Opdateret 8. januar 2018

Forløbsplaner

Baggrund
Projektet er bestilt af Sundhedsministeriet som led i regeringens styrkelse af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.  Projektet indgår i MedCom10-programmet under MedComs styregruppe.

Sundhedsstyrelsen har udviklet retningslinjer for tidlig opsporing, behandling, rehabilitering og opfølgning for en række kroniske sygdomme. I første omgang KOL, diabetes og kroniske lænde-/rygsmerter. Som et led i retningslinjerne har Sundhedsstyrelsen også udviklet et koncept for patientens forløbsplan.

Forløbsplanen har til formål at give nydiagnosticerede patienter med en kronisk sygdom en oversigt over, hvilket forløb de kan forvente, de første år efter diagnosen er stillet.

Forløbsplanen startes som udgangspunkt af den praktiserende læge eller praksispersonalet. Forløbsplanen indeholder information om patientens planlagte og gennemførte aftaler vedr. undersøgelser og behandlinger i almen praksis, målsætning for behandlingen samt oplysninger om henvisninger til kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstilbud. 

Patienter med kroniske sygdomme har adgang til forløbsplanen digitalt via internettet på tablet, smartphone eller PC. 

Hvad går projektet ud på
Der udvikles en elektronisk forløbsplan for den kronisk syge patient på grundlag af Sundhedsstyrelsen koncept for forløbsplaner. Systemet udvikles, så det kan understøtte forskellige typer af kroniske forløb. I første omgang KOL. 

It-udviklingen sker på grundlag af brugerinddragelse af patienter og praktiserende læger. Via interviews med patienter og patientforeninger er brugerscenarier for patientens anvendelse af forløbsplanen beskrevet. Desuden er der foretaget en arbejdsgangsanalyse blandt lægepraksis ift. lægens opstart og anvendelse af forløbsplanen. Det tilstræbes at genbruge data fra lægesystemet og minimere lægens direkte indtastning i forløbsplanen mest muligt.

Dette danner grundlag for en systemløsning, der med udgangspunkt i den praktiserende læges arbejdsgang og registrering i patientens journal sikrer, at de data, der skal indgå i patientens forløbsplan, gøres tilgængelige for patienten via internettet.

Der er indgået aftale med PLO og PL-forum om pilotafprøvning af systemløsningen i ét lægesystem (XMO fra CompuGroup) og 25-50 læger, der anvender XMO. De vil hver udarbejde forløbsplaner på 15-20 forholdsvis nydiagnosticerede patienter.  

Pilotafprøvningen foregår i efteråret 2017 og afsluttes med evaluering, der skal danne grundlag for en beslutning om det videre forløb.

Målsætning
Formålet med projektet er digitalisering af forløbsplanen for patienter med KOL. Den digitale forløbsplan skal kunne udvikles til også at omfatte patienter med diabetes og andre kroniske sygdomme.