Opdateret 5. januar 2018

Blanketter

Baggrund
Baggrunden for projektet er et ønske fra PLO om en lettere måde at levere blanket- og journaludtræk indenfor de områder, hvor forsendelsen endnu ikke er digitaliseret.  

Hvad går projektet ud på?
Fase I (Q1 og Q2 2016): Projektstart (analyse og planlægning). 

Beskrivelse:

 • Afklaring af mulighederne for at udnytte eksisterende standarder til blanketkommunikation og dataudtræk i praksissektoren. Afklaringen vil ske i tæt samarbejde med praksisleverandørerne (PL-forum)
 • Forberedelse af pilotafprøvning i samarbejde med Lægeforeningen samt Forsikring & Pension (F&P), som ønsker at etablere mulighed for elektronisk kommunikation af FP-attester. I pilotafprøvningen afprøves nuværende standarder til kommunikation på alle FP-attesterne, som er nogle af de blanketter, der endnu ikke er digitaliserede.

Fase II (Q3 og Q4 2016 samt Q1 2017): Klargøring til pilotafprøvning

Beskrivelse:

 • Udvikling af en elektronisk løsning, der understøtter forsikrings- og pensionsselskabernes indhentelse af attester og journaler
 • Opdatering af MedCom-standarder til kommunikation af FP-attester
  Pilotafprøvningen kan gennemføres med afsæt i de eksisterende standarder (DDB og Den gode LÆ Service) og vil kunne skabe erfaringsgrundlag for anvendelse af flere blanketservere/gateways
 • MedCom-certificering af Blanketserver og lægesystemleverandører

Fase III (Q2 og Q3 2017): Pilotafprøvning samt igangsætning af udviklings- og opdateringsarbejdet vedrørende standarderne.

Beskrivelse:

 • Pilotafprøvning af elektronisk kommunikation af FP-attester
  (Planlægning af pilotafprøvningen sker i arbejdsgruppen under F&P)
 • Igangsætning af udviklingsarbejdet med udvikling og dokumentation af nye standarder for blanketkommunikation

Fase IV (Q4 2017): Færdiggørelse og godkendelse af nye/opdaterede standarder. Elektronisk kommunikation af FP-attester udbredes og overgår til drift.

Målsætning

 • Projektets målsætning er digitalisering af blanketter og journaludtræk fra lægepraksis
 • Der er udviklet og implementeret en teknisk løsning (ny MedCom-standard), der understøtter "Den Dynamiske Dataudveksling", med udgangspunkt i eksisterende standard for "Den Dynamiske Blanket".
 • Der er etableret mulighed for, at lægepraksissystemerne kan kommunikere blanketter via webservicekald mod flere blanketudbydere
 • Webservicekaldet "Den Gode Blanketservice" understøtter de relevante scenarier for udveksling af blanketter (fx anmodning/svar og fremsendelse til valgt modtager)
 • Relevante blanketter er dokumenterede i Dynamisk Blanketstandard