Opdateret 4. august 2022

Kommunikation med kommunal pleje

Baggrund

Behovet for mere effektiv kommunikation mellem lægepraksis og den kommunale pleje er øget væsentligt i takt med den generelle opgaveflytning fra sygehussektoren til det primære sundhedsvæsen. Patientforløbene på hospitalerne er accelererede, og patienter udskrives med stadig flere komplekse behov for pleje og behandling. Det giver et opgavepres på såvel kommuner som lægepraksis.

Kommunerne udvikler i disse år akutfunktioner bl.a. for at imødekomme de behov. Fælles for akutfunktionerne er, at sygeplejen i høj grad har behov for at kunne følge patienterne tæt, og at deres opgaver har fået en mere kompleks karakter, som medfører, at behovet for at kommunikere med almen praksis er øget. Dette skyldes dels et øget behov for at indrapportere specifikke data til den behandlingsansvarlige læge samt et tilsvarende øget behov for at indhente konkret information. Automatisk understøttelse af disse kommunikationsbehov er begrænset og sker i dag via telefonopkald til den praktiserende læge.

De nuværende digitale redskaber i samarbejdet om plejen og behandlingen af borgeren mellem lægepraksis og den kommunale pleje er primært korrespondancemeddelelsen, som er fritekstbaseret, og det fælles medicinkort, FMK. I anvendelsen af FMK og ifm. løbende genbestilling af medicin er det efterspurgt, at den kommunale pleje adviseres digitalt ved lægens fravær, idet en ubehandlet anmodning om genbestilling af medicin medfører øget tidsforbrug og risiko for misforståelser ift., om en opgave er varetaget eller ej. Det samme behov for advisering om lægens fravær gælder ved anvendelse af korrespondancemeddelelse til lægen. På PLSP er der etableret en ferie/fri-funktion (hjemmeside), der kan returnere ferie/fri for et ydernummer, men fuldt udbytte af løsningen forudsætter integration fra de it-systemer, som aktørerne arbejder i, således at adviseringen kan ske automatisk og uden ekstra manuelle arbejdsgange.

Formål

Projektet ”Kommunikation med kommunal pleje” har til formål at sikre, at ovenstående kommunikationsbehov i højere grad understøttes digitalt for på denne måde at styrke samarbejdet og frigøre tid i såvel almen praksis som den kommunale pleje.

Om projektet

Projektet er forankret i program for Digital Almen Praksis, som er initieret af Sundheds- og Ældreministeriet i samarbejde med PLO, KL, Danske Regioner og MedCom. Programmet indgår desuden i strategi for digital sundhed 2018-2022 ”Et sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle”, hvor initiativ 2.3 omhandler digitale arbejdsgange i almen praksis og mere målrettet kommunikation med andre aktører.

På baggrund af en indledende workshop i august 2018, er det besluttet, at projektet skal have følgende to fokusområder:

  1. Orientering om mulighederne for at integrere PLO’s fri/ferie-funktion i de kommunale EOJ-systemer
  2. Afklaring af konkrete kommunikationsbehov mellem almen praksis og de kommunale akutfunktioner, herunder behovene for datadeling og automatisk indrapportering af data fra kommunal akutfunktion til almen praksis. Efterfølgende lægges, og udføres, en implementeringsplan for relevante digitale løsninger.