Opdateret 13. juni 2022

FHIR - Advis om sygehusophold

Baggrund

I dag adviseres den kommunale hjemmepleje automatisk, når en borger, som modtager ydelser i kommunen, indlægges (indlæggelsesadvis DIS20) og udskrives (udskrivningsadvis DIS17) på sygehuset. Adviserne er centrale og forretningskritiske meddelelser, som sikrer hhv. pausering af ydelser i kommunen, når borgeren indlægges, og efterfølgende genoptagelse af ydelser, når borgeren udskrives. Herudover fungerer indlæggelsesadviset som trigger af automatisk forsendelse af indlæggelsesrapport fra kommune til sygehus (XDIS16).

Mange patientforløb på sygehuset er imidlertid akutte ambulante og understøttes ikke i dag af sygehusadviser. Det betyder et alvorligt tab af information på tværs af sektorgrænser samt unødigt tidsforbrug for plejepersonalet i både kommunen og på sygehuset.

Projektets mål er at modernisere sygehusadvis-kommunikationen, så de forretningsmæssige behov for advisering understøttes, med en samtidig modernisering af de tekniske beskedformater som led i den generelle modernisering af kommunikationen sundhedsvæsenet.

Projektet er startet i MedCom11 (2018-2020) og videreføres som implementeringsprojekt i MedCom12 (2021/2022).

Aktuel projektstatus

FHIR-standard for ”Advis om sygehusophold” version 1.0

FHIR-standarden for ”Advis om sygehusophold” (HospitalNotification) er releaset den 29. januar 2021.

Releasen sker på baggrund af et kortlægningsarbejde af de forretningsmæssige behov for sygehusadvisering i samarbejde med MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe og kommune-sygehusleverandørgruppen i 2018 og 2019, efterfulgt af et udviklingsforløb i 2020 i samarbejde med it-leverandører, brugerrepræsentanter og HL7 FHIR-ressourcer. Læs mere om forløbet.

Den nye FHIR-standard for ”Advis om sygehusophold” vil understøtte advisering af såvel akut ambulante sygehusophold, indlæggelse og orlov. Med det nye advis følger desuden en forenkling af adviseringer ved overflytninger og fælles forretningsregler for anvendelse, som har været ønsket på tværs af regioner.

De tekniske profiler i FHIR, de sundhedsfaglige anbefalinger og use case-beskrivelser er tilgængelige via https://simplifier.net/medcom-fhir-messaging. Testprotokoller releases ultimo juni 2021.

Releasenote kan hentes.

Den nye FHIR-standard for sygehusadvisering skal – indtil moderniseret infrastruktur er realiseret udveksles i eksisterende VANSEnvelope og over eksisterende VANS-netværk.

Implementeringsplan for FHIR-advis om sygehusophold

MedCom har i samarbejde med it-leverandører og regionale og kommunale repræsentanter fastlagt en implementeringsplan for FHIR-advis om sygehusophold. Planen blev godkendt på MedComs styregruppemøde den 1. juni 2022. Se implementeringsplan

Sammenhæng til KOMBIT beskedfordeler 

I 2020 blev den fælleskommunale beskedfordeler (KOMBIT beskedfordeler) og SAPA testet og godkendt af MedCom til hhv. at videreformidle og modtage indlæggelses- og udskrivningsadviser. I løbet af 2021 og 2022 vil forsendelsen af de nuværende sygehusadviser (DIS20 og DIS17) blive omlagt til modtagelse gennem beskedfordeleren. Ved omlægningen vil kommunernes SAPA-løsning også kunne modtage sygehusadviser på lige fod med kommunernes EOJ-systemer. Den nye FHIR-standard for ”Advis om sygehusophold” vil også skulle modtages gennem KOMBIT-beskedfordeler. 

Læs mere om sygehusadviser og den fælleskommunale beskedfordeler

Sygehusadvisering til andre kommunale fagsystemer

Det er en kendt udfordring, at enheder, som er organiseret uden for den kommunale hjemmepleje, heriblandt fx enheder på social- og misbrugsområdet, i dag ikke har mulighed for at modtage sygehusadviser og dermed information om, at en borger, som de yder hjælp til, opholder sig på sygehuset. For at andre kommunale fagsystemer kan modtage sygehusadvisering, er en videreudvikling af den Fælleskommunale Beskedfordelerløsning nødvendig. Der er indgået aftale mellem KL og KOMBIT om, at beskedfordeleren videreudvikles, så dette bliver muligt. Tidsplan for arbejdet er endnu ikke fastlagt.

Det nye ”Advis om sygehusophold” er desuden i tråd med den generelle modernisering af kommunikationen i sundhedsvæsenet, herunder planerne for ny infrastruktur og større fokus på datadeling (læs mere).