Opdateret 4. august 2022

FHIR-korrespondancemeddelelse

Herunder følger information om baggrunden for udvikling af en ny forbedret version af korrespondancemeddelelsen, kaldet FHIR-korrespondancemeddelelsen (FHIR-KM), samt dertilhørende nye funktionaliteter og tidsplan for udvikling og implementering af FHIR-KM.

Baggrund

I 2018 nedsatte MedCom en med henblik på at følge og understøtte udviklingen på social- og sundhedsområdet. Den operationelle styregruppe efterspurgte kraftigt mulighed for at kunne vedhæfte og udveksle bilag digitalt, herunder bl.a. koordinationsplaner/indsatsplaner, behandlingsplaner samt kliniske dokumenter eller skemaer til teammøder. Derudover har MedCom gennem en årrække modtaget ønsker til forbedringer og ændringer i den eksisterende korrespondancemeddelelse (DIS91/XDIS91) fra flere forskellige faggrupper og aktører.

Den d. 3. marts 2019 godkendte MedComs styregruppe, at MedCom udarbejder to FHIR-standarder kaldet FHIR-Korrespondancemeddelelse (FDIS91) og FHIR Advis om sygehusophold. De to FHIR-standarder danner spydspids i MedComs modernisering af standarder til det internationale meddelelsesformat HL7 FHIR.

MedComs centrale koordinationsgruppe nedsatte i den forbindelse en arbejdsgruppe med repræsentanter fra regioner, kommuner og praktiserende læger med henblik på at få teknisk og faglig sparring på felter og indhold i den nye standard for korrespondancemeddelelser.

I januar 2021 releasede MedCom 1. version af standarderne på baggrund af en række workshops med regionale og kommunale repræsentanter samt leverandører.

For information om hvilke leverandører, der er indgået samarbejdskontrakter med samt information om de tekniske workshops i 2020-2021, læs mere under Tekniske FHIR workshops Advis og Korrespondance.

FHIR-korrespondancemeddelelsens indhold og funktionaliteter

Korrespondancemeddelelsen (KM) er en fritekstbaseret standard​ som anvendes til sikker kommunikation af patienthenførbare informationer​ på især sundhedsområdet. Korrespondancemeddelelsen er et vigtigt redskab i den tværsektorielle kommunikation, hvor meddelelsen anvendes bredt (over 70 it-systemer anvender KM). Meddelelsen benyttes hovedsageligt af praktiserende læger, kommuner og sygehuse​, mens korrespondancemeddelelsen er i sin opstartsfase indenfor psykiatrien og socialområdet.

Formålet med FHIR-KM er at:

  • Understøtte digital kommunikation mellem sundhedsvæsnets parter
  • Understøtte og styrke opstarten af digital kommunikation mellem det sociale-, psykiatriske- og somatiske område
  • Give mulighed for at vedhæfte og udveksle digitale bilag mellem forskellige aktører
  • Understøtte mulighed for automatisk fordeling ved modtagelse af en FHIR-Korrespondancemeddelelse via brug af fælles nationale kategorier
  • Understøtte regionale samarbejdsaftaler ved at bevare muligheden for at anvende regionalt aftalte emneord

I den nye FHIR-KM bliver det bl.a. muligt at vedhæfte bilag og formatere tekst i et større fritekstfelt (fed skrift, understreg, tabeller m.m.). Det bliver også muligt at besvare eller videresende en tidligere modtaget korrespondance inkl. bilag.

Derudover indsættes et selvstændigt felt til kategorier (overordnede overskrifter) indeholdende en national liste med en række fastlagte foruddefinerede kategorier, som bl.a. muliggør fordeling af meddelelser ved modtagelse. Det bliver muligt at påsætte prioritet på meddelelser, som har den nationale kategori ”Vedr. henvisning”.  

Der anvendes unikke ID’er i meddelelsen, således at meddelelsen teknisk kan kædes sammen med andre meddelelser og dermed øge læseoverblikket for det kliniske personale. Samtidig understøttes tydelig angivelse af afsender (signatur) på meddelelsen.

Den internationale titel for FHIR-Korrespondancemeddelelsen er: CareCommunication. 

Aktuel projektstatus

På baggrund af førnævnte udviklingsforløb med it- leverandører, brugerrepræsentanter og HL7 FHIR-ressourcer kunne MedCom i januar 2021 release version 1.0 af FHIR-KM. De tekniske profiler i FHIR, de sundhedsfaglige anbefalinger og use case-beskrivelser i version 1.0 er tilgængelige via https://simplifier.net/medcom-fhir-messaging.

Aktuelt er MedCom i gang med at afklare og fastlægge en implementeringsplan for FHIR-KM i samarbejde med it-leverandører samt regionale og kommunale repræsentanter. Tidsplanen skal efterfølgende godkendes af MedComs styregruppe.

Overgangsperiode med samtidig drift af DIS91/XDIS91 og FHIR-KM

FHIR-KM skal på sigt erstatte den eksisterende korrespondancemeddelelse DIS91/XDIS91, som dermed udfases.

Der forventes en gradvis implementering af FHIR-KM, men det tilstræbes dog, at overgangsperioden skal være så kort som mulig. For de store aktører og anvendere af korrespondancemeddelelsen, såsom regioner, kommuner og lægepraksis, arbejdes der hen mod en fælles periode for overgang til FHIR-KM.

Der er aktuelt en større afklaringsproces i gang for håndtering af overgangsperioden, herunder eventuelle services/løsninger, som kan understøtte overgangen.