Opdateret 28. marts 2019

Moderniseret sygehusadvis (POC for advisering)

Aktuel projektstatus

Forretningsmæssige behov: De forretningsmæssige behov for sygehusadvisering er kvalificeret og beskrevet i samarbejde med MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe og kommune-sygehusleverandørgruppen. Det nye ”Advis om sygehusophold” vil understøtte advisering om patientens status for sygehusophold, herunder om der er tale om indlæggelse eller akut ambulant sygehusophold, samt orlovsregistrering. Med det nye advis følger desuden en forenkling af adviseringer ved overflytninger. I notatet indgår også beskrivelse af forretningsregler for anvendelse, som har været ønsket mhp. ensretning på tværs af regioner. De forretningsmæssige behov er beskrevet i Krav til indhold i ny advisstandard: ”Advis om sygehusophold”.

Use cases og leverandørsamarbejde: Som udgangspunkt for den tekniske implementering udarbejdes der en række use cases. Dette arbejde er i proces og foretages i tæt samarbejde med relevante EPJ-leverandører. To regioner står foran udskiftning af EPJ-system i de nærmeste år, hvorfor det i praksis vil være EPIC og Systematic, som vil være de primære samarbejdspartnere.

Planlægning af Proof of Concept (POC): Forud for implementering af det nye sygehusadvis foretages der et Proof of Concept (POC). POC’en forventes at demonstrere, at det er muligt at kombinere datadeling med beskedudveksling, herunder at det er muligt at konvertere mellem OIOXML og FHIR og dermed at give mulighed for trinvis overgang som følge af forskellig teknologisk modenhed. Planlægningsarbejdet omkring POC’en er netop igangsat, og teknisk beskrivelse og plan for POC forventes at foreligge ultimo Q2 2019.

Tidsplan for implementering i drift afhænger af resultaterne af POC og generelle (strategiske) beslutninger omkring fremtidige formater og infrastrukturer. Tidligst mulige implementering vil være Q2 2020.

 

Tidsplan

02 2019

Ny standard ”advis for sygehusophold” dokumenteres i FHIR og OIOXML.
Der udarbejdes en teknisk beskrivelse af, hvordan POC for advisering kan gennemføres.

03 2019 POC for advisering gennemføres i midlertidig (test) infrastruktur
04 2019

POC evalueres.
Tidsplan for idriftsættelse udarbejdes.

2020/2021 ”Advis for sygehusophold” implementeres.
Konkret tidsplan for idriftsættelse afhænger af resultaterne af POC og generelle
(strategiske) beslutninger omkring fremtidige formater og infrastrukturer.