Opdateret 4. januar 2021

Analyse af beskedbaseret kommunikation ved akut ambulante og ambulante forløb

Projektet er afsluttet ved udgangen af MedCom10 perioden. Analysens anbefalinger videreføres i projektet ”Moderniseret sygehusadvis” i MedCom11.

Denne side opdateres ikke længere (oktober 2018)


Aktuel status
I foråret 2017 blev mulige løsningsforslag, på baggrund af konklusioner og anbefalinger i analyserapporten, kvalificeret i samarbejde med interessenter i MedCom-netværket. Der er enighed om at anbefale udvikling af en ny automatisk advistype, som dækker patientens akutte ophold på sygehuset, uden at patienten er registreret som indlagt. 

Løsningsforslaget er behandlet i MedComs styregruppe, og der er enighed om, at MedCom fortsætter forberedende/afklarende aktiviteter i 2. halvår 2017 som en del af forberedelsen til MedCom11-programmet. Herunder er det aftalt, at MedCom i samarbejde med regionerne kortlægger, om der er tidstro registrering ved akut ambulante patienter. 

Resultat og konklusion på opfølgende aktiviteter på baggrund af analysen, december 2017

Resultat af dataudtræk vedr. akut ambulante kontakter.

Analyserapport, marts 2017
Behov og muligheder for beskedbaseret kommunikation mellem kommuner og sygehuse ved akutte forløb og planlagt ambulante forløb er analyseret af MedCom i samarbejde med en nedsat analysearbejdsgruppe. 

Klik på rapporten, hvis du vil læse den.

     

Baggrund
MedComs hjemmepleje-sygehusmeddelelser er i perioden 2012-2015 udbredt til alle regioner og kommuner til kommunikation om borgeren/patienten mellem sygehus og kommune. Den nuværende anvendelse af hjemmepleje-sygehusmeddelelserne mellem kommunen og sygehusene er primært baseret på, at patienten indlægges på stationært afsnit. Men en stor del af sygehusbehandlingen foregår ambulant, og dertil kommer, at regionerne har etableret fælles akut modtagelser, FAM, hvor patienten kan observeres og behandles op til 3 døgn uden indlæggelse. 

Hvad går projektet ud på?
Projektet går ud på at analysere behov og muligheder for beskedbaseret kommunikation mellem sygehuse og kommuner ved akut ambulante forløb, hvor patienten opholder sig på sygehuset uden at være indlagt, og ved ambulante forløb, hvor patienten har et planlagt ambulant besøg på sygehuset (uden at være indlagt).

Målsætning
Analysen skal give overblik over behov samt muligheder og barrierer for beskedbaseret kommunikation mellem kommune og sygehus omkring fælles patienter, som behandles i ambulante og akut ambulante forløb. Muligheder og barrierer kan være både tekniske og organisatoriske.

Analysens resultater skal indgå som beslutningsgrundlag for initiativer om ibrugtagning af struktureret understøttelse af elektronisk beskedbaseret kommunikation mellem kommune og sygehus ved ambulant behandling og akut ambulant behandling.

Læs mere om tidsplan, kommissorium m.m. længere nede på siden!