Opdateret 2. marts 2022

It-løsning til gravide

Med Sundheds-og Ældreministeriets fødselspakke ”En god og sikker start” på livet er der afsat 20 mio. kr. til at igangsætte et projekt med udvikling af en digital løsning til understøttelse af graviditetsforløbet. Løsningen skal kunne understøtte henvisningsflowet og erstatte de eksisterende fysiske journaler.

Syddansk Sundhedsinnovation i Region Syddanmark har projektledelsen på det overordnede projekt.

Ambitionen er en digital løsning der tilbyder:

  • Et mere fleksibelt og målrettet tilbud med en øget differentiering og individualisering i forhold til den enkeltes risiko og behov.
  • Et sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer, herunder at understøtte samarbejde og overlevering mellem jordemødre og sundhedsplejersker.
  • Et særligt fokus på en tidlig og forebyggende indsats især i forhold til socialt udsatte mødre og sammenhængen til indsatsen som udføres i den kommunale sundhedspleje f.eks. i forhold til at forebygge en fødselsdepression eller forberede familiedannelse.
  • Mere inddragelse af den gravide og partnere

Centralt i den foreslåede løsning er ”Graviditetsmappen”, som den gravide og alle relevante fagprofessionelle kan se og bidrage til. Graviditetsmappen oprettes af den praktiserende læge, når den gravide bestiller sin første konsultation. Den gravide tilføjer selv PRO-data, som fx barnefaderens navn, mens oplysninger, som sundhedsvæsenet allerede har, automatisk føres ind i graviditetsmappen.

MedCom indgår i projektets arbejdsgruppe og i referencegruppen sammen med relevante sundhedsfaglige aktører, gravide og gravides partnere, styrelser, leverandører af involverede sundheds IT-systemer, IT-arkitekter og sundhed.dk. 

MedCom har desuden to leverancer i projektet

  1. Delprojekt vedrørende digitalisering af svangrehenvisningen der afsendes fra den alment praktiserende læge til fødestedet. Svangrehenvisningen skal danne grundlag for digital visitering på fødestedet og for oprettelse af graviditetsmappen. Projektet har anmodet MedCom om at varetage projektledelsen på denne opgave.
  2. Projektet har også anmodet MedCom om at udarbejde en dansk CDA-profil for et Resume/Journalnotat som er et konkret behov i forhold til digitalisering af svangreområdet, men som også skal kunne anvendes i andre sammenhænge. Derudover udarbejder MedCom en CDA til klinikermålinger. Arbejdet er en leverance til delprojektet ”Graviditetsmappen”

I løbet af foråret 2019 blev løsningen konkretiseret, så en første version af graviditetsmappen kan præsenteres. Arbejdet sker i tæt samarbejde med klinikerne, Jordemoderforeningen, Obstetrikerne og PLO samt MedCom, Sundhedsdatastyrelse mv.

Læs mere her: https://www.syddansksundhedsinnovation.dk/projekter/digital-loesning-til-graviditetsforloeb/