Opdateret 11. november 2020

Dynamiske blanketter

Baggrund

Den Dynamiske Blanket (DDB) er en MedCom standard i XML, som gør det muligt for en blanketudbyder at udvikle og udstille elektroniske blanketter, der kan behandles integreret af IT-klientsystemerne. Klientsystemerne implementerer DDB-rammestandarden og kan derefter indlæse og behandle alle blanketter, som er udarbejdet iht. standarden. Dermed har rekvirenter af attester fra fx almen og speciallæger, mulighed for at tage nye attester i anvendelse, eller tilføje felter i eksisterende attester, og sende anmodning om udfyldelse af disse til lægerne, uden at der skal ske tilpasning i lægesystemerne.

Elektroniske LÆ-blanketter i DDB-format har været i drift imellem kommunerne og alle lægepraksissystemerne siden 2010. I MedCom 10 blev de elektroniske forsikrings- og pensionsattester udbredt og arbejdet med opdatering af DDB til version 1.1 blev igangsat. DDB version 1.1 er med afslutningen på MedCom 11 implementeret i lægesystemerne og er i drift til kommunikation af FP-attester (forsikrings- og pensionsattester) til og fra almen og speciallægepraksis.

Arbejdet med Den Dynamiske Blanket er i 2020 overgået til at være en basisaktivitet i MedCom. 

Nuværende aktiviteter

Opfølgning på udbredelse af forsikrings- og pensionsattester
Der er behov for opfølgning på udbredelse og anvendelse af forsikrings- og pensionsattesterne. Der sker stadig opdatering af FP-attesterne og ibrugtagning af nye funktioner, som er implementeret i DDB 1.1, hvilket kræver koordinering med lægesystemerne.

Udbredelse til andre områder
Udbredelse af elektronisk blanketkommunikation til flere områder vil skulle ske efter aftale med interessenterne (Lægeforeningen og modtagere af attester og journaludtræk).
Kortlægning i MC10 har identificeret arbejdsskader, kørekortattester og patienterstatning som eksempler på områder, hvor digitalisering er særlig relevant på baggrund af stort volumen eller forsendelsesomkostninger ved postforsendelse af journaludtræk.

Validering af nye og redigerede blanketter
Den indholdsmæssige afklaring ved udarbejdelse af revidering af blanketter og attester sker i aftalte udvalg imellem Lægeforeningen og relevante modtagere af attester og journaludtræk. Blanketudbyderne udarbejder og opdaterer de aftalte blanketter i DDB-format, og udstiller dem for klientsystemerne via MedCom-webservicestandarden ”Den Gode Blanketservice”.
MedCom validerer og rådgiver ved udarbejdelse af nye og reviderede blanketter.

Drift og vedligehold af DDB editoren
MedCom stiller en DDB editor til rådighed for blanketudbyderne. Editoren kan anvendes til at fremstille, validere og redigere blanketter i Dynamisk Blanket-format. Læs yderligere om dette

Sygehusattester
Alle kommuner sender og modtager LÆ-blanketter fra almen og speciallægepraksis elektronisk og løsningen understøtter også rekvirering af LÆ-attester og journaludskrifter fra sygehusene. Den Dynamiske Blanketstandard er ikke implementeret i sygehusenes EPJ og derfor kan attest og journalanmodningerne ikke behandles integreret på sygehusene på samme måde som i almen- og speciallægepraksis.