Opdateret 2. marts 2022

HL7 og udfasning af EDIFACT

Modernisering af MedCom kommunikationen

En stor del af den tværsektorielle dataudveksling foregår stadig som standardiserede beskeder via VANS-nettet. Den danske sundhedssektor står samtidig overfor organisatoriske ændringer, der fordrer et understøttende paradigmeskifte i MedCom kommunikationen:

  • færre, højt specialiserede sygehuse med kortvarige patientløb og hurtig overlevering af patienter til opfølgning i kommuner og praksissektoren
  • tæt og parallelt samarbejde mellem kommuner, praksissektor og specialister på sygehuse om behandling, pleje og omsorg
  • patienter og borgere, der fra eget hjem i stigende grad aktivt tager del i håndteringen af egen helbredssituation

Samlet set er formålet med en modernisering af MedCom-kommunikationen derfor at kunne

  • stille relevante data til rådighed for onlinedeling på forespørgsel fra sundhedsfaglige parter i samarbejde om patient- og borgerforløb
  • understøtte hurtig, stabil og sikker overlevering af relevante datasæt, når patientansvaret entydigt skifter mellem sektorer
  • opsamle og dele data fra borgerens eget hjem og stille data til rådighed for borgeren selv, bl.a. på sundhed.dk og mobile platforme
  • håndtere den løbende tilpasning af standarder til de forretningsmæssige behov på en hurtig og smidig måde

Moderniseringsinitiativet er forankret i strategi for Digital Sundhed og indebærer i 2018 og 2019

  • standarder: Ibrugtagning af HL7 og roadmap for udfasning af EDIFACT
  • infrastruktur: Proof Of Concept (POC) med fokus på mulighed for datadeling
  • governance: Kvalitetsstyring af standardiseringsprocesser

Modernisering og kvalitetsstyring af standarder indgår løbende i MedComs portefølje, underlagt Sundhedsdatastyrelsens myndighedsopgave og arbejdet i det Rådgivende Udvalg for Standarder og IT Arkitektur (RUSA).

Videreudvikling af den nationale infrastruktur sker efterfølgende, med afsæt i erfaringerne fra MedCom11 projektet vedr. Proof Of Concept ny infrastruktur. Finansiering og beslutning om systemejerskab forventes fastlagt i forbindelse med økonomiaftalerne for 2020 mellem Regeringen, Danske Regioner og KL.