Opdateret 18. marts 2020

Moderniseret sygehusadvis

Baggrund

I dag adviseres den kommunale hjemmepleje automatisk, når en borger, som modtager ydelser i kommunen, indlægges (DIS20) og udskrives (DIS17) på sygehuset. Adviserne er centrale og forretningskritiske meddelelser, som sikrer hhv. pausering af ydelser i kommunen, når borgeren indlægges, og efterfølgende genoptagelse af ydelser, når borgeren udskrives. Herudover fungerer indlæggelsesadviset som trigger af automatisk forsendelse af indlæggelsesrapport fra kommune til sygehus (DIS16).

Projektet skal løse to grundlæggende udfordringer i den nuværende advisunderstøttelse:

  1. Mange patientforløb på sygehuset er akutte ambulante og understøttes ikke af sygehusadviser. Det betyder et alvorligt tab af information på tværs af sektorgrænser samt unødigt tidsforbrug for plejepersonalet i både kommunen og på sygehuset.
  2. Flere borgere modtager hjælp fra enheder, som er organiseret uden for den kommunale hjemmepleje, heriblandt fx enheder på social- og misbrugsområdet. Disse enheder modtager ikke sygehusadviser, hvis en borger, som de yder hjælp til, opholder sig på sygehuset. Vigtige sundhedsaktører er altså i dag afskåret fra at modtage centrale logistikdata om en borgers sygehusophold.

Projektet mål er at modernisere sygehusadvis-kommunikationen, så de forretningsmæssige behov for advisering understøttes. Projektet startede i 2018 og forventes afsluttet i 2020/2021.

Aktuel projektstatus

Forretningsmæssige behov og use cases: De forretningsmæssige behov for sygehusadvisering er kvalificeret og beskrevet i samarbejde med MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe og kommune-sygehusleverandørgruppen. Den kommende nye advis-standard ”Advis om sygehusophold” vil understøtte advisering af såvel akut ambulante sygehusophold, indlæggelse og orlov. Med det nye advis følger desuden en forenkling af adviseringer ved overflytninger og fælles forretningsregler for anvendelse, som har været ønsket på tværs af regioner. De forretningsmæssige behov er beskrevet i Krav til indhold i ny advisstandard: ”Advis om sygehusophold" (pdf).

Som udgangspunkt for den tekniske implementering er der udarbejdet en række use cases. Use casene forbinder de forretningsmæssige krav til standard-indhold med forretningsregler for anvendelse. Use casene er kvalificeret i tæt samarbejde med relevante systemleverandører og sikrer, at de ønskede forretningsregler for anvendelse kan implementeres i praksis. Use casene (pdf) kan findes her.

Status på dokumentation af ”Advis om sygehusophold”:  Standarden ”Advis om sygehusophold” erstatter de to eksisterende advis-standarder (DIS20/XDIS20 og DIS17/XDIS17) og dokumenteres i HL7 FHIR-format. Den nye advisstandard skal implementeres i drift ved at anvende VANS envelope i eksisterende infrastruktur. Dokumentationsarbejdet er påbegyndt, og 1. kladdeversion i FHIR-format vil være tilgængelig ved udgangen af 2019. Standarden færdigdokumenteres i agilt udviklingsforløb i samarbejde med relevante systemleverandører og FHIR-ressourcer i 2020.

Teknisk implementering af ”Advis om sygehusophold”: I 2020 gennemfører MedCom en række tekniske workshops. Disse workshops har til formål at understøtte den tekniske implementering af ”Advis om sygehusophold”-standarden med henblik på at gøre systemleverandørerne klar til at implementere standarden i drift fra 1. januar 2021. Alle relevante EPJ-leverandører og kommuneleverandører, regionale og kommunale repræsentanter samt KOMBIT inviteres til deltagelse.

Sygehusadvisering på socialområdet: Sygehusadvisering sker i dag udelukkende til kommunens hjemmesygepleje/EOJ-system, men advisering om borgerens ophold på sygehuse er efterspurgt af andre sundheds- og omsorgsaktører end den kommunale hjemmesygepleje. Der udestår afklaring af, om der – indtil en eventuel delingsservice er etableret - kan gives mulighed for, at flere aktører kan modtage sygehusadviset i aktuelle infrastruktur via KOMBIT’s beskedfordeler.

Tidsplan

Januar 2020

”Advis om sygehusophold” version 0.7 frigives

Workshop nr. 1: Kick off

Maj 2020

Workshop nr. 2: Feedback på standard version 0.8 og præsentation af testværktøjer og testprotokoller

Juni 2020

”Advis om sygehusophold” version 0.9 frigives

Oktober 2020

Workshop nr. 3: Connectathon - Prætest

”Advis om sygehusophold” version 1.0 frigives

December 2020

Workshop nr. 4: Test og certificering

Februar 2021

Advis om sygehusophold er teknisk implementeret i relevante systemer og er dermed

tilgængelig og kan frigives til kunder/implementeres i drift i kommuner og regioner

Medio 2021

Alle kommuner og KOMBIT er klar til at modtage ”Advis om sygehusophold”

Medio 2021-
Ultimo 2021

Regioner sender ”Advis om sygehusophold”

DIS20/XDIS20 og DIS17/XDIS17 er udfaset.