Opdateret 25. januar 2019

8. Nationalt Prøve Nummer (NPN)

Baggrund

Alle laboratorier i Danmark anvender i dag it-systemer til at understøtte arbejdsgangen i laboratoriet. De fleste steder i såkaldte LIS - Laboratorieinformationssystemer. Systemerne er en fuldt integreret del af arbejdsgangen på laboratorierne og baseret på, at hver enkelt prøve får sin egen ID-mærkning. Det betyder, at prøven kan identificeres entydigt i laboratoriet, så man altid kan spore den tilbage til en bestemt patient. Ikke alle laboratorier anvender dog samme type ID-mærkning, hvorfor et fælles nationalt unikt laboratorieprøvenummersystem (NPN) med en fælles stregkodemærkning, kunne fjerne mange overflødige arbejdsgange og mulige fejlkilder.

Ved indføring af NPN er der mulighed for at etablere en nødnummertildeling, så man fra en central server kan udskrive nødblanketter - NØDPTB'er - efter eget design til brug ved systemnedbrud. Nødblanketterne anvender de unikke NPN og kan udskrives på forhånd.

Den Gode NationalePrøveNummer service (NPN) giver laboratorier mulighed for at benytte prøvenumre der er unikke på nationalt niveau. 

For at overholde kravet om unikhed, stilles denne centrale nummer tildelings service til rådighed. Laboratoriesystemet kan med denne service rekvirere en nummerserie af valgt størrelse. Frigive en nummerserie, hvis numrene ikke skulle være brugt eller rekvireret ved en fejl. Søge på et givet nummer, for at se hvad nummerservicen har registreret omkring dette. 

Webservicen giver laboratoriesystemerne mulighed for et hente det antal numre der er behov for. Enten on-line eller batchvis. Beskrivelsen af NPN ses under linkmenuen.

Formål

Formålet med projektet er at indføre et fælles nationalt laboratorieprøvenummersystem, NPN, så alle laboratorieprøver og laboratorierekvisitioner får et unikt nummer. Om-nummerering og mulige forbytninger minimeres hermed.

Status

Marts 2018: Siden december 2015 anvendes NPN på alle danske offentlige klinisk biokemiske, klinisk immunologiske, klinisk mikrobiologiske og klinisk patologi laboratorier.