Opdateret 12. december 2019

FMK på misbrugsområdet

Baggrund

Tilbage i januar 2017 blev der udarbejdet en analyserapport for at afdække mulighed for implementering af FMK på social- & misbrugsområdet. På baggrund af analyserapporten blev der i den Nationale Bestyrelsen for Sundheds-it igangsat en stimuleret udbredelse af FMK på de to områder.

MedCom har i hele 2017 kørt en stimuleret udbredelse af FMK på både social- & misbrugsområdet. På det år er der blevet indhentet kontaktpersoner, afholdt netværksmøder, 5 møder for socialområdet og 2 møder for misbrugsområdet. Derudover er der udarbejdet diverse materialer bl.a. implementeringsguide, teknisk opkobling samt arbejdsgangsbeskrivelser for socialområdet.

Ifølge analyserapport var ønsker og behov så forskellige for de to områder, at det ikke gav mening at køre projekterne som et samlet projekt.

Anbefalingerne blev derfor, at der skulle køre to forskellige projekter:

  • Et projekt på misbrugsområdet med en lineær styret proces ift. at få lægerne til at tage FMK i brug. Herunder også at implementere relevante MedCom standarder, så der bliver mulighed for elektronisk kommunikation med andre parter i sundhedssektoren.
  • Et projekt på socialområdet, hvor der anbefales en stimuleret udbredelse af FMK samt ibrugtagning af MedComs korrespondancemeddelelse.

Formål

Ifølge bekendtgørelsen omkring brugen af FMK er læger forpligtet til at ordinere via FMK. Dette gælder også læger på misbrugsområdet. Denne del kan håndteres via FMK-online, da det ikke er et krav, at det foregår via et FMK integreret it-system. På baggrund af anbefalingerne fra analyserapporten, er vi blevet opmærksomme på, at læger på misbrugsområdet stort set ikke kommunikerer elektronisk med andre parter i sundhedssektoren. Den største gevinst for lægerne på misbrugsområdet vil derfor være, hvis de får implementeret et lægepraksissystem og derigennem ordinerer i FMK, sender henvisninger, sender lab.rekv., får lab.svar, modtager epikriser og generelt kommunikerer med andre parter i sundhedssektoren via MedCom korrespondancemeddelelser.

Derudover er MedComs anbefaling, at det resterende sundhedsfaglige personale får et sundhedsfagligt it-system (EOJ-system) med integration til FMK. Dette for at opnå det største kvalitetsløft og gevinst for det enkelte misbrugscenter.

Dermed vil lægen kunne ordinere via FMK i sit lægepraksissystem og det sundhedsfaglige personale kan hente oplysningerne ind i EOJ-systemet, når der er kommet et advis om, at der er sket ændringer i patientens medicin. Denne advis bliver modtaget i EOJ-systemerne, når andre har foretaget ændringer i patientens medicin. Der modtages ikke adviser på ændringer, hvis man benytter FMK-online.

Det højner patientsikkerheden, hvis det sundhedsfaglige personale håndterer medicinen via et FMK integreret it-fagsystem, da de her får besked om ændringer i medicinen samtidig med, at det er dokumenteret i borgerens journal.

Målsætning

Projektet er vedtaget i den Nationale Bestyrelsen for Sundheds-it samt i MedComs styregruppe. Endvidere er projektet forankret i strategi for digital sundhed 2018-2022 ”Et sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle”, hvor initiativ 2.4 omhandler mere sikker medicinering på bosteder og misbrugscentre.

Status på projektet - se projektmonitorering.