sluttede i december 2008.

Baggrund
98 % af alle praktiserende læger er koblet på WebReq pr. 1. januar 2010. Kun enkelte immunologiske laboratorier er endnu ikke med.

Ved rekvirering anvender den praktiserende læge altid en PTB, prøvetagningsblanket, som han oftest sender til laboratoriet sammen med prøverne. Ved modtagelsen af prøverne aktiveres rekvisitionen på de fleste laboratorier ved at indlæse data fra PTB'en. Det sker maskinelt i en blanketlæser eller manuelt via stregkodelæser. Herefter godkendes prøverne enkeltvis som modtaget ved individuel indscanning af glasetiketterne eller ved generel accept af rekvisitionen: Alle glas modtaget.

Andre laboratorier accepterer rekvisitionen ved simpel indscanning af glasetiketten uden brug af PTB'en, når prøverne ankommer. Men det kræver, at laboratoriet anvender unikke glasnumre, som i LABKA II eller ekstensionsnummeret som tillæg til rekvisitionsnummeret.

Procedurerne er forskellige på de enkelte laboratorier. Nogle ønsker PTB'en medsendt - andre ikke.
Indførelse af automatisk godkendelse af rekvisition ved glasmodtagelsen kan ske i alle laboratorier enten med håndscanner eller direkte i analyseautomaterne. Rettelser og andet til allerede afsendte rekvisitioner løses formentlig ved indførelse af en rettelsesmeddelelse.

Formål
Formålet med projektet er at indføre automatisk godkendelse af de elektronisk indkomne rekvisitioner, så prøverne direkte kan anvendes i analyseautomater uden forudgående manuel/maskinel accept af prøvetagningsblanketten, PTB’en fra WebReq.

Status
Stort set alle danske biokemiske og andre kliniske laboratorier anvender robotter til modtagelse af prøver i dag.

Anvendelse af Nationale Prøve Numre og elektronisk modtagelse af rekvisitioner er en forudsætning, så der næsten ikke anvendes papirblanketter i dag. Prøverne er uberørte af menneskehånd fra lægeklinikken til svaret foreligger fra laboratoriet.

Film

Der er lavet en film om glasmodtagelse og digitale prøvesvar mellem laboratorie og lægepraksis. Se filmen (husk at downloade den for at få billede)

Se også

Kontaktperson

Billede af Marianne Broholm

Marianne Broholm
Konsulent

MedCom certificerer og godkender it-systemerne for deres implementering af MedCom-standarderne.

Se oversigt over godkendte systemer.

Hovedformået med det nordiske projekt HC-INTEREST ”Health Care record INTEoperability and REcord STructure” var at fremme udbredelsen af elektroniske patientjournaler i norden. På langt sigt var ønsket, at informationer i forskellige patientsystemer ville kunne blive kommunikeret og genbrugt på tværs af regionale og nationale grænser. HC-INTERREST blev derved fundamentet til en nordisk harmonisering indenfor den elektroniske patientjournal. Projektet blev finansieret af NORDUnet2 programmet.

Optimering af sundhedsydelser ved hjælp af telemedicin i fem regioner i Europa – herunder Region Syddanmark.

Health Optimum I.D.-projektet var et toårigt projekt, der den 31. august 2009 sluttede og blev overdraget til Region Syddanmark, hvor det har været forankret. Projektet samlede fem regioner i Danmark, Italien, Spanien, Sverige og Rumænien, og formålet var at støtte allerede igangsatte telemedicinske initiativer for dermed at dæmme op for de stigende udgifter indenfor sundhedsvæsnet. Desuden igangsatte projektet kommunikation på tværs af landegrænser således, at værdifulde erfaringer nemt kan spredes til alle deltagere.

I løbet af projektperioden har ni projekter indgået i Health Optimum-projektet:

Sundhedsydelse ved hjælp af digitale billeder/systemer:

 • Tele-neurokirurgi: Projektet åbnede op for, at specialister fra et større hospital kan vurdere digitale røntgenbilleder over afstand og derved eventuelt undgå patienttransport fra fx mindre hospitaler.
 • Tele-KAG: Videokonferenceforbindelse mellem to hospitaler i regionen blev etableret, hvorved kardiologer kunne yde specialistbehandling over afstand til patienter i regionen.
 • Tele-trombolyse: Direkte patientkonsultation mellem patienter og specialister over afstand samt mulighed for at indhente ”second opinion” læger imellem. Begge dele foregik ved hjælp af videokonferenceudstyr.

Sundhedsydelse over afstand:

 • Tele-diabetes: Her etableredes et telemedicinsk samarbejde mellem sygehuse og sundhedscentre/lægehuse i forbindelse med personer, der lider af sukkersyge. Projektet afprøvede et allerede etableret samarbejde på Sygehus Fyn mellem Ærøskøbing og Svendborg.
 • Tele-kardiologi: Etablerede et telemedicinsk samarbejde mellem sygehuse i forbindelse med patienter, der skulle have foretaget en ultralydsskanning, som det allerede var etableret på Sygehus Fyn mellem Ærøskøbing og Svendborg.
 • Operationsforberedelse: Forberedelse af operationer mellem sygehuse i lighed med det projekt, der er gennemført mellem Odense Universitetshospital og Middelfart Sygehus.
 • Tele-dialyse: Etablering af videokonference mellem geografisk adskilte afdelinger indenfor dialyse. Projektet gav dialysepatienter mulighed for at komme i lægekonsultation de dage, hvor der ikke er en nefrolog til stede, da kommunikationen kunne foregå over videokonferenceudstyr.

Sundhedsydelse ved hjælp af tele-behandling:

 • Tele-alkoholbehandling: Når patienter med et alkoholmisbrug indlægges, kan de have behov for opfølgende samtaler ved et alkoholbehandlingscenter. Formålet med projektet var, at patienten allerede fra den første indlæggelsesdag kunne møde en terapeut over videokonference på sygehuset.

Sundhedssamarbejde mellem sygehuse og kommuner:

 • Udskrivningskonference mellem kommune og sygehuse. Formålet var at forbedre kommunikationen og optimere tidsforbruget, når en borger blev udskrevet fra sygehuset. Ved hjælp af videokonferenceudstyr mødtes enheder på afstand og diskuterede det videre patientforløb.

Der er udarbejdet en rapport, der beskriver resultaterne i Region Syddanmark, samt hvordan telemedicinske løsninger kan implementeres i en organisation. Efter en afslutningsevaluering af EU i Rumænien d. 20.-21. oktober 2009 er Health Optimum-projektet nu slut. Evalueringen var succesfuld, hvor udbredelsen af de telemedicinske løsninger i Region Syddanmark blev rost.

Der er udviklet specifikke kommunikationsstandarder for henvisninger til henholdsvis praktiserende fysioterapeuter og til praktiserende fodterapeuter. Henvisningerne sendes via Henvisningshotellet (REFHOST): blev d. 29. januar 2021 lukket og erstattet med Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF), så henvisningen kan hentes på hotellet, når patienten henvender sig til klinikken.

Det er afgørende for afregningen til fysioterapeuterne og fodterapeuterne, at henvisningen sker elektronisk.

Lægepraksis har implementeret kommunikationsstandarden. Sygehusene skal på tilsvarende vis sikre, at alle henvisninger er elektroniske enten ved at implementere standarderne i EPJ-systemerne eller ved at benytte REFHOST og indtaste henvisningen direkte på hotellet. Regionerne har mulighed for at implementere en knapløsning til REFHOST fra deres EPJ-systemer, så brugerne let og hurtigt kan komme på REFHOST.

Baggrund
Ifølge National Strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsnet 2013-2017 skal sygehusene have implementeret alle MedCom-standarder 100 %.

Målsætninger
100 % implementering betyder:

 • At alle henvisninger til sygehuse og røntgenafdelinger bliver elektroniske
 • At alle relevante bilag kan vedlægges til den elektroniske henvisning
 • At alle henvisninger besvares med et bookingsvar
 • At alle henvisninger, der videresendes til private eller andre klinikker, sendes elektronisk

Implementeringen omfatter teknisk implementering i relevante systemer, test og certificering hos MedCom samt organisatorisk ibrugtagning, så personalet ikke længere også skal håndtere en papirbaseret arbejdsgang med breve, indskanninger mv.

Partnere

 • Sygehusene og leverandører til sygehusenes EPJ-systemer, røntgensystemer og bookingsystemer
 • Lægepraksis og lægesystemerne
 • Henvisningshotellet

Opfølgning
MedCom følger status og stiller statistik til rådighed på siden https://medcom.medware.dk - se Andre udtræk/MedCom-pejlemærker.

Henvisningshotellet (REFHOST) blev d. 29. januar 2021 lukket og erstattet med Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF).

Henvisningshotellet – REFHOST – er udviklet til håndtering af henvisninger til primærsektorens behandlere for at sikre patienternes frie valg af behandler. Senere også udviklet til håndtering af henvisninger til sygehuse, røntgenafdelinger og kommunal forebyggelse.

REFHOST er etableret i 2008 efter aftale mellem Danske Regioner og Foreningen af praktiserende speciallæger og alment praktiserende læger. Senere i 2009 kom fysioterapeuter og psykologer på REFHOST, i 2010 kiropraktorerne og i 2011 fodterapeuterne.

Grundidéen er, at de praktiserende lægers henvisninger til speciallægehjælp, kan sendes elektronisk til REFHOST. Patienterne har efterfølgende frit valg mellem de relevante behandlere. Henvisningen opbevares på REFHOST, indtil patienten har valgt en behandler, som derefter henter henvisningen via sit it-system eller internettet.

Efter aftale mellem læge og patient, er der også mulighed for at sende en elektronisk henvisning direkte til en bestemt speciallæge, fysioterapeut, psykolog, kiropraktor eller fodterapeut. I de tilfælde vil en kopi af henvisningen blive opbevaret på REFHOST. Hvis patienten siden beslutter at benytte en anden behandler end den, henvisningen i første omgang blev sendt til, vil den nye behandler kunne hente henvisningen på REFHOST.

Også henvisninger til sygehusbehandling og til kommunal forebyggelse sendes i dag med kopi til REFHOST. REFHOST opbevarer og distribuerer således i dag alle elektroniske henvisninger fra praktiserende læger.

Region Syddanmark er fællesregional systemansvarlig for REFHOST. 

 

I forbindelse med etablering af REFPARC (blev den 29. januar 2021 lukket og erstattet med Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF)), henvisningshotel for sygehushenvisninger er der udviklet en central henvisningsserver, som gør det muligt at visitere elektroniske henvisninger imellem regionernes hospitaler og til privathospitaler og hermed eliminere de nuværende arbejdsgange med postforsendelse af papirjournaler ved viderevisitering.
Den centrale henvisningsserver gør det muligt at videresende den originale henvisning med tilknyttet information om:

 • SKS-kode og lokationsnummer på den nye modtagerafdeling
 • Viderevisiteringsdato
 • Diagnose, der viderevisiteres for - hvilken behandling ønskes
 • Reference på afsender (fx ordrenummer)
 • Betalingsinformation
 • Et tekstfelt til supplerende informationer

Henvisningsforløbet kan følges i en historik, hvor visitationskontorerne kan se kvitteringerne fra de modtagende afdelinger.

Den afdeling, som oprindeligt har modtaget henvisningen før visiteringen, informeres via en korrespondancebesked om, at henvisningen er viderevisiteret til en anden afdeling med angivelse af henvisningens oprindelige henvisningsdato. Desuden sendes en korrespondancebesked til oprindelige henviser, typisk en praktiserende læge med besked om, hvem der har overtaget henvisningen.

Det tilstræbes gennem møder med regionernes visitationsenheder at tilpasse procedurerne i forhold til de enkelte regioners arbejdsgange.

MedComs standarder for hjemmepleje-sygehusmeddelelser er opdateret på baggrund af behandling af ændringsønsker i MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe og kommune-sygehusleverandørgruppe, som er gennemført i MedCom9-perioden (2014 -15). Beslutning om opdatering af standarderne er tiltrådt af MedComs styregruppe juli 2015.

Læs mere om hjemmepleje-sygehusstandarder 1.0.3.

Europæisk kortlægning og analyse af markedet for informations- og kommunikationsteknologi indenfor ældresektoren.

Det primære formål med studiet var at identificere eksisterende markedsbarrierer, der hindrer optagelsen af teknologier samt at identificere anbefalinger til handling med fokus på opfyldelse af behov og markedspotentiale i Europa. Tre vigtige områder var identificeret som værende arbejdsfokus: Forbedring af ældres livskvalitet (aktiv alderdom) på arbejdspladsen, forbedring af ældres livskvalitet i samfundet/social deltagelse samt forbedring af ældres livskvalitet i hjemmet/selvstændighed i eget hjem.

Studiets sekundære formål var at analysere de etiske problemstillinger, der opstår i relation til de tre ICT-områder nævnt ovenfor. National dataindsamling var derfor nødvendig indenfor indsamling af dokumentation vedr. markedsbarrierer samt deres betydning på nationalt plan, indenfor identifikation af gode arbejdsgange (good practice cases) samt indenfor indsamling af dokumentation vedr. etiske problemstillinger og identifikation af gode arbejdsgange mhp. ovennævnte arbejdsområder.

Dette foregik via skrivebords-research samt semi-strukturerede interviews med relevante eksperter. Projektet blev ledt af empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH. Første studie af danske forhold blev foretaget af MedCom International i sommeren 2008. Andet studie blev foretaget af MedCom International i sommeren 2009.

Denne opfølgning byggede videre på erfaringerne fra første dataindsamlingsrunde, men fokuserede primært på implementeringsprojekter indenfor fire områder: 

 • Telecare – implementerede velfærdsteknologier, som støtter ældre til at leve længere og mere uafhængigt.
 • Telehealth – implementerede telemedicinske projekter, som støtter aldersbetingede og dermed tit kroniske sygdomme.
 • Telecare og telehealth kombineret – implementerede projekter, hvor velfærdsteknologi samt telemedicin er kombinerede med henblik på at gøre livet bedre for ældre borgere.
 • Smart Homes – implementerede projekter, der har udmundet sig i ’intelligente hjem’ til ældresektoren.

Det primære formål med anden runde af studiet var stadig at identificere eksisterende markedsbarrierer, der hindrer optagelsen af teknologier samt at identificere anbefalinger til handling med fokus på opfyldelse af behov og markedspotentiale i Europa. Den anden runde fokuserede blot mere på teknologier, der er implementeringsparate.

ICT for Health-projektet så på, hvordan man kunne skabe øget fokus på sundheds-IT i Østersøområdet. Udover arbejdet med at fremme sundheds-IT, inkluderede aktiviteterne i ICT for Health pilotprojekter indenfor selvmonitorering af hjertepatienter, undervisning af fagpersonale og patienter med kroniske sygdomme samt udviklingen af en multilingual sundhedsportal.

Region Syddanmark var specielt involveret i at dokumentere Good Practice i forbindelse med brugen af ICT i sundhedssektoren, især med fokus på ældre med kroniske sygdomme.

Arbejdspakker:
· Projektledelse og forvaltning
· Kommunikation og information
· Strategier til forbedring af borgernes og de sundhedsfaglige medarbejderes socialkompetence til anvendelse af sundheds-IT
· Hjælp til selvhjælp til borgere med kroniske hjertesygdomme gennem livslang læring og selvmonitorering
· Uddannelse af sundhedsfaglige medarbejdere og borgere med kroniske sygdomme i brugen af sundheds-IT
· Facilitering af dokumentation af sundhedsdata i en flersproglig personlig sundhedsportal for mobile borgere

Projektet blev finansieret af EU’s Østersøprogram 2007-2013 (Den Europæiske Regionale Udviklingsfond) og bestod af 19 partnere fra 8 forskellige lande i Østersøregionen. Lead Partner er University of Applied Sciences i Flensborg, og projektet var finansieret med 3,65 mio. EURO. 

Anvendelse af standardiseret elektronisk kommunikation i sundhedssektoren i Danmark startede i 1990'erne med etablering af den første EDIFACT-kommunikation af epikriser, laboratoriesvar, recepter og sygesikringsafregning til og fra de praktiserende læger. De har således været foregangsmænd ift. indførelse af elektronisk kommunikation i Danmark, og den enkelte lægepraksis er i dag nærmest papirløs, idet ikke blot lægejournalen er elektronisk, men også al kommunikation, som den enkelte lægeklinik har med sine mange samarbejdsparter, foregår elektronisk. MedCom har således gennemført en mængde projekter, hvor almen praksis har været involveret. Se nærmere her.

JUST ”Just in time health emergency interventions” (2000-2002) bestod af 15 partnere i syv forskellige EU-lande. JUST leverede IT-støtte til uddannelse og træning i nødsituationer. Blandt andet blev en interaktiv multimedie-CD plus en hjemmeside produceret, hvis formål var at lære frivillige at assistere personer i livstruende situationer (hjertestop, astmaanfald eller bevidstløshed).

I 2012 offentliggjorde regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner den telemedicinske handlingsplan: Telemedicin – en nøgle til fremtidens sundhedsydelser. I handlingsplanen er Klinisk Integreret hjemmemonitorering (KIH) et udviklingsområde med meget høj prioritet. Her er der fokus på at styrke det gode patientforløb gennem tværsektorielt samarbejde og udbygning af national telemedicinsk infrastruktur.

KIH-projektet blev til på baggrund af en koordination af tre ansøgninger til den daværende ABT-fond. Ansøgningerne var fra hospitaler i Region Hovedstaden og Region Midt. MedCom fik til opgave at koordinere de tre ansøgninger til en samlet projektbeskrivelse. Beslutningen blev, at Region Hovedstaden skulle være hovedansøger, Region Midt skulle have formandskab for styregruppen og MedCom skulle forestå programledelse.

Projektet blev gennemført i perioden april 2012 til 31. december 2014 og omfattede 1.126 borgere, to regioner, fem hospitaler, to evalueringspartnere, fem kliniske delprojekter, tekniske delprojekter, kommunal involvering og mange leverandører.

KIH var et tværregionalt og tværsektorielt storskalaprojekt vedrørende udvikling og afprøvning af telemedicinske løsninger, der understøtter patienters aktive inddragelse i eget behandlingsforløb, muliggør behandling af patienter i eget hjem samt understøtter den nationale infrastruktur. De telemedicinske løsninger blev afprøvet i fem delprojekter med hver sin patientgruppe: Diabetes, Gravide med komplikationer, KOL, Gravide uden komplikationer og patienter med inflammatoriske tarmsygdomme.

Læs om resultaterne fra KIH-projektet i den tilhørende slutrapport (pdf) og bilagsrapport (pdf). KIH-brochuren (pdf) opsummerer resultaterne.

Forvaltningsansvaret for KIH-Databasen (fællesnationale database til opsamling og deling af data opsamlet i borgerens hjem) er nu forankret i MedCom. Dataansvarlig er Region Hovedstaden, mens Region Nordjylland drifter (er Databehandler). Læs mere om KIH-databasen.

Mellem sygehuse, kommuner, lægepraksis og apoteker udveksles korrespondancemeddelelse.

Korrespondancemeddelelsen omtales ofte som sundhedsvæsenets "sikre kliniske e-mail." Den er en fritekstmeddelelse, som anvendes til udveksling af patienthenførbare oplysninger, hvor der ikke findes andre MedCom-standarder til formålet eller som supplerende meddelelse til anden MedCom-standard, eksempelvis sygehushenvisning eller som supplerende meddelelse til hjemmepleje-sygehusstandarder.

Anvendelsen af korrespondancemeddelelsen mellem parterne fastlægges dels af kommunikationsaftaler under sundhedsaftaler samt lokale samarbejdsaftaler. For samarbejdet mellem lægepraksis og kommunerne sker aftaler om anvendelse gennem KLU, de kommunalt lægelige udvalg.

Udbredelsen af MedComs korrespondancemeddelelse har været jævnt stigende siden ibrugtagning.
MedCom standarden findes i EDI-format, DIS91 og XML-format, XDIS91.

Der er udviklet en ny korrespondancemeddelelse i HL7/FHIR-format, hvor kategorisering og vedhæftning af bilag vil give væsentlige forbedringer i den kliniske anvendelse. Se mere på siden om FHIR-korrespondancemeddelelsen, som der er link til nedenfor.

FHIR-korrespondancemeddelelse.

Link til standarddokumentationen.

Vejledning til kommunerne om korrespondancemeddelelsen (pdf).

Find it-systemer, som er godkendte til korrespondancemeddelelsen

Under laboratoriemedicin findes følgende aktiviteter, som kan findes under opslagsværket hver for sig.

- WebReq

- Elektronisk sendeseddel

- Rekvisitionshotel

- Laboratoriesvar mellem laboratorier

- Producent og producentkode

- Nationale kortnavne

- Vejledninger på sundhed.dk

- Nationalt prøvenummer

- WebQuality

- Laboratoriesvarportal

- Glasmodtagelse

- Laboratoriesvar - webservice i WebReq

Baggrund
De praktiserende læger og praktiserende speciallæger bestiller i dag alle laboratorieprøver i WebReq, og næsten alle biokemiske og immunologiske laboratorier tilbyder nu opslag af svar ved hjælp af webservice på sundhed.dk.

Ved bestilling af blodprøver kan man ikke umiddelbart se, om der eksisterer tidligere laboratorieprøver vedrørende patienten. For at reducere genbestilling af, især dyre analyser, og analyser, som er bestilt af andre, hvor der foreligger et brugbart svar, er WebReq nu videreudviklet med en facilitet så lægen kan se det seneste resultat på en given analyse, når det ønskes. Det vil især kunne være af betydning ved sjældne analyser, og analyser, som er kostbare eller har lange svartider. Enkelte regioner kræver allerede i dag at lægen undgår at bestille prøver hvor der allerede foreligger brugbare svar indenfor seneste tid.

Enkelte laboratorier har allerede markeret de ”dyre” prøver så det er lettere for lægen at fokusere på de dyreste undersøgelser.

Løsningen bygger på samme webserviceopslag, som anvendes, når en læge slår analysesvar op på sundhed.dk. Kravet til løsningen er, at det enkelte laboratorium anvender MedComs XML-standard XRPT01 til opslagsløsning.
Skønsmæssigt vil der kunne spares op mod 5.000 analyser om året til en gennemsnitspris på 400 kr./stk.

Formål
Projektet skal give mulighed for at vise tidligere laboratoriesvar på en given analyse, når man bestiller en ny prøve i WebReq.

Status
Alle tidligere prøvesvar på den aktuelle patient kan i dag ses via WebReq-funktionen – se seneste svar. Videreudvikling er lavet, så der automatisk gøres opmærksom på at der ligger nyere svar på udvalgte dyre analyser og at disse svar nemt kan downloades hvis bestilt af andre end aktuel rekvirent.

 

Kontaktperson

Billede af Marianne Broholm

Marianne Broholm
Konsulent

Baggrund

MedCom-standarderne RPT01 / XRPT01 er nu både veludviklede og i fuld anvendelse. I dag sender de klinisk biokemiske og klinisk immunologiske laboratorier, Statens Serum Institut (SSI), Unilabs, REFlab og andre laboratorier alle deres svar som EDI i MedCom-standarden.

Alle biokemiske laboratorier, der udtager prøver på sengeafdelinger og i ambulatoriet, sender nogle prøver videre til analyse på servicelaboratorier eller på andre laboratorier. Svarene på analyserne modtager de biokemiske laboratorier ofte på papir, og de sender svarene videre til de kliniske afdelinger eller praktiserende læger. Efterfølgende må modtagerne selv finde ud af, hvordan svarene skal overføres til de elektroniske systemer eller indgå i papirjournalen. Det er ofte sjældne og dyre analyser, man håndterer på denne måde. Regionsdannelsen har medført en yderligere udveksling af analyser, da en vis specialisering vil ske ikke mindst ud fra økonomiske hensyn. 

Ved elektronisk overførsel af analyseresultaterne direkte ind i laboratoriets edb-system vil svarene automatisk indgå i de kumulerede papirsvar eller direkte i de elektroniske svar, som laboratorierne udsender til deres brugere i dag. Det betyder, at papirsvarene bortfalder.

Alle biokemiske laboratorier kan i dag modtage svar elektronisk fra servicelaboratorier, men der er stadig en del der sendes på papir. For at modtage elektroniske svar skal der være samstemmende analysekoder for både det laboratorium, som modtager svaret og fra servicelaboratoriet, der udfører analysen. Her stiler man imod en bredere anvendelse af NPU-koder, så alle anvender samme koder.
Modtagelse af svar kan udmærket koordineres med delprojekt 2: Elektronisk sendeseddel.

Formål

Projektet skal sikre, at servicelaboratorier kan afsende EDI-svar til primærlaboratorier, og at klinisk biokemiske laboratorier kan modtage EDI-svar på sendeprøver fra servicelaboratorier.

Status

Marts 2018: Næsten alle sendeprøver besvaret elektronisk. Endnu udestår en del svar fra Statens Serum Institut og mindre servicelaboratorier. Forventes overgået helt til elektronisk svarafgivelse inden udgangen af 2018.

 

Kontakt

Billede af Marianne Broholm

Marianne Broholm
Konsulent

(tidligere: bedre visning af laboratoriesvar på Sundhed.dk)

Baggrund
Læs om oprindelige baggrund og den fulde beskrivelse (delprojekt 10).

Formål
Projektet har til formål at få udviklet en ny og bedre præsentation af laboratoriesvar fra landets klinisk biokemiske laboratorier, klinisk mikrobiologiske laboratorier og klinisk patologi på sundhed.dk. Desuden at sikre, at disse laboratorier tilkobles ved brug af MedComs XRPT-standarder.

I 2010 blev etableret en national databank for mikrobiologi – MIBA, det er denne databank som indsamler og udstiller mikrobiologisvarene på Laboratoriesvarportalen. Tilsvarende indsamles alle svar fra Patologiafdelinger i Patobank og det er svar herfra der udstilles på laboratoriesvarportalen.

Efter lanceringen af den nye visning i 2010 blev der ønske om at vise svarene for borgerne/patienterne. Dette sker gennem Sundhed.dk ved link i Sundhedsjournalen. Hermed opstod behov for etablering af en opsamlingsdatabase for alle biokemisvar. Årsagen var at den eksisterende løsning med webservicekald til hvert enkelt laboratorium var krævende for laboratoriesystemerne, og gav lange svartider.

Labdatabanken blev sat i drift i 2013 og biokemiske og klinisk immunologiske laboratorier uploader svar hertil i dag.
Laboratoriesvarportalens drift og udvikling varetages i dag af Region Nordjylland som er Fælles regional System Administrator (FSA) på løsningen.

Laboratoriesvarportalen udstiller svar fra alle regioners laboratorier ved tilgang gennem Sundhed.dk vha. digital signatur. Der er både en sundhedsfaglig indgang og en borgerindgang.

Laboratoriedatabanken fungerer i dag også som datakilde for en række løsninger, bl.a. Shared care og OpenTele. Praktiserende læger har desuden adgang via WebReq løsningen.

Beskrivelse af laboratoriesvarportalen se menupunkter nedenfor.

Status
Marts 2018: Alle offentlige sygehuses klinisk biokemiske, klinisk immunologiske, klinisk mikrobiologiske og klinisk patologiske laboratorier fremviser deres svar på laboratoriesvarportalen i dag. Minus Region Syddanmark, klinisk immunologi Odense samt Region Sjælland, klinisk immunologi, men de er på vej.

 

Kontaktperson

Billede af Marianne Broholm

Marianne Broholm
Konsulent

De praktiserende læger og praktiserende speciallæger bestiller i dag alle laboratorieprøver i WebReq, og næsten alle biokemiske og immunologiske laboratorier tilbyder nu opslag af svar ved hjælp af webservice på sundhed.dk.

Ved bestilling af blodprøver kan man ikke umiddelbart se, om der eksisterer tidligere laboratorieprøver vedrørende patienten. For at reducere genbestilling af, især dyre analyser, og analyser, som er bestilt af andre, hvor der foreligger et brugbart svar, er WebReq nu videreudviklet med en facilitet, så lægen kan se det seneste resultat på en given analyse, når det ønskes. Det vil især kunne være af betydning ved sjældne analyser og analyser, som er kostbare eller har lange svartider. Enkelte regioner kræver allerede i dag, at lægen undgår at bestille prøver, hvor der allerede foreligger brugbare svar indenfor seneste tid.

Enkelte laboratorier har allerede markeret de ”dyre” prøver, så det er lettere for lægen at fokusere på de dyreste undersøgelser.

Løsningen bygger på samme webserviceopslag, som anvendes, når en læge slår analysesvar op på sundhed.dk. Kravet til løsningen er, at det enkelte laboratorium anvender MedComs XML-standard XRPT01 til opslagsløsning.
Skønsmæssigt vil der kunne spares op mod 5.000 analyser om året til en gennemsnitspris på 400 kr./stk.

Formålet er at give mulighed for at vise tidligere laboratoriesvar på en given analyse, når man bestiller en ny prøve i WebReq.

Alle tidligere prøvesvar på den aktuelle patient kan i dag ses via WebReq-funktionen – se seneste svar. Videreudvikling forventes, så der automatisk gøres opmærksom på, at der ligger nyere svar på udvalgte dyre analyser, og at disse svar nemt kan downloades, hvis bestilt af andre end aktuel rekvirent.

Læs mere om funktionen (s. 37) (pdf).

Metodologisk undersøgelse af telemedicinske løsninger.

I projektperioden 01/02-09 – 31/01-10 udviklede MethoTelemed-teamet, som bl.a. bestod af forskere fra Norge, Skotland og Danmark, en europæisk model for evaluering af telemedicinske løsninger.

Projektet fokuserede på omfanget af relevante interessenter samt på de aspekter, som er relevante for arbejdet med telemedicin. Alle interessenter samt aspekter blev overvejet i metodologien, som kan undersøge kvaliteten og effektiviteten af de telemedicinske løsninger, der findes i Europa. Hovedformålet med projektet var at foreslå metodologier til undersøgelse af telemedicinske løsninger til brug for akademiske forsøg og poliske beslutninger. Derved skal projektet skabe et bedre og mere ensartet beslutningsgrundlag for implementering af telemedicin i Europa.

Projektet fulgtes tæt af eksperter i EU-kommissionen. Over 1500 artikler er gennemgået, og der er udarbejdet en model - Model for ASsessment of Telemedicine – MAST, som består af både praktiske redskaber til anvendelse lokalt i evalueringsprocessen samt en grundig gennemgang af baggrunden for modellen inkl. litteraturstudierne.

Målet med MAST er at lave en slags standardmodel for evaluering af modne telemedicinske løsninger, og der er stor interesse og behov for en sådan model både herhjemme og i Europa. Modellen står nu sin praktiske prøve i et EU-projekt med titlen RENEWING HEALTH, hvor evalueringsdelen af storskalaimplementering af telemedicin i ni europæiske regioner vil blive baseret på MAST.

Projektet blev ledet af MedCom i samarbejde med det Norske Center for Telemedicin (NST). Derudover var projektet støttet af det Norske Center for Viden, WHO observatorium samt Stirling Universitetet. Projektledelsen af selve projektet var uddelegeret til Odense Universitetshospital ved Claus Duedal Pedersen.

Baggrund
I dag er der en del usikkerhed med hensyn til navngivning og præsentation af laboratoriesvar, og med etableringen af regionerne er behovet for ensartet navngivning og præsentation øget væsentligt. Mange laboratorier anvender egne analysenavne, så selvom der anvendes IUPAC-/NPU-koder, er analysenavnene ofte lokale, eller også er de meget lange og svært forståelige.

MedCom har tidligere udgivet en liste med kortnavne, men den er begrænset til de hyppigste analyser, og den er ikke taget i bred anvendelse. En revideret og udvidet kortnavnetabel udarbejdes i samarbejde med klinikere og godkendes i relevante kliniske selskaber. Herefter indarbejdes den i Sundhedsstyrelsens officielle NPU-tabel og skal som minimum anvendes ved visningen af svar på sundhed.dk. Analysesvarene vises i dag i vidt forskellig rækkefølge og sammenhæng i de elektroniske systemer, og ikke to sygehuse eller lægesystemer viser dem i samme præsentationsform. Det resulterer i uoverskuelighed.

Regionernes klinisk biokemiske laboratorier og klinisk immunologiske laboratorier anbefales at indføre de nationale kortnavne (NKN) til normal brug i henhold til Sundhedsdatastyrelsens NPU-kodetabel, hvor de sammenhørende nationale kortnavne og officielle NPU-navne bliver publiceret.

Brugen af NKN skal altid suppleres med fremsendelse af det officielle lange NPU-navn for at sikre entydighed. Hvor journalsystemer mv. altid skal vise det korte navn og i en mouse-over eller anden funktion vise det tilhørende officielle NPU navn (lange navn) og den tilhørende analysekode.

Udarbejdelsen af kortnavne varetages af SundhedsDataStyrelsen, som modtager ønsker og sikrer høring sker i de respektive laboratoriefaglige selskaber.

Kortnavnene udstilles ligeledes på MedComs hjemmeside, hvor de desuden er placeret i respektive grupper.

Kortnavntabellen på MedComs hjemmeside opdateres hver 1. juni og 1. december.

Fremadrettet arbejdes der hele tiden på etablering af yderligere kortnavne.

Formål
Projektets formål er at etablere en fælles landsdækkende navngivning af analyser med korte, klinisk anvendte navne som supplement til de lange officielle NPU-navne. Samtidig er det intentionen at anbefale en præsentationsrækkefølge af de hyppigste analyser, der findes i NPU-tabellen.

Kortnavnene indgår i NPU-tabellen og skal konsekvent anvendes i præsentationen af svar på sundhed.dk, så man altid bruger samme navne og kan genkende rækkefølgen af analyserne.

Her finder du kortnavne på Sundhedsdatastyrelsen: http://www.labterm.dk

MedComs liste med kortnavne inkl. gruppering

Status
Kortnavne er i dag i fuld anvendelse i Laboratoriesvarportalen, i WebReq og i langt de fleste lægejournalsystemer. Alle biokemiske og klinisk immunologiske laboratorier anvender dem ligeledes.

Der udarbejdes løbende nye kortnavne som publiceres på www.labterm.dk. Desuden på MedComs hjemmeside jvf ovenstående.

Kontaktperson

Billede af Marianne Broholm

Marianne Broholm
Konsulent

Baggrund

Alle laboratorier i Danmark anvender i dag it-systemer til at understøtte arbejdsgangen i laboratoriet. De fleste steder i såkaldte LIS - Laboratorieinformationssystemer. Systemerne er en fuldt integreret del af arbejdsgangen på laboratorierne og baseret på, at hver enkelt prøve får sin egen ID-mærkning. Det betyder, at prøven kan identificeres entydigt i laboratoriet, så man altid kan spore den tilbage til en bestemt patient. Ikke alle laboratorier anvender dog samme type ID-mærkning, hvorfor et fælles nationalt unikt laboratorieprøvenummersystem (NPN) med en fælles stregkodemærkning, kunne fjerne mange overflødige arbejdsgange og mulige fejlkilder.

Ved indføring af NPN er der mulighed for at etablere en nødnummertildeling, så man fra en central server kan udskrive nødblanketter - NØDPTB'er - efter eget design til brug ved systemnedbrud. Nødblanketterne anvender de unikke NPN og kan udskrives på forhånd.

Den Gode NationalePrøveNummer service (NPN) giver laboratorier mulighed for at benytte prøvenumre der er unikke på nationalt niveau. 

For at overholde kravet om unikhed, stilles denne centrale nummer tildelings service til rådighed. Laboratoriesystemet kan med denne service rekvirere en nummerserie af valgt størrelse. Frigive en nummerserie, hvis numrene ikke skulle være brugt eller rekvireret ved en fejl. Søge på et givet nummer, for at se hvad nummerservicen har registreret omkring dette. 

Webservicen giver laboratoriesystemerne mulighed for et hente det antal numre der er behov for. Enten on-line eller batchvis. Beskrivelsen af NPN ses under linkmenuen.

Formål

Formålet med projektet er at indføre et fælles nationalt laboratorieprøvenummersystem, NPN, så alle laboratorieprøver og laboratorierekvisitioner får et unikt nummer. Om-nummerering og mulige forbytninger minimeres hermed.

Status

Marts 2018: Siden december 2015 anvendes NPN på alle danske offentlige klinisk biokemiske, klinisk immunologiske, klinisk mikrobiologiske og klinisk patologi laboratorier. 

Kontaktperson

Billede af Marianne Broholm

Marianne Broholm
Konsulent

OpenECG, der var et EU-finansieret eTen-projekt, sigtede mod at øge kendskabet til samt udbrede brugen af de elektroniske EKG-standarder. OpenECG samlede repræsentanter fra nationale hjertecentre, sygehusdirektører samt producenter og forhandlere af EKG-udstyr. Idéen var, at en åben EKG-portal ville hjælpe producenter og systemintegratorer med at skabe udstyr og software, der sammen ville kunne sikre problemfri udveksling af EKG. Via portalen er det nu muligt for systemansvarlige og brugere at finde den nødvendige information til at lave passende og klare specifikationer i forbindelse med køb af nye IT-systemer. Projektet blev afsluttet den 30. juni 2004.

PERSONA-projektet arbejdede på at sikre, at ældre borgere kunne blive længst muligt i eget hjem og i eget nærområde ved hjælp af IT-understøttelse.

Formålet med PERSONA var at sikre ældre borgeres evner til at leve selvstændigt i eget hjem længere ved hjælp af velfærdsteknologi. Kernen i projektet var, at man ved hjælp af velfærdsteknologi og PERSONA-redskaber kunne forbedre den ældres livskvalitet. Blandt de 20 projektpartnere var der to danske: Region Syddanmark og Odense Kommune.

Odense Kommunes bidrag til projektet var primært at stille en ældrebolig til rådighed som testcenter.

Projektet løb over 42 måneder, startende 1. januar 2007.

PICNIC “Professionals and Citizens Network for Integrated Care” (2000-2002) var et EU-finansieret projekt, der involverede regionale systemleverandører, teknologiske centre, virksomheder og universiteter i ni EU-lande. Formålet med PICNIC var at støtte og hjælpe de regionale systemleverandører med at implementere den næste generation af sikre, brugervenlige sundhedsdatanet og at samle det europæiske marked for sundhedstelematik-tjenester. PICNIC udviklede og tilbød Open Source-komponenter til webtjenester (Collaboration Server) for sundhedsdatanet samt en struktur for det lokale sundhedsdatanet.

PRIMAry care physicians COMmunication network (1997-1999) blev etableret med det formål at evaluere pilotprojekter i Ungarn og Slovenien i samarbejde med andre europæiske projekter. Dette involverede at udvikle nødvendige retningslinier, håndbøger og træning i projekter. Samtidig blev der også etableret et samarbejde dels mellem kliniske sundhedsprofessionelle og dels mellem systemleverandører i Danmark, Italien, Ungarn og Slovenien.

Baggrund

I forbindelse med 3-kantsproblematikken ønsker man at kunne identificere, hvilket servicelaboratorium der har produceret det enkelte svar på en given prøve. Dels af hensyn til sporbarheden, dels for at man altid kan se, hvor man skal henvende sig for yderligere oplysninger. Samtidig bliver akkrediteringsbehovet også opfyldt.

På prøver, der udføres efter vævslovens regler (april 2006), skal man på den enkelte test kunne se, hvilket laboratorium der har udført analysen.

I alle laboratoriesvar, der udsendes som EDI-svar, skal det nu angives, hvor analysen er udført, og producenten skal kunne vises i de elektroniske journalers laboratoriekort.

Formål

Formålet med projektet er at sikre fuld sporbarhed af, hvilket laboratorium der har produceret et laboratorieresultat, og at dette vises i lægernes journalsystemer.

Producentkoden anvendes ligeledes som nøgle sammen med analysekoden til at pege på korrekt analysevejledning (projekt7).

Status

Alle biokemiske, klinisk immunologiske og klinisk mikrobiologiske laboratorier sender i dag producent og producentkode med i alle elektroniske svar. Ved hjemmemonitorering og analysering af prøver i lægepraksis er det ligeledes obligatorisk at medsende producent og producentkode hvis der anvendes MedComs laboratoriesvarstandarder.

Producent og producentkode

Se også

Kontaktperson

Billede af Marianne Broholm

Marianne Broholm
Konsulent

Propractition-projektet (1999-2001) fokuserede på den fortsatte uddannelse af sundhedsprofessionelle, der benyttede sig af internettets fordele. Formålet var at uddanne personale, således at der ville opstå samarbejde på tværs af regionsgrænser blandt læger.

R-Bay-projektet havde som formål at etablere en sikker platform, hvor radiologiske opgaver og ekspertviden kunne udbydes på tværs af europæiske landegrænser. Dette gjorde muligheden for specialistviden tilgængelig uanset geografisk beliggenhed.

R-Bay-projektet var en udløber af Baltic eHealth-projektet. I løbet af Baltic eHealth-projektet kom et samarbejde op og stå mellem sygehuse (røntgenafdelinger) i den baltiske region, og det er erfaringer fra dette, som R-Bay-projektet byggede videre på. Det danske sundhedsvæsen har – ikke ulig mange andre lande – en mangel på radiologer, hvorfor R-Bay-projektet foreslog at opbygge en europæisk database, hvor radiologer kunne sætte deres ”ydelser/kunnen” til salg. Sygehuse kunne så, i mangel af speciallæger, købe sig til, at disse radiologer kunne analysere røntgenbillederne.

En central IT-platform gjorde det muligt på sikker vis at udveksle, lagre og analysere digitale røntgenbilleder. R-Bays kerneservice var, at alle brugere havde en enkelt samlet adgang til de andre brugere - lige meget om de var kunder eller udbydere. Det ville gøre teleradiologi meget mindre ressourcekrævende, mere fleksibelt og markedsbaseret. Dog viste resultaterne og erfaringerne fra projektet, at juridiske, kulturelle og linguistiske barrierer stadig på daværende tidspunkt havde stor indflydelse og komplicerede ydelser på tværs af landegrænser. R-Bay er ikke desto mindre blevet indført som regional eller national løsning pga. de umiddelbare fordele i forbindelse med udveksling af røngtenbilleder fra én afdeling eller organisation til en anden.

MedCom International, som repræsenterer Region Syddanmark, var hovedkoordinator i dette projekt, der var budgetteret til knapt 15 millioner kroner. I projektet har Sygehus Fyn Svendborg samt Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg kunnet sende røntgenbilleder til beskrivelse hos East-Tallinn Central Hospital i Estland og Vilnius Universitetshospital i Litauen.

Projektet startede i august 2007 og sluttede i juni 2009. Projektet samlede 11 projektpartnere fra otte lande - Danmark, England, Finland, Holland, Estland, Litauen, Norge og Tjekkiet.

Baggrund

Med udviklingen af WebReq-systemet er der nu etableret et såkaldt rekvisitionshotel. Det er primært tænkt som et værktøj til speciallæger, der blot bestiller blodprøver, som patienten efterfølgende kan få taget hos egen læge. Speciallægen får automatisk prøvesvarene, og patientens egen læge kan ligeledes vælge at få dem.

Samme løsning anvendes til patienter, der bliver behandlet i sygehusambulatorierne. Her går patienten ofte til sin egen læge for at få taget prøver, der er bestilt i ambulatoriet, eller på sygehuse, der ligger langt fra det behandlende sygehus. I disse tilfælde udfyldes en papirrekvisition, som patienten tager med til sin egen læge. Sygehusene har alle mulighed for at sende elektroniske rekvisitioner til Rekvisitionshotellet. Det kræver blot en opsætning i det lokale laboratoriesystem.

Patientens egen læge kan så nemt finde rekvisitionen og tage prøven, når patienten dukker op. Brugere af Labka og CGI´s BCC-laboratoriesystem har allerede denne mulighed.

Møder patienten op på sygehusambulatoriet til prøvetagning, henter laboratoriesystemet automatisk rekvisitionen fra WebReqs rekvisitionshotel.

Al kommunikation foregår med MedComs XML standard XREQ01 og som en Webservice løsning og ikke EDI.

Webservice standarderne findes under Standarder på MedComs hjemmeside.

Formål

Formålet med projektet var at udvikle og implementere Rekvisitionshotellet. I dag kan alle læger, speciallæger, privathospitaler, laboratorier der foretager prøvetagning og de fleste sygehusafdelinger anvende løsningen. Ikke alle sygehuse er fuldt koblet på endnu. Se statistik.

MedCom følger projektet med månedlige statistikker.

Status

Marts 2018: Rekvisitionshotellet er fuld implementeret. Dog anvendes rekvisitionshotellet ikke på sygehusafdelinger i region Midt (RM), men RM kan hente rekvisitioner fra rekvisitionshotellet.

LAB-rekvisitionshotellet

Kontaktperson

Billede af Marianne Broholm

Marianne Broholm
Konsulent

Projektet "Make it ReAAL" (kaldet ReAAL) var et projekt, som afprøvede udveksling af en række AAL-services og applikationer over universAAL-platformen. Formålet var at teste, om universAAL-platformen muliggjorde lettere udveksling af AAL-applikationer på tværs af landegrænser samt muliggjorde lettere integration af nye applikationer eller services i et økosystem, der var bygget op omkring universAAL.

ReAAL var et internationalt projekt finansieret under EU's 7. rammeprogram. Projektet byggede på UniversAAL-projektet og resultaterne herfra, hvorfor projektet primært havde to fokusområder:
- Storskala afprøvning af universAAL-platformen til deling af AAL-teknologier
- Storskala afprøvning af udvalgte AAL-services og applikationer

Afprøvningen skete med over 5.000 brugere fordelt på 13 forskellige pilotsteder, som var fra 8 forskellige lande: Danmark, Tyskland, Holland, Spanien, Italien, Frankrig, Grækenland og Slovenien.

På baggrund af universAAL-projektet og universAAL-platformen havde ReAAL til formål at demonstrere fordelene ved brug af åbne og fleksible ICT-løsninger som grundlag for fleksibel og personaliseret levering af teknologier på tværs af Europa. Derudover var formålet at undersøge, hvorledes disse løsninger kunne være med til at støtte en uafhængig og aktiv livsstil for ældre borgere. Ydermere skulle projektet bidrage til "Action Group C2", som er et europæisk partnerskab, der arbejder med aktiv og sund aldring (EIP-AHA).

Partnerskab
MedCom deltog i ReAAL-projektet som en partner sammen med Odense Kommune. MedCom stod for koordinationen af de mange pilotsteder, hvor afprøvningen fandt sted, som arbejdspakkeleder for arbejdspakken omhandlende pilotimplementering. Derudover bidrog MedCom også til projektet i flere andre arbejdsgrupper.
I Danmark var Odense Kommune også projektpartner. Odense Kommune repræsenterede det pilotsted, som i ReAAL-projektet i Danmark skulle afprøve universAAL-platformen og 3 applikationer.

Make it ReAAL startede den 16. januar 2013. Det samlede budget for projektet var 10.976.954 euro, af hvilke Europa-Kommissionen bidrog med 4.994.000  euro. Projektet havde en løbetid på 42 måneder og afsluttedes derfor 16. juli 2016. Indenfor denne tidsramme var målet at arbejde med de nævnte fokusområder med henblik på at bidrage til AAL-markedet samt bidrage til en mere uafhængig og aktiv livsstil for den ældre del af befolkningen.

Ifølge overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi (§ 34, stk. 3) skal status- og undtagelsesredegørelser kunne sendes elektronisk mellem fysioterapeut, praktiserende læge og region efter gældende MedCom-standarder.

Det har siden september 2016 været muligt at sende henholdsvis statusredegørelsen og undtagelsesredegørelsen elektronisk.

De elektroniske undtagelsesredegørelser udgår pr. 1. januar 2019. De elektroniske statusredegørelser fortsætter uændret.

Baggrunden, for at undtagelsesredegørelserne afskaffes, er, at overenskomstens parter med aftalen af den 7. september 2018 om fornyelse af overenskomsterne er enige om, at undtagelsesredegørelsen ikke har fungeret tilfredsstillende som henholdsvis dialog- og styringsredskab.

MedCom har fået til opgave at orientere om, at det ikke længere er muligt at bruge undtagelsesredegørelsen, som bortfalder pr. 1. januar 2019. Nedenstående notat beskriver dels nuværende arbejdsgange i henvisningsproceduren mellem lægepraksis og fysioterapeuter, dels ændringer i forbindelse med bortfald af den elektroniske undtagelsesredegørelse.

Papirblanketsættet: statusredegørelse/undtagelsesredegørelse for vederlagsfri fysioterapi ændres til en elektronisk form, som fysioterapeuten kan vælge at bruge i stedet for papirblanketterne. Den elektroniske løsning skal dermed erstatte arbejdsgangen på papir.

Fysioterapihenvisningen REF07 ændres derfor og får nyt versionsnummer (H0732R), hvor ændringen består i indførelse af et unikt ID (UUID), som genbruges i fysioterapiepikrisen, korrespondancemeddelelsen og fysioterapiafregningen, så man kan følge hele forløbet ved hjælp af dette unikke ID.

Fysioterapisystemer (pdf)

Lægesystemer

Arbejdsgang statusredegørelse (pdf)

Guide til henvisning til vederlagsfri fysioterapi (pdf)

Fysioterapihenvisning (pdf)

Korrespondancemeddelelse med UUID

Fysioterapiepikrise med UUID

Fysioterapiafregning med UUID

SUND VÆKST-projektet (2008-2011) fokuserede på regional udvikling samt tværsektorielt samarbejde. Alle syv delprojekter i SUND VÆKST-projektet bestod således både af offentlige som private partnere.

MedCom var tovholder og projektleder for to af de seks hovedaktiviteter i projektet: Robotteknologien ”genoptræningsflisen” og patientkufferten.

I delprojektet ”robotteknologi som redskab til genoptræning og forebyggelse af apopleksipatienter” samarbejdede den private virksomhed Entertainment Robotics og OUH Svendborg Sygehus samt Neurorehabiliteringen i Ringe om at udvikle et robotteknologisk værktøj til genoptræningen af apopleksipatienter. En videre projektpartner har været Svendborg Kommune, der har bidraget til det tværsektorielle samarbejde.

Projektet arbejdede gennem anvendelse af nye IT- og sensorbaserede redskaber for at udvikle nye metoder og processer til genoptræning af apopleksipatienter.

I delprojektet ”IT-understøttet hjemmebehandling af patienter med KOL” samarbejdede den private virksomhed Medisat og OUH Svendborg Sygehus samt OUH Odense om at fremme udviklingen af telemedicinsk specialbehandling af KOL-patienter. Videre partnere var Svendborg, Faaborg-Midtfyn samt Odense Kommune, der har bidraget til det tværsektorielle samarbejde.

SUND VÆKST-projektet kørte sideløbende med driftsudrulningen af patientkufferten på OUH Odense samt OUH Svendborg Sygehus.

Projektet blev finansieret af den Europæiske Fond for Regional Udvikling.

e-journal/Sundhedsjournal

MedCom har i perioden 2003-2013 stået for udvikling, videreudvikling, drift og systemforvaltning af e-journalen, som for klinikere på sygehuse, praksis og speciallæger og borgere har vist alle offentlige sygehuses journaloplysninger – herunder diagnoser, behandlinger og notatoptegnelser.

Fra 2014 har Region Nordjylland overtaget systemforvaltningsopgaven af e-journal. MedComs styregruppe er blevet bedt om at bistå Region Nordjylland med denne opgave, så derfor bistår MedCom med følgende opgaver: faglig, teknisk og sikkerhedsmæssig rådgivning og support, udfærdigelse af monitorerings- og udbredelsesstatistik, bistå med rådgivning i udbudsforretning, forberedelse og gennemførelse af halvårlige auditeringsworkshops – herunder optimering af anvendelse af Behandlingsrelationsservicen hos Sundhedsdatastyrelsen.

E-journal er en af 3 større datakilder til Sundhedsjournalen, som blev etableret primo 2014. Sundhedsjournalen viser data fra bl.a. e-journal, Laboratorieportalen og Fælles Medicinkort. Region Nordjylland har systemforvaltningsansvaret for både Laboratoriesvarportalen og Sundhedsjournalen, og MedCom understøtter ligeledes dette arbejde. MedCom er således repræsenteret i Forretningstyregruppen for Sundhedsjournal og Brugergruppen for Sundhedsjournal.
Sundhedsjournalen er aktuelt i gang med en et større videreudviklingsprojekt: Sundhedsjournal 3.0, som dækker over en række forskellige forbedringstiltag. Projektet er planlagt til at finde sted i perioden 2018-2022 og er opdelt i 3 delperioder. Delprojekterne er disse:

 • Opkobling/data fra private hospitaler
 • Datakvalitet/homogenitet i e-journal
 • Opkobling Almen Praksis og Speciallægepraksis
 • Opkobling Vagtlægesystemer
 • Privatmarkering af labsvar og aftaler
 • Forældreadgang til børns data
 • Fuldmagt og samtykke (også Færøerne og Grønland)
 • Præhospital Patientjournal
 • Kommunale EOJ-data
 • Visning af laboratorierekvisitioner for borgere
 • Visning af donorregister og livstestamente for klinikere
 • Personlig opsætning af Sundhedsjournalen
 • Screeninger
 • Sundhedsjournal App

MedCom deltager i arbejdet med Sundhedsjournal 3.0 med ansvaret for de 4 fremhævede delprojekter. Læs mere om delprojekterne.

 

Patienter med hudsygdomme udgør ca. 5-8 % af alle konsultationer i almen praksis. Den alment praktiserende læge vil i reglen have en betydelig erfaring indenfor området. Der er dog mange variationer af de enkelte hudsygdomme, hvorfor der kan være tvivl om diagnose og behandling. Ved brug af teledermatologi får patienten umiddelbar adgang til diagnosebaseret undersøgelse og behandling. Den praktiserende læge kan få hurtig rådgivning fra speciallægen vedrørende visitation til enten speciallægepraksis eller en højt specialiseret afdeling. Altså et eksempel på, at sygehuset kan stille ekspertise til rådighed for almen praksis.

Formål
Formålet med teledermatologisk konsultation er at reducere patienternes behov for fysisk konsultation hos praktiserende speciallæge. Patienten fortsætter i behandling hos den alment praktiserende læge, der gennem billedforsendelse kan indhente råd og vejledning hos specialisten.

Status
MedCom følger udbredelsen af det teledermatologiske samarbejde mellem almen lægepraksis og dermatologiske speciallæger, i form af fremsendelse af digitale fotos vedhæftet elektroniske henvisninger og speciallægens besvarelse i elektronisk epikrise.

MedCom hjælper gerne praktiserende læger i gang med teledermatologi i samarbejde med regionernes datakonsulenter.

Vejledninger og vidensdeling:

MedCom-materiale

Godkendte systemer

Lægesystemvejledninger

Hvad er telemedicin?

Telemedicin er en sundhedsydelse, der udføres  ved anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi, hvorved patienten og den sundhedsprofessionelle, der leverer ydelsen, gøres uafhængige af et fysisk møde. Situationen, hvor sundhedsprofessionelle konfererer om en konkret patient, er ikke omfattet af definitionen, da den ikke erstatter et fysisk møde mellem patienten og den sundhedsprofessionelle. I situationen kan der dog sagtens gøres brug af informations- og kommunikationsteknologi samt af sundheds-it. Eksempler: Telemedicin kan være uafhængig af tid og sted, fx hvor patienten selv bestemmer, hvor og hvornår et træningsforløb skal foregå. Resultatet af træningen kan vurderes senere af en sundhedsprofessionel. I situationen, hvor en hjemmesygeplejerske yder sårpleje til en patient i hjemmet og i den forbindelse tager et foto af såret, som sendes til sygehuset til sårvurdering, er det kun sårvurderingen, der er en telemedicinsk ydelse. 

Telemedicin er således relevant for både den regionale, kommunale og private del af sundhedssektoren samt patienten/borgeren i eget hjem.

For patienten vil introduktionen af telemedicin frem for alt give større valgfrihed, herunder også til indhentning af second opinion, og i mange tilfælde vil sundhedssektoren kunne komme til patienten i stedet for omvendt og dermed spare patienten for unødvendig rejsetid. Der vil også i stigende omfang blive mulighed for at være indlagt i eget hjem, ligesom teknologien vil muliggøre, at visse ydelser helt eller delvist overgår til patienten selv, hvilket især vil lette hverdagen for patienter med kroniske sygedomme og understøtte egenomsorg.

Anvendelsen af telemedicin fører til, at personalet bliver mindre afhængigt af tid og sted. Den nødvendige information kan indhentes, og kommunikation foretages når som helst og hvor som helst. Telemedicinsk samarbejde internationalt vil gøre det muligt at kommunikere med specialister eller på anden måde indhente information om sjældent forekomne tilstande døgnet rundt. Indførelse af telemedicin kan påvirke områder med rekrutteringsvanskeligheder på flere måder. Dels kan ulemperne for det tilbageværende personale i en underbemandet funktion imødegås ved telemedicinsk tilknytning af personaleressourcer.

Kontaktperson:

Lars Hulbæk, lhf@medcom.dk

Projektet "Demonstration og udbredelse af telepsykiatri" er gennemført i perioden 1. oktober 2012 - 31. december 2014. Projektet har været et af fem initiativer fra Den nationale handlingsplan for udbredelsen af telemedicin 2012 (pdf).

Udbredelsesprojektet - "Anvendelse af videokonference mellem psykiatriske sengeafsnit og ambulante psykiatriske enheder på alle relevante afdelinger" er overgået til drift i de enkelte regioner.

Diverse evalueringer fra projektet "Demonstration og udbredelse af telepsykiatri.

universAAL var et såkaldt platform-projekt indenfor Ambient Asstisted Living (AAL), i Danmark bedre kendt som velfærdsteknologi.

Projektet samlede 5 tidligere AAL-platforme til én fælleseuropæisk løsning, hvori fremtidens velfærdsteknologiske løsninger kunne udvikles, findes og anskaffes. Projektets resultater henvendte sig dermed blandt andre til udviklere, sundhedsprofessionelle brugere og indkøbere, såvel som endelige slutbrugere af velfærdsteknologiske løsninger.

universAAL handlede i høj grad om intraoperabillitet imellem de AAL-løsninger, der fandtes på det europæiske såvel som internationale marked for velfærdsteknologi.

Projektet udviklede blandt andet en arbejdsplads for udviklere af sådanne AAL-løsninger, et område for indkøbere og en platform, hvor brugere (offentlige og private) kunne købe og downloade velfærdsteknologiske løsninger og services.

Ydermere stod projektet, som en af flere parter, bag oprettelsen af en stort anlagt AAL-forening, den såkaldte AAL Open Association AALOA.

Region Syddanmark var projektpartner (MedCom var udførende) og repræsenterede primært projektets slutbrugere, som for eksempel kunne være sygeplejersker, læger, indkøbsansvarlige, pårørende og borgere. Derudover havde regionen i projektet blandt andet ansvar for slutbrugerevaluering og validering af projektets arbejde såvel som udbredelsesaktiviteter.

Projektet var finansieret af det syvende rammeprogram, FP7 indenfor området ICT & Ageing. Det samlede EU-budget for projektet var 10,5 millioner euro. Projektet løb fra 2010 til 2014.

Baggrund
Alle (næsten) laboratorier har en laboratorievejledning, hvor informationerne om de enkelte analyser er samlet. Her er oplysninger om prøvetagningsforhold og prøvehåndtering samt anvendelse og fortolkning af hver analyse. Vejledningen findes normalt i en elektronisk udgave, som er sat alfabetisk op efter analysenavne eller prøvetyper. De elektroniske udgaver er i mange af regionerne lagt ud på regionens intranet og kan anvendes af de brugere, der har adgangsrettigheder hertil.

Enkelte laboratorier har lagt deres vejledninger ind på regionens delside på sundhed.dk, og de kan her findes ved almindelig alfabetisk søgning.

Hvert laboratorium har opbygget sin egen skabelon til vejledningen, så de varierer derfor ofte i indhold og form. Der er ingen direkte integration til disse fra elektroniske journaler.

MedCom har nu etableret en vejledningsserver, hvor det er muligt at få vejledningerne via IUPAC-koder eller med den lokale laboratoriekode som nøgle. Derved kan man få direkte adgang til den pågældende analyses vejledning. Det er producentkoden på det enkelte svar samt analysekoden der peger hen på den enkelte vejledning.
Ud over link til vejledning på det enkelte laboratorium er der ligeledes nu mulighed for at angive link til Lægehåndbogen.

Lægehåndbogen findes i dag på Sundhed.dk og gennem etablering af link i vejledningsserveren kan man pege på den enkelte laboratorieundersøgelses vejledning i lægehåndbogen. Kun analyser med NPU koder kan fremvises.
Udarbejdelsen af linkene foretages af lægehåndbogens sekretariat/redaktør og derefter lægges de på vejledningsserveren af MedCom.

Projektet hed oprindeligt vejledninger på Sundhed.dk, men vejledningerne ligger ikke der, men på WebReq´s vejledningsserver.

Formål
Formålet med løsningen er at etablere automatisk link til det enkelte laboratoriums laboratorievejledninger via analysekoderne og producentkoden, som sendes med i EDI-svaret. Løsningen er indarbejdet i alle lægesystemerne, i laboratoriesvarportalen samt i WebReq. Den anvendes ikke pt i sygehusenes journalsystemer.

Vejledning til oprettelse af link til analysevejledning i WebReq backend.

Status
Marts 2018 kan alle lægesystemer, WebReq og laboratoriesvarportalen vise vejledningerne.

Vejledninger til Lægehåndbogen er udarbejdet for de hyppigste analyser. Et arbejde med at øge antallet pågår kontinuerligt.

Se også

Kontaktperson

Billede af Marianne Broholm

Marianne Broholm
Konsulent

Om projektet

Pilotprojektet er gennemført i almen og speciallægepraksis i perioden 1. juni 2019 - 31. januar 2020. Hver region har haft 7-10 praksis med som pilotdeltagere.

De praktiserende læger har haft mulighed for at booke og gennemføre en videokonsultation med borgere i eget hjem. Lægen har vurderet, hvornår det giver mening at anvende videokonsultationer til borgeren i eget hjem og/eller videokonferencer til fx plejehjem.

Pilotprojektet har anvendt VDX-videomøderum via MedComs videoklient eller via browserløsningen. VDX-videomøderum giver lægepraksis mulighed for at booke og låse videomøderne. Dermed afholdes VDX-møderummene via en sikker forbindelse.

Projektet har i samarbejde med CIMT, OUH udarbejdet en evalueringsrapport. Rapporten findes her.

Projektdokumenter:

Formålet med pilotprojektet har været at gennemføre en teknisk og en brugermæssig afprøvning af ”virtuelt venteværelse” og videokonsultationer i almen praksis. Projektet blev gennemført i perioden oktober 2019 – marts 2020.

Som følge af Corona-situationen er implementeringen af de Virtuelle venteværelser fremskyndet. Løsningen har været i drift og tilgængelig for alle praktiserende læger i Danmark siden april 2020. Det betyder, at alle praktiserende læger kan tilbyde videokonsultation via det virtuelle venteværelse til deres patienter.

Patienter, som har NemID tilgår det virtuelle venteværelse via MinLæge-appen. Patienter, som ikke anvender NemID og har en kontakt i kommunen, kan med hjælp fra kommunens medarbejder tilgå det virtuelle venteværelse via KontaktLæge-appen. Løsningen er udviklet i et samarbejde mellem PLSP, Trifork, PLO og MedCom.

Se afslutningsrapporten her: https://www.medcom.dk/media/11779/virtuelt-ventevaerelse.pdf

Kort om den tekniske løsning

Lægen logger på systemet med sin medarbejdersignatur.

Lægen har en liste over de patienter, som er i kø og kan se patientens status og ventetid, samt en kort information om, hvorfor patienten ønsker en videokonsultation. Det er lægen, som styrer, hvornår det virtuelle venteværelse er åbent/lukket. Patienten orienteres om dette via MinLæge-appen/KontaktLæge-appen.

For hver videokonsultation anvendes et nyt og unikt videomøderum. Videokonsultationen starter først, når lægen er klar.

Har du brug for support til det virtuelle venteværelse, kontakt din lægesystemleverandør.

Borgere, som anvender MinLæge-appen

Borgeren/patienten skal have downloadet MinLæge-appen på deres mobil, tablet, iPhone eller iPad. Ved første log on, kræves brug af nøglekortet. Du kan finde en videovejledning og læse vejledningen på følgende link: https://minlaegeapp.dk/wp-content/uploads/2021/04/guide_videokonsultation_klinik_14042021.pdf

For mere information, se endvidere: https://www.medcom.dk/projekter/digital-almen-praksis/min-laege-borgerrettet-app

Har du brug for support, se her: https://www.medcom.dk/opslag/support/videokonsultation-i-minlaege

Kommune, som hjælper borger via KontaktLæge-appen

Kommunen skal have downloadet KontaktLæge-appen på deres mobile enheder (iOS og Android). Medarbejderen logger på med deres medarbejder-brugernavn og kode. Vejledning til KontaktLæge-appen https://minlaegeapp.dk/wp-content/uploads/2021/04/Kontaktlaege_guide_videokonsultation_14042021.pdf.

For mere information se endvidere: https://www.medcom.dk/projekter/kontaktlaege

Har du brug for support, se her: https://www.medcom.dk/opslag/support/videokonsultation-i-kontaktlaege
 

Videotolkning er implementeret på sygehuse i landets fem regioner i perioden 209-2014 samt i minimum 4-8 lægepraksis i hver region. Erfaringerne fra projektet peget på, at videotolkning er et godt alternativ til fremmødetolkning.

Evaluering:

Baggrundsviden:

Statistik:

Patient- og borgerinformation:

Baggrund
Igennem en årrække har der været udført kvalitetskontroller på analyser, der udføres i almen lægepraksis i form af de såkaldte parallelanalyser. Princippet er, at lægen på en tilfældigt udvalgt patient udtager prøver, som analyseres på laboratoriet. Samtidig foretager lægen selv analyserne og sender resultaterne ind til laboratoriet. Prøverne er anonymiserede, så patienten ikke kan genkendes.

Analyserne til parallelanalyse identificeres med specielle kvalitetskontrolkoder: EQA (Eksternal Quality Assurance). Resultaterne, der returneres fra laboratoriet, indeholder oplysninger om: lægens eget måleresultat, laboratoriets måleresultat og en ratio mellem disse to parametre. Supplerende oplysninger kan ligeledes medsendes.

Laboratorieudvalget og underudvalget for regionernes lønnings- og takstnævn skal bidrage med at fremme kvalitetssikringen i de regionale ordninger og koordinere erfaringer med kvalitetssikring. En af deres delopgaver er at etablere en national kvalitetssikringsdatabase for laboratorieanalyser. Databasen er etableret hos Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium (KPLL) og er i fuld drift.

WebReq til rekvirering af laboratorieanalyser anvendes i dag af alle lægepraksis. Med udgangspunkt i WebReq er der udviklet et særligt modul til støtte for ovennævnte kvalitetssikring i form af parallelanalyse. Modulet kaldes WebQuality. Laboratorier, der anvender WebQuality, kan sende kopisvar til denne nationale database.

Modulet WebQuality er en videreudvikling af WebReq og bygger på samme opbygning af skærmbillederne som i WebReq, så det kan anvendes direkte uden yderligere oplæring af brugerne. Regionernes biokemiske afdelinger anvender modulet til erstatning for den tidligere papirbaserede arbejdsgang ved parallelanalyse.
WebQuality-analyser, apparaturfortegnelse mv. er opretttet og udbygges løbende i takt med, at regioner tilkobles. Lokal tilpasning af WebQuality kan foretages af laboratoriet. Beskrivelse af WebQuality for praktiserende læger.

Formål
Udbredelse af WebQuality til elektronisk kvalitetssikring og af analyser, der udføres i lægepraksis.

Status
Marts 2018: Alle regioner er med. Fyn deltager ikke. Rapportering sker fremover fra Region H. Central Enhed for Kvalitetssikring (CEK), Region Hovedstaden varetager oprettelse af nye EQA-koder.

 

Kontaktperson

Billede af Marianne Broholm

Marianne Broholm
Konsulent

Baggrund

WebReq er taget i brug i alle læge- og speciallægepraksis samt privathospitaler og klinikker pr. januar 2016. Tandlægepraksis er også blevet tilkoblet. Alle biokemiske, klinisk mikrobiologiske og klinisk patologiske laboratorier plus alle blodbanker/klinisk immunologiske afdelinger er ligeledes tilkoblet. Udbredelsen af WebReq er således gennemført. Der pågår dog stadig udvikling og vedligeholdelse. Dette sker i:

Brugergruppe

Ansvaret for vedligeholdelse og videreudviklingen ligger hos WebReq-brugergruppen, som mødes to gange årligt for at prioritere indkomne ønsker. Hver region har en repræsentant i brugergruppen. De enkelte regioner har næsten alle desuden en regional WebReq-kontaktgruppe, som vælger regionens repræsentant til brugergruppen.

Formålet med brugergruppen er at understøtte videreudviklingen af WebReq ved at supplere med nye funktioner. Der har i 2019-2020 været fokus på udvikling/modernisering af WebReq. WebReq-Backend, som anvendes af systemadministratorer på laboratorierne er færdig, men brugergrænsefladen for den almindelige bruger er endnu ikke færdig og er blevet forsinket pga. Coronapandemien. WebReq-løsningen bliver sammen med Synlabs bookingløsning anvendt til pandemiløsningerne coronaprover.dk og vacciner.dk.

Det er den enkelte region, som tager initiativ til etablering af kontaktgruppen og til at udpege sin deltager i brugergruppen.

ERFA-gruppe

Formålet med WebReq-ERFA-gruppen er at udveksle erfaringer med implementering, brug og vedligeholdelse af WebReq blandt implementeringspersoner og laboratoriepersonale.  

Opgaverne er bl.a. gensidigt at informere om tips og ideer til brugen og implementeringen samt bidrage med input til forbedringer af WebReq. Inputtet sendes til brugergruppen til prioritering og beslutning.
Erfagruppen kan drøfte problemstillinger i forbindelse med brugen af WebReq med henblik på identifikation af disse og forslag til løsning. 

Gruppen består af implementeringspersoner i regionerne og på landlaboratorierne, samt laboratoriepersonale beskæftiget med anvendelse af WebReq på laboratorierne og mødes ca. en gang årligt.

Kontaktpersoner

Billede af Marianne Broholm

Marianne Broholm
Konsulent

Welfare Tech er en klynge for udvikling, udbredelse og implementering af velfærdsteknologier inden for social- og sundhedsområdet, som er finansieret gennem projektet kaldet Welfare Tech Region.

Gennem privat-offentlig forretningsudvikling, videndeling og tværfagligt samarbejde arbejder medlemmerne i Welfare Tech for at udvikle nye teknologier og produkter, som kan øge kvaliteten og produktiviteten i den offentlige service og samtidig skabe nye job og eksportmuligheder i den private sektor.

MedCom er partner i følgende delprojekter i Welfare Tech Region:

 • Projektudvikling og ansøgninger
 • Netværk og konferencer
 • International tiltrækning og relationer

Projektet er finansieret af den Europæiske Fond for Regional Udvikling.

Europæisk undersøgelse af borgernes brug af og holdninger til internettet i forbindelse med sundhed og sundhedsvæsnet.

I løbet af projektperioden blev der foretaget to undersøgelser i hvert land. Den første i løbet af efteråret 2005 – den anden komparative undersøgelse i foråret 2007. Undersøgelserne blev i løbet af projektperioden offentliggjort i de enkeltes landes lægevidenskabelige tidsskrifter – samt internationale tidsskrifter for den samlede europæiske undersøgelse (BMC Public Health – 2007,7:53).

Den første undersøgelse blev foretaget i oktober 2005, hvor danskernes brug af internettet indenfor sundhed og sundhedsvæsnet blev undersøgt. Undersøgelsen viste, at for mange danskere er det blevet almindeligt at bruge internettet til sundhedsformål. Den praktiserende læges position som den primære kilde til sundhedsinformation er dog ikke truet. Danskerne bruger snarere internettet som supplement til lægen, og en hel del – især kvinderne – bruger informationerne fra internettet i dialog med deres læge. Danskerne efterspørger i stigende grad løsninger, der gør, at de via nettet kan komme i kontakt med de forskellige aktører i sundhedssektoren.

I foråret 2007 blev den samme undersøgelse foretaget igen for at kortlægge, om danskernes brug af internettet til sundhedsformål havde ændret sig siden 2005. I denne nye undersøgelse er det værd at bemærke, at 83 % af alle mænd og 74 % af alle kvinder er positivt stemte over for elektronisk udstyr, som vil overvåge deres helbred i deres eget hjem.

En ny artikel omhandlende disse resultater blev offentliggjort i Ugeskrift for Læger i oktober 2007. Denne artikel sidestillede disse nye resultater med undersøgelsen i 2005 for at spotte eventuelle tendenser inden for danskernes syn på telemedicin.

Tretten organisationer i ti EU-lande deltog i WISE-projektet ”Working In Synergy for Europe” (1998-1999), hvor formålet var at udveksle viden og erfaring indenfor sundhedsdatanetværk i Europa. WISE blev derved en paraplyorganisation for et antal EU-projekter, herunder CoCo. Idéen var at se på regionale og nationale initiativer indenfor sundhedskommunikationen og at udveksle erfaringerne og løsningerne på et europæisk plan.