Opdateret 12. december 2019

Kommunikation mellem kommunale akutfunktioner og almen praksis

Formål

Behovet for mere effektiv kommunikation mellem lægepraksis og den kommunale pleje er øget væsentligt i takt med den generelle opgaveflytning fra sygehussektoren til det primære sundhedsvæsen.
Formålet med dette projekt er derfor, at afdække nuværende arbejdsgange mellem kommunale akutfunktioner og almenpraksis samt behovet for digital kommunikation og datadeling. Herefter er formålet, på baggrund af resultaterne, at arbejde videre med efterfølgende udvikling/implementering af relevante digitale løsninger.
Fokus er på at minimere manuelle arbejdsgange, og således spare tid såvel i almen praksis som i kommunale akutfunktioner.

Baggrund

Kommunerne udvikler i disse år akutfunktioner, bl.a. for at imødekomme disse behov samt for generelt at undgå indlæggelser af særligt den ældre medicinske patient. De akutte funktioner i kommunerne er organiseret forskelligt, både hvad angår etablering af fysiske enheder og/eller akutte udekørende funktioner til borgere i eget hjem og ift., om hele sygeplejegruppen eller en mindre specialiseret enhed varetager akutopgaver. Der er kommuner, som deler akutfunktioner mellem sig, og der er kommuner som har placeret den akutte funktion på sygehuset.
Fælles for dem alle er dog, at de har behov for at kunne følge patienterne tæt og behov for at kommunikere med almen praksis.

Fokus i 2019

  • Frem til sommer: Behovsanalyse hvor arbejdsgange og behov for digital kommunikation og datadeling mellem kommunale akutfunktioner og almen lægepraksis kortlægges
    (behovsanalysen udføres af Deloitte)
  • Efter sommer: Afdækning af eksisterende løsninger og sammenhold af disse med resultaterne fra behovsanalysen (såvel tekniske som organisatoriske)
  • Sidst på året: Eventuelle anbefalinger om implementering af eksisterende løsninger eller udvikling/implementering af fremtidige løsninger

Projektgruppe nedsat

Der er nedsat en projektgruppe for kommunale akutfunktioner.
Formålet med projektgruppen er at fungere som MedComs faglige reference- og sparringsgruppe omkring forretnings- og arbejdsgange i relation til kommunale akutfunktioner, for derved at udbrede det gode samarbejde omkring kommunikation mellem de forskellige samarbejdspartnere. Projektgruppen bidrager også med at sikre det bedste grundlag for udbredelse af henvisning til og afslutningsnotat fra kommunens akutfunktion. Projektgruppen er således nedsat af såvel dette projekt som projektet om henvisning til, og afslutningsnotat fra, kommunens akutfunktion.
Kommissorium for projektgruppen og link til møder og referater fra projektgruppemøder findes i boksen ’Projektdokumenter’ på denne side.

Her kan du kan se projektgruppens medlemmer.

Læs rapporten om kommunikation og datadeling mellem kommunale akutfunktioner og almen praksis

Bemærk: Ved udprintning anbefales det at printe bilaget til rapporten i A3-format!
(Bilaget findes i separat pdf-fil)