Opdateret 21. juni 2018

Fælles Sprog III

Baggrund
Fælles Sprog er de begreber og den metode, medarbejderne i en kommune anvender, når de skal beskrive og dokumentere en borgers situation og kommunens indsats, bevilliget indenfor dele af sundheds- og serviceloven. Den nuværende udgave, Fælles Sprog II, har været i brug siden 2003.

KL (Kommunernes Landsforening) har siden 2012, i samarbejde med kommuner og eksperter fra hele landet, udviklet en ny udgave, Fælles Sprog III (FSIII), som er en fælles standard for dokumentation og udveksling af data på det kommunale social- og sundhedsområde for både myndighed og leverandør. Formålet er at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale socialfaglige og sundhedsfaglige indsats rettet mod borgeren.

Den første version af FSIII-standarden omfatter struktureret og klassificeret dokumentation ved udredning, visitation og levering af ydelser i forbindelse med hjemmehjælp, herunder træning og rehabilitering under serviceloven samt hjemmesygepleje under sundhedsloven. 

På længere sigt baner FSIII vejen for, at der kan ske øget udveksling af data, ikke kun mellem kommunerne, men også med andre aktører på socialområdet og sundhedsområdet. Koordineringen af sundhedsfaglig og socialfaglig dokumentation vil understøtte sygehuspersonalets behov for data fra kommunen.

KL har indgået aftale med MedCom om at støtte kommunerne i implementeringsprocessen. Udvikling og implementering af FSIII i EOJ-systemerne sker i samarbejdet mellem it-leverandør og den enkelte kommune. 

Målsætning
Det overordnede mål er, at samtlige kommuner har implementeret FSIII for både myndighed/visitator samt udfører af hjemmesygepleje, hjemmehjælp og træning efter serviceloven ved udgangen af 2017 via en bølgebaseret implementering.

KL har på baggrund af udbud af EOJ-system i 48 af landets kommuner justeret tidsplanen og givet de berørte kommuner mulighed for at søge om en forlængelse af implementeringsperioden for FSIII frem til medio 2018. 

For at sikre resultatet skal der være:

  • Tæt koordinering mellem KL og MedCom
  • Sikring af kommunal ledelsesinvolvering på alle relevante niveauer
  • Fortsat involvering af både kommuner og it-leverandører
  • Fælles national implementeringsplan
  • Realistisk tidsplan for bølgeimplementeringen

Implementeringen af FSIII
FSIII skal implementeres i alle landets 98 kommuner. Implementeringen sker i flere faser.

Kommunerne er inddelt i 3 bølger med henholdsvis 16, 23 og 59 kommuner. KL og MedCom har indgået samarbejdsaftale om, at MedCom skal understøtte implementeringsopgaverne, som hver enkelt kommune skal igennem.

Som en del af mobiliseringen i den enkelte kommune er der gennemført opstartsmøder, faciliteret af MedCom, hvor alle landets kommuner har været inviteret. På disse møder har pilotkommunerne - Aarhus, Sønderborg, Fredericia og Ærø, samt Københavns Kommune, der er langt i deres proces - delt ud af deres erfaringer og de anbefalinger, der er til mobilisering og implementering på baggrund heraf.

Efterfølgende bliver der afholdt netværksmøder, hvor fokus er på at dele de enkelte kommuners erfaringer og udfordringer, efter kommunen er gået i gang med implementering og anvendelse af FSIII i praksis.