Opdateret 7. oktober 2021

LAB-01 Akkreditering laboratorier, lægesystemer

Status

Visning af patologisvar i lægesystemerne testes i september 2021, som det sidste laboratoriespeciale. Tidligere er visning af mikrobiologi-, biokemi- og immunologisvar testet og det besluttes i den Laboratoriemedicinske Referencegruppe, hvornår test af svarvisning i Lægesystemerne skal gentages.

Baggrund

Laboratorier, der er akkrediteret af DANAK i forhold til ISO 15189, skal sikre at:

I den laboratoriespecifikke standard, ISO 15189 fremgår det, at et laboratorie skal verificere, at undersøgelsesresultater, tilhørende oplysninger og bemærkninger gengives nøjagtigt i informationssystemer uden for laboratoriet, som direkte skal modtage informationen.

Når en ny undersøgelse eller automatiske bemærkninger indføres, skal laboratoriet tillige verificere, at ændringerne gengives nøjagtigt af de informationssystemer, der er eksterne i forhold til laboratoriet, og som direkte skal modtage information fra laboratoriet.

Journalsystemer i primærsektoren udgør en særlig udfordring i denne sammenhæng, da der findes mange forskellige journalsystemer, og laboratorierne på sygehusene har ikke ressourcer til at verificere hos slutbrugerne, at standarden overholdes på dette punkt.

Formål

At alle lægesystemer viser laboratoriesvar på ensartet form og med korrekt og fuldt indhold.

At alle laboratorier, der er akkrediteret efter ISO 15887, kan dokumentere og sikre at alle svar vises i korrekt og fuldt sammenhæng, herunder at nye svartyper kan indføres uden direkte kontrol hos den enkelte læge.

Gevinster vil være, at man nu kan sikre, at svar vises korrekt uden, at man fysisk skal besøge de enkelte svarmodtagere. En reel umulig opgave hver gang der ændres i et svar.

Mulighed for at laboratorierne kan opfylde akkrediteringskrav.

Dataudtræk til andre formål f.eks. RKKP indberetning og Forløbsplaner vil sikres bedre datakvalitet.

Alle journalsystemer hos læger og speciallæger indgår i projektet og dermed sikres en komplet dækning af primærsektoren.

Hvad går projektet ud på

Lægesystemer gennemgår en ”oprydning” i form at re-test af alle typer laboratoriesvar med udvalgte eksempler. Alle afarter af svar søges dækket ind.

Efter re-test gennemføres en årlig gentagelsestest i form af indlæsning af stikprøvevise eksempler.

Laboratorier uploader selv nye svartyper og svarændringer til MedComs testværktøj og får verificeret at alle oplysninger vises i fuld og korrekt sammenhæng. Dokumentation for gennemført test kan ske ved at printe visningen sammen med det pågældende EDI-svar.

Projektet opdeles således, at man i forbindelse med overgang til XRPT05 mikrobiologisvar til lægesystemerne pr. 1.5.2019 (LAB-09), samtidig gennemfører oprydning og re-test af mikrobiologisvar. Efterfølgende vil re-test foretages på biokemi/immunologi- og patologiområdet.