Opdateret 9. juni 2016

Børnedatabasen

KL har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen etableret en database om børns sundhed.

Formålet med Børnedatabasen er at hjælpe kommunerne med at løfte forebyggelsesopgaven på børneområdet således at kommunernes planlægning af børnesundhedsindsatsen kan målrettes. Samtidig kan databasen bidrage til mere viden om, hvad der virker af kommunale forebyggelsesindsatser på børneområdet.

Børnedatabasen indeholder i første omgang en række enkle data:

  • Højde og vægt, som måles i forbindelse med sundhedsplejerskebesøg og børneundersøgelser hos henholdsvis alment praktiserende læge og skolelæge
  • Om barnet er udsat for passiv rygning i spædbarnsalderen, hvilket registreres af sundhedsplejersken i forbindelse med det første besøg i hjemmet
  • Hvor længe barnet ernæres udelukkende af mors mælk, hvilket også registreres af sundhedsplejersken

 Der er alene tale om en database, der kan generere ledelsesinformation, ved at gøre det muligt at sammenligne sig med skoledistrikter indenfor kommunens egne grænser, andre kommuner og på landsplan. Hvordan er fx vores børns vægtudvikling i forhold til kommuner, vi gerne vil sammenligne os med?

Databasen kan ikke benyttes til at hente individdata om det enkelte barn.

På længere sigt kan børnedatabasen udvides med flere data for at kvalificere vores viden om børnesundhed, fx om astma, psykisk trivsel, alkoholadfærd og rygevaner.

Børnedatabasen er etableret under Sundhedsstyrelsen som en del af SEI-systemet. Sundhedsstyrelsen udstiller MedCom-snitflade for indberetning af børnedata baseret på Den Gode Webservice. De nuværende registreringer i forbindelse med børneundersøgelserne kan dermed overføres direkte fra de elektroniske fagsystemer (børnejournaler og lægepraksisjournaler) til børnedatabasen.

Etablering af elektronisk indberetning til børnedatabasen sker ved henvendelse til børnejournal leverandøren.