Opdateret 3. marts 2021

FHIR - Advis om sygehusophold

Baggrund

I dag adviseres den kommunale hjemmepleje automatisk, når en borger, som modtager ydelser i kommunen, indlægges (indlæggelsesadvis DIS20) og udskrives (udskrivningsadvis DIS17) på sygehuset. Adviserne er centrale og forretningskritiske meddelelser, som sikrer hhv. pausering af ydelser i kommunen, når borgeren indlægges, og efterfølgende genoptagelse af ydelser, når borgeren udskrives. Herudover fungerer indlæggelsesadviset som trigger af automatisk forsendelse af indlæggelsesrapport fra kommune til sygehus (XDIS16).

Mange patientforløb på sygehuset er imidlertid akutte ambulante og understøttes ikke i dag af sygehusadviser. Det betyder et alvorligt tab af information på tværs af sektorgrænser samt unødigt tidsforbrug for plejepersonalet i både kommunen og på sygehuset.

Projektets mål er at modernisere sygehusadvis-kommunikationen, så de forretningsmæssige behov for advisering understøttes, med en samtidig modernisering af de tekniske beskedformater som led i den generelle modernisering af kommunikationen sundhedsvæsenet.

Projektet er startet i MedCom11 (2018-2020) og videreføres som implementeringsprojekt i MedCom12 (2021/2022).

Aktuel projektstatus

FHIR-standard for ”Advis om sygehusophold” version 1.0:

FHIR-standarden for ”Advis om sygehusophold” (HospitalNotification) er releaset den 29. januar 2021.

Releasen sker på baggrund af et kortlægningsarbejde af de forretningsmæssige behov for sygehusadvisering i samarbejde med MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe og kommune-sygehusleverandørgruppen i 2018 og 2019, efterfulgt af et udviklingsforløb i 2020 i samarbejde med it-leverandører, brugerrepræsentanter og HL7 FHIR-ressourcer. Læs mere om forløbet.

Den nye FHIR-standard for ”Advis om sygehusophold” vil understøtte advisering af såvel akut ambulante sygehusophold, indlæggelse og orlov. Med det nye advis følger desuden en forenkling af adviseringer ved overflytninger og fælles forretningsregler for anvendelse, som har været ønsket på tværs af regioner.

De tekniske profiler i FHIR, de sundhedsfaglige anbefalinger og use case-beskrivelser er tilgængelige via https://simplifier.net/medcom-fhir-messaging. Testprotokoller releases primo marts 2021.

Releasenote kan hentes.

Implementering af FHIR-standard for ”Advis om sygehusophold”

MedCom er aktuelt ved at fastlægge konkret implementeringsplan i samarbejde med it-leverandører og regionale og kommunale repræsentanter i MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe.

Når MedComs FHIR-advis om sygehusophold ibrugtages, vil de tidligere MedCom-standarder for indlæggelsesadvis og udskrivningsadvis, DIS20 og DIS17, blive udfaset. Alle parter er dermed forpligtede til at ibrugtage det nye FHIR-advis om sygehusophold.

For at regionernes EPJ-systemer kan omlægge til afsendelse af det nye advis om sygehusophold, og det tilhørende kommunikationsflow med hjemmepleje-sygehusstandarder kan fungere uændret, er det vigtigt at sikre, at alle landets kommuner bliver klar til at modtage det nye sygehusadvis. Det gælder også for de øvrige parter, som indgår i modtagelsen af sygehusadvis, nemlig KOMBIT Beskedfordeler og SAPA (læs mere nedenfor).  

Sammenhæng til KOMBIT-beskedfordeler: 

I 2020 blev KOMBIT beskedfordeler og SAPA  testet og godkendt af MedCom til hhv. at videreformidle og modtage indlæggelses- og udskrivningsadviser. I løbet af 2021 vil forsendelsen af de nuværende sygehusadviser (DIS20 og DIS17) blive omlagt til modtagelse gennem KOMBIT Beskedfordeler. Ved omlægningen vil kommunernes SAPA-løsning også kunne modtage sygehusadviser på lige fod med kommunernes EOJ-systemer. Den nye FHIR-standard for ”Advis om sygehusophold” vil også skulle modtages gennem KOMBIT Beskedfordeler. 

Sygehusadvisering til andre kommunale fagsystemer:

Det er en kendt udfordring, at enheder, som er organiseret uden for den kommunale hjemmepleje, heriblandt fx enheder på social- og misbrugsområdet, i dag ikke har mulighed for at modtage sygehusadviser og dermed information om, at en borger, som de yder hjælp til, opholder sig på sygehuset. For at andre kommunale fagsystemer kan modtage sygehusadvisering, er en videreudvikling af KOMBIT beskedfordelerløsning nødvendig.

Det nye ”Advis om sygehusophold” er desuden i tråd med den generelle modernisering af kommunikationen i sundhedsvæsenet, herunder planerne for ny infrastruktur og større fokus på datadeling (læs mere).

Tidsplan 

2020

Teknisk udviklingsforløb med afholdelse af 4 workshops med EOJ- og EPJ-leverandører
samt leverandører af KOMBIT-beskedfordeler

Januar 2021

Release af FHIR-standard "Advis om sygehusophold" 1.0

Fra Q2 2021

Test og certificering af EOJ- og EPJ-systemer

Q3 2022

EOJ-systemer og beskedfordeler klar til at modtage FHIR-advis

Q4 2022

Regioner overgår til at sende FHIR "Advis om sygehusophold"

MedCom er aktuelt ved at fastlægge konkret implementeringsplan i samarbejde med it-leverandører og regionale og kommunale repræsentanter i MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe. Afklaring forventes at foreligge ultimo marts 2021.