Opdateret 7. oktober 2021

LAB-08 Kopisvar udgår

Status

Projektet er gennemført og ændringerne implementeret i WebReq

Baggrund

Der sendes i dag mere end 500.000 kopisvar/år til lægerne. Alene på Tarmkræftscreening er der i dag 330.000. Kopisvar af laboratorieprøver sendes ofte til orientering til egen læge til orientering, uden at der skal tages aktion på disse prøver.

Formål

At få reduceret antallet af kopisvar, så læger og speciallæger undgår at bruge unødig tid på analysesvar, som de ikke skal tage aktion på.

Med den nemme adgang til at se laboratoriesvar på labsvarportalen og downloade disse som EDI foreslås, at man overgår fra at sende kopisvar som en generel funktion til kun i meget sjældne tilfælde at sende disse svar.

Hvad går projektet ud på

WebReq ændres, så kopisvar står default til ’Nej’, når prøver hentes fra Hotel. Prøvetagende læge kan vælge at sætte kopisvar på i den individuelle prøvetagning eller vælge at ændre defaultindstillingen.

Defaultindstillingen må ikke overrules, hvis der er angivet andet på den rekvisition, der hentes fra Hotellet.

Hvis svar bestilt af andre har relevans for behandling af patienten hos egen læge eller speciallæge, kan svar downloades fra Laboratoriesvarportalen til patientens journal i lægens eget journalsystem.

Løsningsforslag udarbejdes af MedCom og fremlægges for WebReq-brugergruppen til beslutning.