Opdateret 2. marts 2018

Digital understøttelse af komplekse patientforløb

Digital understøttelse af komplekse patientforløb handler om bedre koordinering, samarbejde og overblik for patienter med komplekse patientforløb, deres pårørende og sundhedsprofessionelle.

Baggrund

’Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb’ startede op i efteråret 2016 og afsluttes ved udgangen af 2019. Programmet er et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, KL, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom.

”Fælles pilotafprøvning” i ”Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb” har til formål at afprøve leverancerne fra de øvrige udviklingsprojekter i programmet og at skabe robust beslutningsgrundlag for mulig udbredelse af programmets løsninger i hele sundhedsdomænet.

Afprøvningen sker gennem faktisk anvendelse i rigtige systemer og skal identificere og evaluere det kvalitetsløft, som tværgående overblik over 1) Patientens aftaler, 2) Stamkort og 3) Planer og indsatser tilfører patienter, pårørende og sundhedspersonale i regioner, kommuner og almen praksis. I pilotafprøvningens første fase afprøves visning og deling af patientens aftaler og stamkortdata (fra Q4 18). I pilotafprøvningens anden fase afprøves både aftaler, stamkort og planer og indsatser (fra Q1 19). Pilotafprøvningen koordineres af Sundhedsdatastyrelsen.

Læs mere om pilotafprøvningen her.

Opkobling og test af tværsektoriel deling af aftaler

Formålet med projektet er at opnå et teknisk grundlag for at kunne gennemføre ’Fælles Pilotafprøvning’ under ’Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb’ (se ’Kort beskrivelse af projektet’). Projektet skal således sikre, at it-systemerne teknisk understøtter nødvendige løsningskomponenter for tværsektoriel deling af aftaler.

 Dette opnås ved, at MedCom:

 • indgår samarbejdsaftaler omkring opkobling og test af tværsektoriel deling af aftaler med de deltagende regioner og kommuner.
 • Tester og certificerer de involverede leverandører for integration til NSP dokumentdelingsservicen (DDS) og dokumentregistreringsservisen for aftaler (Aftale DRS) i en IHE/XDS-baseret infrastruktur og anvendelse af standarden DK-APD til deling af aftaler. På denne måde sikres det, at leverandørerne kan:
  • Anvende et CDA-aftaledokument til oprettelse og deling af aftaler i en IHE/XDS-baseret infrastruktur
  • Aflyse en aftale
  • Slette en aftale
  • Hente (og vise) en aftale
 • Gennemfører end-to-end-test mhp. at demonstrere, at aftaledelingen understøtter de kliniske use-cases.

Projektet er forankret i strategi for digital sundhed 2018-2022 ”Et sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle”, hvor initiativ 2.2 omhandler et samlet patientoverblik.

Opkobling og test af tværsektoriel deling af aftaler (delleveranceprojekt i pilotafprøvningens 1. fase)

”Opkobling og test af tværsektoriel deling af aftaler” er at betragte som et delleveranceprojekt til pilotafprøvningens 1. fase. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem MedCom og Sundhedsdatastyrelsen. Projektet blev bestilt af SDS i december 2017 og løber forventeligt til og med 2018 [1].

a) Indgåelse af samarbejdsaftaler

Indledningsvist skal MedCom indgå samarbejdsaftaler omkring opkobling og test af tværsektoriel deling af aftaler med de deltagende regioner og kommuner. De deltagende regioner og kommuner indgår selv samarbejdsaftaler/-kontrakter med deres leverandører.

b) Den tekniske afprøvning

Hver leverandør skal deltage i hhv. test og certificering og end-to-end-test. Det bemærkes, at MedCom udelukkende kan teste og certificere it-systemer, som anvender DK-APD [2].

Test og certificering omfatter anvendelsen af DK-APD (HL7/CDA-standard) til deling af aftaler i en IHE/XDS-baseret infrastruktur. Opgaven går ud på at dele, ændre (herunder aflyse), slette og hente aftaler3 via dokumentdelingsservicen (DDS) og en ny dokumentregistreringsservice for aftaler (Aftale Document Register Service (DRS)). Ved testen lægges der vægt på, at it-systemet kan

 • Anvende et CDA-aftaledokument til oprettelse og deling af aftaler i en IHE/XDS-baseret infrastruktur
 • Aflyse en aftale
 • Slette en aftale
 • Hente (og vise) en aftale [3]

End-to-end test omfatter demonstration af, at aftaler deles efter hensigten. Ved denne afprøvning deltager personer fra regioner og kommuner med sundhedsfaglig viden og input til design af funktionerne/skærmbillederne. Fokus er at eftervise at it-systemet kan understøtte kliniske use-cases.

Afhængigheder i projektet

 • Øvrige MedCom-aktiviteter i standardteamet: Internt i MedCom gennemføres projektet som et samarbejde mellem kommuneteamet (MBK og DSL) samt standardteamet (IRE). Flere aktiviteter i projektet vil være afhængige af, at der i afsættes/prioriteres ressourcer til opfølgning/færdiggørelse af diverse tekniske beskrivelser (testprotokoller og standarder) samt test og certificering.
 • Sundhedsdatastyrelsen (SDS): Selve pilotafprøvningen koordineres af SDS. MedCom er afhængig af, at SDS:
  • leverer diverse beskrivelser (løsningsbeskrivelser, use-cases mv.), som ligger til grund for de tekniske beskrivelser (testprotokoller og standarder).
  • Leverer overblik over, hvilke regioner og kommuner og it-leverandører der deltager i pilotafprøvningen, således at MedCom kan gennemføre aktiviteterne i ”Opkobling og test af tværsektoriel deling af aftaler”.
  • Sørger for, at eventuelle uklarheder, som måtte have betydning for gennemførelsen af ”Opkobling og test af tværsektoriel deling af aftaler” afklares, herunder scope for pilotafprøvning og test og certificering.

 

[1] Det bemærkes, at tidsplanen er usikker og afhængig af, hvornår pilotafprøvningen gennemføres.

[2] Status pr. 1. februar 2018 er, at Region Nordjylland og Region Midtjylland og deres it-leverandør Capgemini deltager i piloten på nuværende interime løsning, hvor DK-APD ikke anvendes. Dermed kan MedCom IKKE teste og certificere Capgemini.

[3] Der er usikkerhed omkring integrationsgraden i de lokale fagsystemer. Afklaring pågår i Sundhedsdatastyrelsen, hvorefter PID tilrettes.

Læs mere på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside her.