Opdateret 25. januar 2019

Praksys Sygesikringsafregning

Baggrund
Danske Regioner indfører i 2017 et nyt system til modtagelse af afregninger fra primærsektorens ydere , ex. praktiserende læger.

Hertil skal den nuværende elektroniske afregning med MEDRUC tilrettes, da en række informationer i den nuværende standard bliver overflødige og andre nye kommer til.

MedCom har af Danske Regioner fået til opgave at tilrette og forny de eksisterende MEDRUC afregningsstandarder og få disse implementeret i alle afregningsområder og hos alle leverandører.

Projektet er forankret med Region MIDT som Fælles System Administrator (FSA).

Hvad går projektet ud på?
Alle behandlere der har et ydernummer fra den offentlige sygesikring sender afregninger på udførte behandlinger ugentligt/månedligt til den enkelte regions sygesikring. Der nu oftest kaldes Regionens praksisenhed eller afdeling for nære sundhedstilbud.

Afregningerne sendes alle elektronisk med MedCom standarden: MEDRUC, som er en international EDIfact standard, der har været anvendt i mange år.

Det er obligatorisk at afregne elektronisk med denne standard.
På hvert område, praktiserende læger, fysioterapeuter , tandlæger osv. er der en speciel udgave af MEDRUC standarden, som netop dækker de aftaler der er indgået mellem den enkelte organisation og Danske Regioner. Denne hedder ex. til praktiserende læger RUC01.

I dag findes der således 11 forskellige udgaver af denne standard afhængig af hvilket område, der skal afregnes fra.

Danske Regioner igangsætter i 2017 nyt IT system ”Praksys.dk” til håndtering af alle afregningerne, herunder modtagelse og tilbagemelding om godkendte regninger og månedlige opgørelser.

Indførelsen af dette nye system kræver en justering af standarderne til afregning, hvor en lang række af de oplysninger, der i dag skal indsendes, bortfalder og nye kommer til.

Ændringerne af standarderne varetages af MedCom i samarbejde med Regionernes FSA, hvor MedCom har fået til opgave at 

 • Tilrette MEDRUC standarderne og lave standarder på nye områder.
 • Udarbejde testeksempler
 • Udarbejde testværktøj 
 • Udarbejde testprotokoller
 • Afteste alle IT systemer der afregner overfor de nye standarder
 • Aftale implementering af de rettede standarder hos alle leverandørers brugere.
 • Udarbejde statistik over implementeringen
 • Lave ny XML standard for elektronisk overførsel af honorartabel. 

Alle leverandører indgår samarbejdsaftale med MedCom om udvikling, test og implementering af de nye standarder. Der betales et beløb til hver leverandør for indgåelse af samarbejdsaftale og deltagelse i projektet.

Målsætning

 • Alle nuværende MEDRUC standarder med tilhørende testprotokoller og eksempler er tilrettet 5. juni 2017.
 • Alle Ydersystemer er aftestede og har løsningen ude hos alle deres brugere 1. februar 2018.
 • At honorartabellen kan hentes og implementeres elektronisk fra 1. januar 2018.
 • At gamle standarder udgår pr. 1. april 2018.

Partnere

 • Danske Regioner – FSA Region MIDT
 • Kombit
 • MedCom
 • Alle leverandører af IT systemer til ydere i primærsektoren som afregner med Regionernes praksisafdelinger.

Projektorganisation
MedCom , Region MIDT (FSA) og Kombit udarbejder samarbejdsaftale om gennemførelse af standardudvikling og implementering.

Der etableres en styregruppe – sammensætning endnu ikke fastlagt. Deltagere fra Danske Regioner, Praksys.dk (FSA), Kombit, MedCom og PL-leverandørforum.

Kommissorium for styregruppen fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af samarbejdsaftale.

Tidsplan
Projektperiode 2016-2018

Start 1.1.2016. Tidsplan følger.