Opdateret 16. juli 2020

Moderniseret sygehusadvis

Baggrund

I dag adviseres den kommunale hjemmepleje automatisk, når en borger, som modtager ydelser i kommunen, indlægges (indlæggelsesadvis DIS20) og udskrives (udskrivningsadvis DIS17) på sygehuset. Adviserne er centrale og forretningskritiske meddelelser, som sikrer hhv. pausering af ydelser i kommunen, når borgeren indlægges, og efterfølgende genoptagelse af ydelser, når borgeren udskrives. Herudover fungerer indlæggelsesadviset som trigger af automatisk forsendelse af indlæggelsesrapport fra kommune til sygehus (XDIS16).

Projektet skal løse to grundlæggende udfordringer i den nuværende advisunderstøttelse:

  1. Mange patientforløb på sygehuset er akutte ambulante og understøttes ikke af sygehusadviser. Det betyder et alvorligt tab af information på tværs af sektorgrænser samt unødigt tidsforbrug for plejepersonalet i både kommunen og på sygehuset.
  2. Flere borgere modtager hjælp fra enheder, som er organiseret uden for den kommunale hjemmepleje, heriblandt fx enheder på social- og misbrugsområdet. Disse enheder modtager ikke sygehusadviser, hvis en borger, som de yder hjælp til, opholder sig på sygehuset. Vigtige sundhedsaktører er altså i dag afskåret fra at modtage centrale logistikdata om en borgers sygehusophold.

Projektets mål er at modernisere sygehusadvis-kommunikationen, så de forretningsmæssige behov for advisering understøttes. Projektet startede i 2018 og forventes afsluttet i 2020/2021.

Aktuel projektstatus

Forretningsmæssige behov og use cases: De forretningsmæssige behov for sygehusadvisering er kvalificeret og beskrevet i samarbejde med MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe og kommune-sygehusleverandørgruppen. Den kommende nye advis-standard ”Advis om sygehusophold” vil understøtte advisering af såvel akut ambulante sygehusophold, indlæggelse og orlov. Med det nye advis følger desuden en forenkling af adviseringer ved overflytninger og fælles forretningsregler for anvendelse, som har været ønsket på tværs af regioner. De forretningsmæssige behov er beskrevet i Krav til indhold i ny advisstandard: ”Advis om sygehusophold" (pdf).

Som udgangspunkt for den tekniske implementering er der udarbejdet en række use cases. Use casene forbinder de forretningsmæssige krav til standard-indhold med forretningsregler for anvendelse. Use casene er kvalificeret i tæt samarbejde med relevante systemleverandører og sikrer, at de ønskede forretningsregler for anvendelse kan implementeres i praksis. 

Status på dokumentation af ”Advis om sygehusophold”:  Standarden ”Advis om sygehusophold” erstatter de to eksisterende advis-standarder (DIS20/XDIS20 og DIS17/XDIS17) og dokumenteres i HL7 FHIR-format. Den nye advisstandard skal implementeres i drift ved at anvende VANS envelope i eksisterende infrastruktur.  Standarden færdigdokumenteres i agilt udviklingsforløb i samarbejde med relevante systemleverandører og FHIR-ressourcer i 2020. Den tekniske dokumentation (kladdeformat) er tilgængelig på https://simplifier.net/MedCom-FHIR-Messaging

Teknisk implementering af ”Advis om sygehusophold”: I 2020 gennemfører MedCom en række tekniske workshops. Disse workshops har til formål at understøtte den tekniske implementering af FHIR-standarden ”Advis om sygehusophold” med henblik på at gøre systemleverandørerne klar til at implementere standarden fra 2021. Alle relevante EPJ-leverandører og kommuneleverandører, regionale og kommunale repræsentanter samt KOMBIT deltager i den tekniske udvikling.

Se mere om MedComs tekniske FHIR-workshops.

Sammenhæng til KOMBIT-beskedfordeler: I løbet af 2020 vil forsendelsen af de nuværende sygehusadviser (DIS20 og DIS17) blive omlagt til modtagelse gennem KOMBIT's beskedfordeler. Ved omlægningen vil kommunernes SAPA-løsning også kunne modtage sygehusadviser, samt kommunernes EOJ-systemer (som nu). Det nye FHIR-advis om sygehusophold vil derfor også skulle modtages gennem KOMBIT's beskedfordeler. En videreudvikling af KOMBIT's beskedfordelerløsning, som kan sikre, at andre kommunale fagsystemer også kan modtage sygehusadviser, er under afklaring.

Tidsplan

Januar 2020

Teknisk udviklingsforløb med afholdelse af 4 workshops med EOJ- og EPJ-leverandører
samt leverandører af KOMBIT-beskedfordeler

Ultimo 2020

Release af FHIR-standard "Advis om sygehusophold" 1.0

Fra jan. 2021

Test og certificering af EOJ- og EPJ-systemer

Ultimo 2021

EOJ-systemer og beskedfordeler klar til at modtage FHIR-advis

2022

Regioner overgår til at sende FHIR "Advis om sygehusophold"