Opdateret 5. januar 2018

Kommunal henvisning

Baggrund
I sundhedsaftalerne 2015-2018 indgået mellem regioner, kommuner og PLO er der fokus på at sende henvisninger fra sygehuse og almen lægepraksis til kommunale forebyggelsestilbud samt at sende en epikrise til borgerens egen læge, når forløbet i kommunens forebyggelsestilbud afsluttes.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nye anbefalinger til kommunale forebyggelsestilbud og har i den anledning anmodet MedCom om at revidere den allerede udbredte standard for elektronisk henvisning til kommunal forebyggelse samt svar retur. 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger indebærer, at der fremover som udgangspunkt skal henvises til en afklarende samtale i kommunen, som sammen med borgeren vurderer, hvilke forebyggelsestilbud borgeren har behov for. Den praktiserende læge har dog fortsat mulighed for at henvise til et specifikt forebyggelsestilbud i kommunen.

En arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen med repræsentanter fra SST, KL, PLO, Danske Regioner, DSAM, kommuner og MedCom har med afsæt i den af MedCom gennemførte spørgeskemaundersøgelse i 1. kvartal 2016 i almen praksis og kommuner defineret, hvilke felter der er relevante og nødvendige i en henvisning til kommunal forebyggelse og svar retur.

Den tekniske løsning
Den tekniske løsning til at understøtte en lettere henvisning til kommunal forebyggelse:

  • Den dynamiske kommunehenvisning
  • Den gode kommunehenvisning XREF15 og Det gode kommune afslutningsnotat XDIS15


Ny dynamisk henvisning til kommunal forebyggelse

MedCom har udarbejdet ny dynamisk henvisning i pakketabellen, som knyttes til kommunehenvisningen og er en generel henvisning til kommunens forebyggelsestilbud. Den er aktiveret den 1. oktober 2016. Længere nede på siden kan du se vejledninger til oprettelse af en dynamisk henvisning i lægepraksissystemerne. 

En dynamisk henvisning hjælper med:

  • At finde lokationsnummeret til borgerens kommune
  • Et link til sundhedstilbuddene på sundhed.dk
  • Forudfyldte fraser/ordlyd i feltet for kliniske oplysninger

Læs mere om pakkehenvisning/dynamisk henvisning her.

De eksisterende dynamiske henvisninger til KOL, Diabetes, Hjertesvigt og Kræftrehabilitering udfases med udgangen af 2017.

Nye reviderede standarder
Den gode kommunehenvisning - XREF15
MedCom har dokumenteret en ny elektronisk "Den gode kommunehenvisning" (XREF15), som bygger på den eksisterende sygehushenvisning (REF01). Den nye gode kommunehenvisning vil have færre felter.

Det gode kommune afslutningsnotat - XDIS15
Der er dokumenteret et nyt elektronisk "Det gode kommune afslutningsnotat" (XDIS15), som bygger på den eksisterende epikrise (DIS01). Den vil ligeledes have færre felter.

Tidsplan for den tekniske implementering af de nye standarder
Den tekniske implementering af XREF15 og XDIS15 vil ske succesivt.

Hvem Standard Hvornår
Henvisningshotellet XREF15 Ultimo 2017
Kommuner XREF15 og XDIS15 1. maj - 30. september 2018
Praktiserende læger XREF15 og XDIS15 1. maj - 30. september 2018
Sygehuse XREF15 og XDIS15 Efter medio 2018

Målsætning
Projektets hovedmål er:

  1. Videreudvikling og kvalitetssikring af elektronisk henvisning og epikrise ud fra analysens resultater.
  2. National udbredelse, dvs. at alle kommuner, sygehuse og praksis anvender elektronisk henvisning og epikrise i forbindelse med borgerens brug af kommunale forebyggelsestilbud.

MedCom har udarbejdet dokumentation af test- og certificeringsprotokoller på den gode kommunehenvisning og det gode kommune afslutningsnotat.

Formålet med projektet er at sikre, at borgerens forebyggelsesforløb i kommunen understøttes elektronisk, samt at egen læge forbliver den centrale tovholder i forløbet og efterfølgende har relevante data og derved kan vurdere den videre plan for borgeren.

Spørgeskemaundersøgelse i 2017
Arbejdsgruppen under Sundhedsstyrelsen har ønsket, at MedCom gennemfører en spørgeskemaundersøgelse omkring anvendelsen af den dynamiske henvisning til kommunal forebyggelse i juni 2017.

Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres med henblik på evt. tilpasninger af den nye dynamiske kommunehenvisning, som erstatter de eksisterende dynamiske henvisninger (diabetes, KOL, hjertesvigt og kræftrehabilitering).

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen fremlægges for Sundhedsstyrelsen og arbejdsgruppen i september/oktober 2017. Du finder resultatet af spørgeskemaundersøgelsen her.