Opdateret 7. oktober 2021

6. Nationale kortnavne

Baggrund
I dag er der en del usikkerhed med hensyn til navngivning og præsentation af laboratoriesvar, og med etableringen af regionerne er behovet for ensartet navngivning og præsentation øget væsentligt. Mange laboratorier anvender egne analysenavne, så selvom der anvendes IUPAC-/NPU-koder, er analysenavnene ofte lokale, eller også er de meget lange og svært forståelige.

MedCom har tidligere udgivet en liste med kortnavne, men den er begrænset til de hyppigste analyser, og den er ikke taget i bred anvendelse. En revideret og udvidet kortnavnetabel udarbejdes i samarbejde med klinikere og godkendes i relevante kliniske selskaber. Herefter indarbejdes den i Sundhedsstyrelsens officielle NPU-tabel og skal som minimum anvendes ved visningen af svar på sundhed.dk. Analysesvarene vises i dag i vidt forskellig rækkefølge og sammenhæng i de elektroniske systemer, og ikke to sygehuse eller lægesystemer viser dem i samme præsentationsform. Det resulterer i uoverskuelighed.

Regionernes klinisk biokemiske laboratorier og klinisk immunologiske laboratorier anbefales at indføre de nationale kortnavne (NKN) til normal brug i henhold til Sundhedsdatastyrelsens NPU-kodetabel, hvor de sammenhørende nationale kortnavne og officielle NPU-navne bliver publiceret.

Brugen af NKN skal altid suppleres med fremsendelse af det officielle lange NPU-navn for at sikre entydighed. Hvor journalsystemer mv. altid skal vise det korte navn og i en mouse-over eller anden funktion vise det tilhørende officielle NPU navn (lange navn) og den tilhørende analysekode.

Udarbejdelsen af kortnavne varetages af SundhedsDataStyrelsen, som modtager ønsker og sikrer høring sker i de respektive laboratoriefaglige selskaber.

Kortnavnene udstilles ligeledes på MedComs hjemmeside, hvor de desuden er placeret i respektive grupper.

Kortnavntabellen på MedComs hjemmeside opdateres hver 1. juni og 1. december.

Fremadrettet arbejdes der hele tiden på etablering af yderligere kortnavne.

Formål
Projektets formål er at etablere en fælles landsdækkende navngivning af analyser med korte, klinisk anvendte navne som supplement til de lange officielle NPU-navne. Samtidig er det intentionen at anbefale en præsentationsrækkefølge af de hyppigste analyser, der findes i NPU-tabellen.

Kortnavnene indgår i NPU-tabellen og skal konsekvent anvendes i præsentationen af svar på sundhed.dk, så man altid bruger samme navne og kan genkende rækkefølgen af analyserne.

Her finder du kortnavne på Sundhedsdatastyrelsen: http://www.labterm.dk

MedComs liste med kortnavne inkl. gruppering

Status
Kortnavne er i dag i fuld anvendelse i Laboratoriesvarportalen, i WebReq og i langt de fleste lægejournalsystemer. Alle biokemiske og klinisk immunologiske laboratorier anvender dem ligeledes.

Der udarbejdes løbende nye kortnavne som publiceres på www.labterm.dk. Desuden på MedComs hjemmeside jvf ovenstående.