Opdateret 4. august 2017

Projekter

 

Arbejdsprogrammet for MedCom10, som løber over 2016-2017, afspejler bestillinger fra flere sider, herunder især:

  • Økonomiaftaler med regioner og kommuner for 2016
  • Finanslovsaftaler på sundhedsområdet
  • Sundhedsaftaler mellem regioner og kommuner for 2015-2018
  • RSI pejlemærker
  • Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi
  • Overenskomstaftaler på praksisområderne
  • Fortsat opfølgning på basisaktiviteterne i MedCom

Et markant fællestræk er fokus på opsamling og deling af helbredsdata fra borgerens eget hjem. Dels i form af regionernes og kommunernes økonomiaftaler om udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til KOL-patienter og patientrapporterede data, men også som en del af nye it-satsninger, der skal understøtte regeringens visioner for videreudvikling af praksissektoren.

Disse satsninger og den ledsagende særskilte finansiering sætter et stort fingeraftryk på MedCom10 porteføljen, med afsmittende effekt på MedComs opgaver med standarder og systemforvaltning. Herunder ibrugtagning af de første nationale profiler af HL7 standarder i Danmark. Samtidig opstår behovet for en begyndende modernisering af den eksisterende MedCom kommunikation mellem de sundhedsprofessionelle.

Her kan du læse det endelige notat om arbejdsprogrammet for MedCom10.