Opdateret 8. april 2020

LAB-04 Elektronisk overførsel til lægesystemerne af ’Lægens egne analyser’

Baggrund

De fleste lægepraksis udfører selv en række laboratorieundersøgelser på blod og urinprøver. Der anvendes forskelligt måleudstyr til dette. Fælles for dem er, at de afleverer resultatet på en papirudskrift. Efterfølgende indtastes resultaterne manuelt i lægens journalsystem, så resultaterne indgår i en samlet oversigt over patientens laboratoriesvar. Den manuelle registrering betyder risiko for fejlindtastninger, både indtastning af forkert resultat og indtastning på forkert patient.

Med stigende anvendelse af laboratoriemålinger udført i lægepraksis og genbrug af disse data i bl.a. forløbsplaner er der behov for god og ensartet datakvalitet.

Formål

Der findes i dag it-løsninger, som kan overføre svar fra POCT-udstyr til lægesystemet, så manuel indtastning af resultater kan undgås og derved minimeres/forsvinder også en væsentlig fejlkilde ved svarregistrering, og ved videregivelse af resultater bl.a. RKKP og Forløbsplaner. INR-resultater der forventes overført til Laboratoriesvarportalen vil ligeledes få en forbedret kvalitet.

Gevinsten er et kvalitetsløft på analysesvar udført i praksis med øget datakvalitet og -sikkerhed. Ved elektronisk overførelse til lægesystemet sikres det, at analysesvar indgå med korrekte koder, enheder, navne og værdisæt samt ikke mindst på korrekt patient. 

Hvad går projektet ud på

Der er i dag udstyr der sammenkobler patientens navn og Cpr nummer med målinger fra måleudstyret og overfører elektronisk disse data direkte til lægens journalsystem og lægger dem i patientens laboratoriekort. Der anvendes MedComs almindelig laboratoriestandard til dette.

Ved at bruge dette udstyr er der skabt mulighed for at få bedre kvalitet af analyseresultater i form af mindre risiko for forbytninger og altid korrekte NPUkoder, måleværdier, enheder og analysenavne relateret til den konkrete patient.

Projektet vil afprøve om der kommer bedre datakvalitet ved indførelse af elektronisk løsningen til direkte dataoverførsel i 60-70 lægepraksis. Afprøvningen skal ske over 12 mdr.

De deltagende lægepraksis får opstillet en MedPort løsning i klinikken og de relevante apparater kobles på. MedPort udlånes gratis til klinikken i projektperioden.

Der udarbejdes:

  • En ”før-status” der kort beskriver nuværende manuelle procedure i klinikken. Beskrivelsen ledsages af skærmdump på udvalgte laboratoriekort, der viser, hvordan svar indskrives før opkobling, samt mulighed for angivelse af estimeret tidsforbrug til indskrivningsprocedure og klinikkens kommentarer til manuel funktion.
  • En ”efter-status” hvor de valgte laboratorieundersøgelser, der overføres fra MedPort oplistes. Der dokumenteres med skærmdump fra lægesystemet, som viser, hvordan data er registreret og fremvist i laboratoriekortet.

Der udfyldes evalueringsskema, der beskriver brugbarhed, oplevelse af forbedret funktion, tillid til dataoverførslen sker på korrekt patient og evt. andre forbedringspunkter.

Dataoverførslen dokumenteres med skærmdump fra lægesystemet med angivelse af NPUkode, analysenavn, enhed, værdi, værdisæt (antal dec.) 

Lægepraksis der deltager udvælges i samarbejde med DAK-e og MedCom. MedPort opstiller udstyr gratis i den enkelte klinik efter aftale med denne.