Opdateret 4. marts 2019

Moderniseret sygehusadvis (POC for advisering)

Baggrund

Sygehusadviser er centrale og forretningskritiske meddelelser, som sikrer kontinuitet i levering af patientens pleje og behandling. Mange patientforløb på sygehuset er akutte ambulante, og disse forløb understøttes ikke af sygehusadviser. Det betyder et alvorligt tab af information på tværs af sektorgrænser samt unødigt tidsforbrug for plejepersonalet i kommuner og på sygehuse. Ligeledes er der et udækket behov for automatisk at videregive information til kommunen, når en patient registreres på orlov.  Samtidigt forhindrer den nuværende forsendelseslogistik, at sygehusadviser kan modtages i alle relevante enheder i kommunen som eksempelvis social- og misbrugsområdet. 

For at sikre pleje og behandling med høj patientsikkerhed på tværs af sektorer er det nødvendigt, at den digitale advisering moderniseres og kan understøtte effektiv informationsudveksling om patientforløbet. Samtidigt er der brug for, at de centrale logistikdata om patientens sygehusophold kan deles effektivt til patienten/borgerens aktuelle sundhedsaktører uden ekstra brug af personaleressourcer. 

 

Om projektet

Projektets mål er at modernisere sygehusadvis-kommunikationen. Projektet skal sikre konsensus på tværs af regioner og kommuner omkring de forretningsmæssige behov for effektiv advisering. Det kræver en undersøgelse af, hvilke scenarier af sygehuskontakter som skal understøttes med advis, og hvordan flowet skal fungere i praksis. Derudover skal det afklares, hvordan registrering af orlov håndteres og videregives til patienten/borgerens relevante sundhedsaktører. Det digitale beskedflow omkring overflytninger tages med i afklaringen for at sikre ensartede forretningsregler i anvendelsen.

Deltagere

Projektet refererer til MedComs styregruppe. Der er tilknyttet en national hjemmepleje- og sygehusgruppe sammensat af regionale og kommunale repræsentanter fra alle regioner. Med i samarbejdet er også en kommune-sygehusleverandørgruppe med brugerrepræsentanter fra regioner og kommuner. I relevant omfang inddrages patientadministrative personalegrupper. Derudover samarbejdes med kommunernes it-fællesskab KOMBIT i relation til KOMBITs beskedfordeler.

Tidsplan/leverancer/milepæle

Projektet indgår i MedCom-moderniseringen, hvor der etableres et Proof Of Concept (POC) for advisering af sygehuskontakter.

Leverancer i 2018:

  • Konsensus er opnået mellem regioner og kommuner om forudsætninger og indhold i moderniseret advis
  • Use cases og forretningsregler er beskrevet
  • Afklaring af modernisering af format (XML/HL7/FHIR)
  • Udvikling af nye standard advis-formater

Leverancer 2019:

  • Test og certificeringsopgaver
  • POC for advisering og infrastruktur foreligger