Opdateret 8. marts 2021

Forbedring af epikriser

Baggrund

Almen praksis modtager mange epikriser fra regionernes sygehuse og oplever ofte at epikriserne er uoverskuelige og mangler relevante oplysninger til brug for det videre patientforløb. Epikriserne er karakteriseret ved meget fritekst, og der skelnes ikke tydeligt mellem epikriser til orientering og epikriser, der kræver handling. Det kræver meget arbejde for lægen at skelne mellem epikriser til orientering og epikriser med krav om handling, og i tillæg kan der være flere nødvendige handlinger i en enkelt epikrise.

Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet en analyse af indberettede UTH´er ved sektorovergange, som viser, at forkerte og mangelfulde oplysninger øger risikoen for fejl i behandlingen af patienten.

Formål

Formålet med projektets løsning er at højne kvaliteten af epikriser og via disse øge patientsikkerheden i sektorovergange gennem information, koordination af behandling og kommunikation i samarbejde mellem sekundær og primær sundhedssektor. Epikriserne skal være prioriterede og målrettede ift. hvad der forventes af opfølgning fra den praktiserende læge.

Målsætning

Projektet er en del af det samlede program: Digital Almen Praksis, som er besluttet igangsat i Den Nationale bestyrelse for IT 4.10.2017. Programledelsen er forankret i MedCom. Projektet bidrager til at styrke sammenhæng og kvalitet i behandlingen i almen praksis og det digitale samarbejde mellem sektorerne i sundhedsvæsenet.

Når løsningen er implementeret vil epikriser, når de modtages i lægens system, blive sorteret ift. om der kræves handling eller det er til orientering. Epikriserne vil være prioriteret med farvekoder eller lignende, så lægen allerede i sin indbakke vil kunne se, om en epikrise kræver handling. Derudover vil det via brug af UUID nr. være muligt at præsentere patientens forløb fra henvisning til epikrise og dermed opfølgning på, om der er modtaget en epikrise på en henvisning og forløbet på sygehuset således er afsluttet. Selve epikrisetekstfeltet vil være opdelt med nationalt besluttede overskrifter, som altid står i samme rækkefølge. Alt dette med henblik på at lette lægens arbejde og frigive tid til andre opgaver.