Opdateret 3. marts 2021

Samlet Patientoverblik - kommuner

Om projektet

Dette projekt har fokus på implementeringen af it-løsningerne Fælles Stamkort og Aftaleoversigt i kommunerne på baggrund af ØA2020. MedCom varetager også implementering hos de praktiserende læger. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen og KL. 

MedCom har indgået aftale med KL om at yde implementeringsstøtte til alle landets kommuner i lighed med den støtte, der blev givet til implementering af Fælles Medicinkort og Fælles Sprog III. 

Formål

Formålet med projektet er at understøtte landets kommuner i implementeringen af førnævnte løsninger, så alle kommuner har implementeret løsningerne inden udgangen af 3. kvartal 2021. MedCom skal ligeledes sikre fremdrift i kommunernes anvendelse af løsningerne, hvorfor målsætningen er, at alle 98 kommuner leverer data til Fælles Stamkort og Aftaleoversigt, og alle kommuner anvender løsninger til Fælles Stamkort og Aftaleoversigt som en del af nye arbejdsgange senest i Q3 2021.

Drejebog

Som led i implementeringsstøtten har MedCom udarbejdet en drejebog for Aftaleoversigt og Fælles Stamkort til de udvalgte projektledere i kommunerne. Drejebogen skal fungere som en implementeringsguide for projektlederen. I et samarbejde med EOJ-leverandøren skal projektlederen sørge for, at egen kommune kan anvende de nationale services, som anvendes i projektet. Disse services er placeret på en national serviceplatform med tilhørende vejledninger. Drejebogen vil blive sendt til de kommunale projektledere i august måned. MedCom vil løbende opdatere drejebogen, og de kommunale projektledere vil få særskilt information herom. 

Møder for kommunale projektledere

MedCom arrangerer i løbet af efteråret 2020 fælles regionsvise kickoff-møder, som afholdes som webinarer, hvor alle kommunale projektledere inviteres. MedCom afholder ligeledes løbende statusmøder med EOJ-leverandører. MedCom rapporterer til henholdsvis KL og programmets 2 implementeringsstyregrupper (øst og vest). 

I 2021 vil de regionale møder have fokus på status på og koordinering af implementering samt give rum til erfaringsudveksling mellem de kommunale projektledere. Der vil blive orienteret om nyheder og udviklingen i Program for Et Samlet Patientoverblik.