Opdateret 7. juli 2020

Kommunikation mellem kommunale akutfunktioner og almen praksis

Formål

Behovet for mere effektiv kommunikation mellem lægepraksis og den kommunale pleje er øget væsentligt i takt med den generelle opgaveflytning fra sygehussektoren til det primære sundhedsvæsen.
Formålet med dette projekt er derfor at afdække nuværende arbejdsgange mellem kommunale akutfunktioner og almen praksis samt undersøge behovet for digital kommunikation og datadeling. På baggrund af resultaterne arbejdes der videre med efterfølgende udvikling og implementering af relevante digitale løsninger. 
Fokus er på at minimere manuelle arbejdsgange, og således spare tid såvel i almen praksis som i kommunale akutfunktioner.

Baggrund

Kommunerne udvikler i disse år akutfunktioner, bl.a. for at imødekomme disse behov samt for at undgå indlæggelser af særligt den ældre medicinske patient. De kommunale akutfunktioner tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ’Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen’ men har en markant variation i både organisering og tidspunkt for etablering. Nogle akutfunktioner har såvel faste akutpladser som en udkørende funktion. Den udkørende funktion, som besøger borgere i eget hjem, er mest udpræget.

Fælles for dem er dog, at de har behov for at kunne følge patienterne tæt og behov for at kunne indhente information og kommunikere med almen praksis.

Fokus i 2020

Som et led i projektet, har Deloitte i 2019, på opdrag fra MedCom, udført en analyse af arbejdsgange/samarbejde mellem kommunale akutfunktioner og almen praksis, herunder ønsker til forbedringsmuligheder. Det har mundet ud i Deloitte rapporten: ’Akutfunktionen & Almen Praksis – Kommunikation & Datadeling på tværs’, som findes på denne side. På baggrund af resultaterne fra rapporten arbejder MedCom videre med flere emner, såvel i dette projekt som i andre projekter.
I dette projekt arbejdes der videre med at undersøge, om kommunale akutfunktioner skal sende laboratoriesvar digitalt til almen praksis via MedCom-standarden RPT01. Først og fremmest undersøges forudsætninger for, at kommunale akutfunktioner kan sende laboratoriesvar via MedCom-standarden RPT01 til Almen Praksis, herunder undersøges estimat for tid- og omkostninger samt rammer for arbejdsgange og ansvarsfordeling ved digital udveksling af laboratoriesvar.
Dernæst arbejdes der videre med eventuel udvikling og implementering i EOJ-systemer, herunder opbakning/afklaring fra KL og PLO ift. ibrugtagning samt eventuel hensyntagen til modernisering af MedCom-standarder.

Projektgruppe nedsat

Der er nedsat en projektgruppe for kommunale akutfunktioner.
Formålet med projektgruppen er at fungere som MedComs faglige reference- og sparringsgruppe omkring forretnings- og arbejdsgange i relation til kommunale akutfunktioner, for derved at udbrede det gode samarbejde omkring kommunikation mellem de forskellige samarbejdspartnere. Projektgruppen bidrager også med at sikre det bedste grundlag for udbredelse af henvisning til og afslutningsnotat fra kommunens akutfunktion. Projektgruppen er således nedsat af såvel dette projekt som projektet om henvisning til, og afslutningsnotat fra, kommunens akutfunktion.
Kommissorium for projektgruppen og link til møder og referater fra projektgruppemøder findes i boksen ’Projektdokumenter’ på denne side.

Her kan du kan se projektgruppens medlemmer.

Læs rapporten om kommunikation og datadeling mellem kommunale akutfunktioner og almen praksis

Bemærk: Ved udprintning anbefales det at printe bilaget til rapporten i A3-format!
(Bilaget findes i separat pdf-fil)