Opdateret 12. december 2019

Dynamiske blanketter

Baggrund

Baggrunden for projektet er et ønske fra PLO om en lettere måde at levere blanket- og journaludtræk indenfor de områder, hvor forsendelsen endnu ikke er digitaliseret.  

Formål

Formålet med videreførelse af projektet er at digitalisere blanketter og journaludtræk i lægepraksis indenfor yderligere områder og at implementere og udbrede den opdaterede standard for Den Dynamiske Blanket og Den Gode Blanketservice.
Formålet med projektet er også at nyttiggøre den nuværende udbredelse, således at også attestanmodninger til hospitalerne bliver sendt elektronisk og at papirarbejdsgange og postforsendelse elimineres.  

Kort beskrivelse af projektet

Ny blanketstandard
Blanketprojektet i MC10 har etableret mulighed for, at lægepraksissystemerne kan kommunikere blanketter med mere end én blanketserver. De nødvendige tilpasninger i lægesystemerne ift. en hurtig udbredelse af de elektroniske forsikrings- og pensionsattester er implementeret og udbredt til lægesystemerne [1]
Sideløbende er der i MC10 arbejdet med identifikation og dokumentation af ønskede og relevante ændringer til standarden for Den Dynamiske Blanket (DDB). Ændringerne skal bidrage til at understøtte arbejdsgangene og øge kvaliteten i attestudfyldelsen og den grafiske præsentation. Videreførelsen af projektet i MC11 skal sikre implementering af den opdaterede blanketstandard (DDB1.1) i alle lægesystemer og blanketserverne [2] i en koordineret proces.

Opfølgning på udbredelse af forsikrings- og pensionsattester
Der er behov for tæt opfølgning på udbredelse og anvendelse af forsikrings- og pensionsattesterne. Der sker stadig udvikling og fejlrettelser som kræver koordinering med lægesystemerne.
De første driftserfaringer har vist, at den elektroniske fremsendelse af udtræk fra journalerne til forsikrings- og pensionsselskaberne giver anledning til problemer. Mange læger vælger at fremsende journaludtræk med posten, fordi lægesystemernes funktionalitet til journaludtræk og vedhæftning af en fil opleves vanskelig og tidskrævende. Projektet vil afklare området (eksisterende funktionalitet og sikkerhedsspørgsmål) og aftale udvikling med lægesystemerne. 

Udbredelse til andre områder
Udbredelse af elektronisk blanketkommunikation til flere områder vil skulle ske efter aftale med interessenterne (lægeforeningen og relevante modtagere af attester og journaludtræk).
Kortlægning i MC10 har identificeret arbejdsskader, kørekortattester og patienterstatning som eksempler på områder, hvor digitalisering er særlig relevant på baggrund af stort volumen eller forsendelsesomkostninger ved postforsendelse af journaludtræk.

Blanketter på sygehusene
97 kommuner sender og modtager alle LÆ-blanketter elektronisk. Der er etableret en print og scanningsfunktion mod sygehusene, og forsendelsen sker med post. Implementering af blanketstandarderne i EPJ-systemerne vil danne fundament for, at hospitalerne kan kommunikere LÆ-attester og attester indenfor andre områder i takt med udbredelsen. Eksempelvis forsikrings- og pensionsattester.
Kommunernes løsning til forsendelse af LÆ-attester giver mulighed for gradvis at lukke op for den digitale forsendelse til enkelte sygehuse eller sygehusafdelinger uden ændring i kommunale procedurer og arbejdsgange. Der er således mulighed for at etablere et afgrænset pilotprojekt med en region som ønsker at implementere DDB mhp. at kunne kommunikere blanketter integreret i EPJ.

Opgavebeskrivelse

  • Dokumentation af DDB 1.1
  • Test og certificering af lægesystemer og blanketservere.
  • Opdatering af DDB editor
  • Udarbejdelse af guide for design af blanketter i DDB 1.1 standard.
  • Deltage i opdatering af blanketter til version 1.1 i samarbejde med blanketejerne
  • Afklaring og udvikling ift. udtræk og vedhæftning af journaludtræk
  • Udbredelse af blanketkommunikation indenfor yderligere (aftalte) områder.
  • Fortsat opfølgning på udbredelse indenfor LÆ-området og Forsikrings- og Pensionsattester.
  • Forberedelse af pilotprojekt med implementering af DDB i samarbejde med en region efter aftale.

 

[1] 7 lægepraksissystemer er testet og certificeret pr. januar 2018.

[2] EG Kommuneinformation A/S og DMDD A/S