Opdateret 7. oktober 2021

4. Laboratoriesvar mellem laboratorier

Baggrund

MedCom-standarderne RPT01 / XRPT01 er nu både veludviklede og i fuld anvendelse. I dag sender de klinisk biokemiske og klinisk immunologiske laboratorier, Statens Serum Institut (SSI), Unilabs, REFlab og andre laboratorier alle deres svar som EDI i MedCom-standarden.

Alle biokemiske laboratorier, der udtager prøver på sengeafdelinger og i ambulatoriet, sender nogle prøver videre til analyse på servicelaboratorier eller på andre laboratorier. Svarene på analyserne modtager de biokemiske laboratorier ofte på papir, og de sender svarene videre til de kliniske afdelinger eller praktiserende læger. Efterfølgende må modtagerne selv finde ud af, hvordan svarene skal overføres til de elektroniske systemer eller indgå i papirjournalen. Det er ofte sjældne og dyre analyser, man håndterer på denne måde. Regionsdannelsen har medført en yderligere udveksling af analyser, da en vis specialisering vil ske ikke mindst ud fra økonomiske hensyn. 

Ved elektronisk overførsel af analyseresultaterne direkte ind i laboratoriets edb-system vil svarene automatisk indgå i de kumulerede papirsvar eller direkte i de elektroniske svar, som laboratorierne udsender til deres brugere i dag. Det betyder, at papirsvarene bortfalder.

Alle biokemiske laboratorier kan i dag modtage svar elektronisk fra servicelaboratorier, men der er stadig en del der sendes på papir. For at modtage elektroniske svar skal der være samstemmende analysekoder for både det laboratorium, som modtager svaret og fra servicelaboratoriet, der udfører analysen. Her stiler man imod en bredere anvendelse af NPU-koder, så alle anvender samme koder.
Modtagelse af svar kan udmærket koordineres med delprojekt 2: Elektronisk sendeseddel.

Formål

Projektet skal sikre, at servicelaboratorier kan afsende EDI-svar til primærlaboratorier, og at klinisk biokemiske laboratorier kan modtage EDI-svar på sendeprøver fra servicelaboratorier.

Status

Marts 2018: Næsten alle sendeprøver besvaret elektronisk. Endnu udestår en del svar fra Statens Serum Institut og mindre servicelaboratorier. Forventes overgået helt til elektronisk svarafgivelse inden udgangen af 2018.