Opdateret 12. december 2019

FMK på socialområdet

Baggrund

Tilbage i januar 2017 blev der udarbejdet en analyserapport for at afdække mulighed for implementering af FMK på social- og misbrugsområdet. På baggrund af analyserapporten blev der i den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it igangsat en stimuleret udbredelse af FMK på de to områder.

MedCom har i hele 2017 kørt den stimulerede udbredelse af FMK på både social- og misbrugsområdet. På det år er der blevet indhentet kontaktpersoner for de to områder, afholdt netværksmøder, 5 møder for socialområdet og 2 møder for misbrugsområdet. Derudover er der udarbejdet diverse materialer, bl.a. implementeringsguide, teknisk opkobling samt arbejdsgangsbeskrivelser. 

Ifølge analyserapporten var ønsker og behov så forskellige for de to områder, at det ikke gav mening at køre projekterne samlet. 

Anbefalingerne blev derfor, at der skulle køre to forskellige projekter:

  • En stimuleret udbredelse af FMK samt korrespondancemeddelelsen på socialområdet
  • Et projekt på misbrugsområdet med en lineær styret proces ift. at få lægerne til at tage FMK i brug. Herunder også at implementere relevante MedCom-standarder, så der bliver mulighed for elektronisk kommunikation med andre parter i sundhedssektoren

Formål

Formålet med projektet er at sikre sammenhæng i patientforløbet. Det sociale område benytter flere steder ikke FMK. Det vil sige, når borgeren bliver indlagt eller har været hos egen læge og fået ændret i sin medicin, får det enkelte bosted kun besked, hvis lægen eller sygehuset husker at ringe eller sende en medicinliste med borgeren hjem. Alle andre parter i sundhedssektoren ordinerer i FMK. Når læger har ændret eller ordineret nyt medicin til borgeren, får alle parter, der benytter FMK, besked om ændringen. Denne information går tabt, når man har områder, der udleverer medicin til borgeren, men ikke benytter FMK som alle andre. Derudover ønsker vi at implementere muligheden for at kommunikere elektronisk med andre parter i sundhedssektoren via MedCom´s korrespondancemeddelelse. Der kan være opklarende spørgsmål til den ordinerede medicin eller oplysninger omkring medicinen, som lægen ikke kan skrive på FMK. Det er derfor vigtigt, at de sociale institutioner også tager korrespondancen i brug.

Målsætning

Projektet er vedtaget i den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it samt i MedComs styregruppe. Endvidere er projektet forankret i strategi for digital sundhed 2018-2022 ”Et sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle”, hvor initiativ 2.4 omhandler mere sikker medicinering på bosteder og misbrugscentre.

Hvis alle de sociale institutioner tager FMK i brug, sikrer vi bedre sammenhæng for borgerne. Alle kan se, hvad den enkelte borger er i behandling med. Det mindsker risikoen for medicineringsfejl og UTH’er.

Status på projektet - se projektmonitorering.