Opdateret 15. september 2017

Henvisning til kommunal forebyggelse

Baggrund
I sundhedsaftalerne 2015-2018 indgået mellem regioner, kommuner og PLO er der fokus på at sende henvisninger fra sygehuse og almen lægepraksis til kommunale forebyggelsestilbud, samt at sende en epikrise til borgerens egen læge, når forløbet i kommunens forebyggelsestilbud afsluttes.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nye anbefalinger til kommunale forebyggelsestilbud og har i den anledning anmodet MedCom revidere den allerede udbredte standard for elektronisk henvisning til kommunal forebyggelse samt svar retur. MedCom10-projektet "Henvisning til kommunal forebyggelse" vil stå for den tekniske implementering i 2016 og 2017.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger indebærer, at der fremover som udgangspunkt skal henvises til en afklarende samtale i kommunen, som sammen med borgeren vurderer, hvilke forebyggelsestilbud, borgeren har behov for.

En arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen med repræsentanter fra SST, KL, PLO, Danske Regioner, DSAM, kommuner og MedCom har med afsæt i den af MedCom gennemførte spørgeskemaundersøgelse i 1. kvartal 2016 i almen praksis og kommuner defineret, hvilke felter, der er relevante og nødvendige i en henvisning til kommunal forebyggelse og svar retur.

Ny dynamisk henvisning til kommunal forebyggelse
MedCom har udarbejdet ny dynamisk henvisning i pakketabellen, som knyttes til kommunehenvisningen og er en generel henvisning til kommunens forebyggelsestilbud. Den er aktiveret den 1. oktober 2016. Længere nede på siden kan du se vejledninger til oprettelse af en dynamisk henvisning for nogle af lægesystemerne. 

Med den nye dynamiske henvisning til kommunal forebyggelse skal borgeren fremover henvises til en afklarende samtale i kommunen, og kommunen vurderer i samarbejde med borgeren, hvilke forebyggelsestilbud, der er relevante for borgeren. Den praktiserende læge har dog fortsat mulighed for at henvise til et specifikt forebyggelsestilbud i kommunen.

En dynamisk henvisning hjælper med:

  • At finde lokationsnummeret til borgerens kommune
  • Et link til sundhedstilbuddene på sundhed.dk
  • Forudfyldte fraser/ordlyd i feltet for kliniske oplysninger

De eksisterende dynamiske henvisninger til KOL, Diabetes, Hjertesvigt og Kræftrehabilitering udfases med udgangen af 2017.

Nye reviderede standarder
Arbejdsgruppen har besluttet, at der skal udarbejdes to nye reviderede standarder til kommunal forebyggelse. Det forventes, at implementering er godt i gang inden udgangen af 2017. 

Den gode kommunehenvisning
MedCom har dokumenteret en ny elektronisk "Den gode kommunehenvisning" (XREF15), som bygger på den eksisterende sygehushenvisning (REF01). Den nye gode kommunehenvisning vil have færre felter.

Det gode kommune afslutningsnotat
Der er dokumenteret et nyt elektronisk "Det gode kommune afslutningsnotat" (XDIS15), som bygger på den eksisterende epikrise (DIS01). Den vil ligeledes have færre felter.

Begge standarder til og fra kommunal forebyggelse er endnu ikke teknisk implementeret.

Når tidsplanen for den tekniske implementering er klar, vil du kunne finde mere information her på siden.

Læs mere om pakkehenvisning/dynamisk henvisning her.

Målsætning
Projektets hovedmål er:

  1. Videreudvikling og kvalitetssikring af elektronisk henvisning og epikrise ud fra analysens resultater.
  2. National udbredelse, dvs. at alle kommuner, sygehuse og praksis anvender elektronisk henvisning og epikrise i forbindelse med borgerens brug af kommunale forebyggelsestilbud.

MedCom har igangsat arbejdet omkring dokumentation af test- og certificeringsprotokoller på en revideret version af den gode kommunehenvisning og det gode kommune afslutningsnotat.

Formålet med projektet er at sikre, at borgerens forebyggelsesforløb i kommunen understøttes elektronisk, samt at egen læge forbliver den centrale tovholder i forløbet og efterfølgende har relevante data og derved kan vurdere den videre plan for borgeren.

Spørgeskemaundersøgelse
Arbejdsgruppen under Sundhedsstyrelsen har ønsket, at MedCom gennemfører en spørgeskemaundersøgelse omkring anvendelsen af den dynamiske henvisning til kommunal forebyggelse i juni 2017.

Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres med henblik på evt. tilpasninger af den nye dynamiske kommunehenvisning, som erstatter de eksisterende dynamiske henvisninger (diabetes, KOL, hjertesvigt og kræftrehabilitering).

Spørgeskemaet sendes til alle praktiserende læger, alle kommuner og udvalgte sygehusafdelinger på ét sygehus i hver region.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen fremlægges for Sundhedsstyrelsen og arbejdsgruppen i september/oktober 2017.