Opdateret 8. september 2021

Deling af kommunale prøvesvar

Formål

Behovet for mere effektiv kommunikation mellem lægepraksis og den kommunale pleje er øget væsentligt i takt med den generelle opgaveflytning fra sygehussektoren til det primære sundhedsvæsen. De kommunale akutfunktioner udgør i dag en vigtig funktion i det nære sundhedsvæsen, og deres sygeplejefaglige vurderinger samt målinger og prøvesvar udgør grundlaget for praksislægens/sygehuslægens beslutning om det videre forløb. Formålet med projektet er at undersøge muligheden for at kommunale prøvesvar kan deles digital, og struktureret, via MedCom’s standard for laboratoriesvar, herunder undersøge/afprøve forudsætninger og eventuelle usikkerheder.

Baggrund

De kommunale akutfunktioner tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ’Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen’ men har en markant variation i organisering, tidspunkt for etablering og indsatser/ydelser. Nogle akutfunktioner har såvel faste akutpladser som en udkørende funktion. Den udkørende funktion, som besøger borgere i eget hjem, er den mest udbredte.

Fælles for akutfunktioner er dog, at de har behov for at kunne følge borgerne tæt samt behov for at kunne indhente information, dele data og kommunikere med samarbejdspartnere så som sygehuse og almen praksis.
Samarbejdsflowet mellem kommunale akutfunktioner og almen praksis, herunder kortlægning af kommunikation og datadeling, er beskrevet i den gennemførte analyse ”Akutfunktionen & almen praksis: kommunikation og datadeling på tværs”.

Bemærk: Ved udprintning anbefales det at printe bilaget til rapporten i A3-format!
(Bilaget findes i separat pdf-fil)

Fokus i 2021

I 2021 er der udarbejdet en supplerende analyse af deling af kommunale prøvesvar med fokus på forudsætninger (tekniske som organisatoriske), forventede gevinster og økonomi i relation til kvalitetssikring. Denne analyse bygger ovenpå tidligere rapporter, herunder bl.a. forudsætningsanalysen som kortlægger forudsætninger for afsendelse MedComs standard for laboratoriesvar fra kommuners EOJ-systemer, herunder estimat for tid- og omkostninger samt rammer for arbejdsgange og ansvarsfordeling. På baggrund af den supplerende analyse er det besluttet, at næste skridt, herunder muligheden for en pilotafprøvning med henblik på at undersøge og afklare eventuelle tilbagestående usikkerheder, skal afdækkes.

Projektgruppe nedsat

Der er nedsat en projektgruppe for kommunale akutfunktioner.
Formålet med projektgruppen er at fungere som MedComs faglige reference- og sparringsgruppe omkring forretnings- og arbejdsgange i relation til kommunale akutfunktioner, for derved at udbrede det gode samarbejde omkring kommunikation mellem de forskellige samarbejdspartnere. Projektgruppen bidrager også med at sikre det bedste grundlag for udbredelse af henvisning til og afslutningsnotat fra kommunens akutfunktion. Projektgruppen er således nedsat af såvel dette projekt som projektet om henvisning til, og afslutningsnotat fra, kommunens akutfunktion.
Kommissorium for projektgruppen og link til møder og referater fra projektgruppemøder findes i boksen ’Projektdokumenter’ på denne side.

Her kan du kan se projektgruppens medlemmer